Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73737

Hankkeen nimi: Mikroanalysaattorin hankinta kaivannaisalan ja materiaalitieteen tutkimuksen kehittämiseksi (MYNTTI) (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 3

Puhelinnumero: 050 5256491

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/mnt/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Santtu Tuomas Heinilehto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Käyttöinsinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: santtu.heinilehto(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5256491

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskukseen (MNT-keskus) uusi mikroanalysaattori (EPMA). Lisäksi hankkeen aikana kehitetään geologisten sekä materiaalitieteellisten näytteiden mikroanalyysiin liittyvää osaamista yliopiston tutkimusryhmien sekä yritysten tarpeisiin. Hankittavan EPMA-laitteiston ympärille muodostuva analyysitoiminta tulee palvelemaan laajasti myös yritysten t&k&i-toimintaa erityisesti kaivannaisalan ja metallurgisen teollisuuden osalta.

Mikroanalysaattori on yleiskäyttöinen materiaalitutkimuslaite, jonka avulla voidaan analysoida tarkasti tutkittavan näytteen kemiallista koostumusta sekä suorittaa elektronimikroskooppikuvantamista. Laite mahdollistaa hyvin pienten alkuainepitoisuuksien tarkan määrittämisen mikrometrin kokoluokkaa olevista yksityiskohdista.

Mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää laajasti luonnontieteelliseen ja tekniikkaan tutkimukseen liittyvässä materiaalianalyysissä. Suorituskykyinen mikroanalysaattori on erityisen tärkeä laite geologisten näytteiden tutkimuksessa, jossa on usein tarve tunnistaa ja analysoida hyvin matalia alkuainepitoisuuksia sisältäviä pieniä mineraalipartikkeleita. Tarkka mineraloginen analyysi on välttämätöntä myös kaivosteollisuudelle uusien kaivosten perustamiseen liittyvässä tutkimuksessa sekä kaivosteknologian kehittämiseen liittyvässä tuotekehityksessä. Mineralogisen analyysin lisäksi mikroanalysaattoria voidaan soveltaa yleisesti myös muussa materiaalitutkimuksessa. Esimerkkejä menetelmän sovellusalueista ovat mm. terästutkimus, akkuteknologian materiaalit, keraamimateriaalit, geopolymeerien tutkimus, komposiitit, vaurioanalyysi sekä erilaiset materiaalien kierrätykseen liittyvät tutkimukset.

Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus vaatii laadukkaan tutkimusympäristön, joka on varustettu nykyaikaisilla tutkimuslaitteilla ja asiantuntevalla henkilökunnalla. Suuntaamalla investointeja kilpailukykyisen tutkimusinfrastruktuurin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen, on mahdollista luoda kansainvälisestikin merkittäviä osaamiskeskittymiä, joiden aluetaloudellinen merkitys on suuri.

Käytössä olevan tutkimusympäristön ja henkilöstön laatu on olennaisen tärkeää myös yritysten t&k&i-toiminnassa ja merkittävä alueellinen vetovoimatekijä yritysten suunnatessa omia tuotekehitys panoksiaan. Usein yrityksillä itsellään ei ole mahdollista investoida kalliisiin tutkimuslaitteisiin ja pitkälle erikoistuneeseen henkilöstöön. Tämä on totta erityisesti rajalliset taloudelliset resurssit omaavien pk-yritysten sekä start-up-yritysten tapauksessa. Yliopisto ja tutkimuslaitokset voivat tukea elinkeinoelämää tarjoamalle yrityksille laiteresurssejaan sekä asiantuntemustaan. Tämä lisää merkittävästi tehdyn investoinnin kerrannaisvaikutuksia parantamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä yritysten sitoutumista paikalliseen toimintaympäristöön. Samalla saadaan tehostettua yliopiston, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä sekä edistettyä laiteresurssien tehokasta yhteiskäyttöä, mikä johtaa usein uusien tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden syntymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen yritykset, Oulun yliopiston tutkimusryhmät, VTT ja muut tutkimuslaitokset. Yrityksistä hanke on erityisen merkittävä kaivos- ja terästeollisuudelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oulun yliopiston laajan yhteistyöverkoston kautta investoinnin välilliset vaikutukset tulevat ulottumaan myös Pohjois-Suomen ulkopuolelle. Hankeen välillisten vaikutusten kohderyhmät ovat muualla Suomessa sekä Pohjois-Ruotsissa toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 988 128

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 397 075

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 309 976

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 526 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 3

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeen tavoitteena on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvien tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole suoranainaista vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia on arvioitu tarkemmin liitteenä olevassa dokumentissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen tavoitteena on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvien tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole suoranainaista vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia on arvioitu tarkemmin liitteenä olevassa dokumentissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen tavoitteena on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvien tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole suoranainaista vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia on arvioitu tarkemmin liitteenä olevassa dokumentissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää uusien materiaalitehokkaiden tuotantomenetelmien ja prosessien kehitystyössä sekä materiaalien kierrätykseen liittyvässä tutkimuksessa. Laite on erityisen tärkeä kaivannaisalan mineralogisessa tutkimuksessa ja uuden ympäristöystävällisen kaivosteknologian kehittämisessä, mikä parantaa luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää uusien energiatehokkaiden prosessien kehitystyössä ja materiaalien kierrätykseen liittyvässä tutkimuksessa, mikä auttaa osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Mikroanalysaattori soveltuu ihmisille, kasvillisuudelle ja muulle eliöstölle haitallisten materiaalien kemiallisen koostumuksen analysoimiseen ja ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta vähentävien ratkaisujen kehittämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää uusien materiaalitehokkaiden tuotantomenetelmien ja prosessien kehitystyössä sekä materiaalien kierrätykseen liittyvässä tutkimuksessa. Laite on erityisen tärkeä kaivannaisalan mineralogisessa tutkimuksessa ja uuden ympäristöystävällisen kaivosteknologian kehittämisessä, mikä vähentää pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilmakehän saastumista. Lisäksi mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää sähköajoneuvojen akuissa käytettävien materiaalien kehitystyössä ja tätä kautta edistää siirtymää kohti päästötöntä liikennejärjestelmää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää uusien materiaalitehokkaiden tuotantomenetelmien ja prosessien kehitystyössä sekä materiaalien kierrätykseen liittyvässä tutkimuksessa ja tätä kautta tehostaa materiaalien käyttöä sekä vähentää syntyvän jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Mikroanalysaattoria voidaan käyttää energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien ratkaisujen ja tuotantoprosessien kehitystyössä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankittava mikroanalysaattori ja siihen liittyvä osaaminen tukee merkittävästi pohjoissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia t&k&i-toimintaan mm. kaivosteknologian, metallurgian, ympäristöteknologian, sekä energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi. Parantamalla käytettävissä olevaa tutkimusinfrastruktuuria luodaan edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Mikroanalysaattoria voidaan hyödyntää sähköajoneuvojen akuissa käytettävien materiaalien kehitystyössä ja tätä kautta edistää siirtymää kohti päästötöntä liikennejärjestelmää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta tasa-arvon edistämineen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi