Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73725

Hankkeen nimi: Kasvu ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOPOX OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1995388-0

Jakeluosoite: Rantakatu 10

Puhelinnumero: +358 20 750 4560

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.jopox.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hedman Tom

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tom.hedman(at)jopox.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 131 7533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liikevaihdon kaksinkertaistaminen, kannattavuuden parantaminen ja kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantakatu 10

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvita
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvita
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarvita

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jopox laajensi palvelukokonaisuutta hankkeen avulla siten, että urheiluseurat voivat täysimääräisesti hoitaa tietosuojalain mukaiset velvoitteensa Jopoxissa tehtävän muun kattavan toiminnanohjauksen lisäksi. Urheiluseurat voivat myöskin halutessaan laventaa Jopoxissa perustoiminnan lisäksi myös kattamaan merkittävän osan taloushallinnon tarpeista. Lisäksi hanke edesauttoi laajentamaan markkinaa kansainvälisille markkinoille.