Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73738

Hankkeen nimi: ERP Käyttöönotto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.5.2017 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LATTA-AIHIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2624942-9

Jakeluosoite: Teollisuustie 6

Puhelinnumero: +358400918686

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: LOIMAA

WWW-osoite: www.latta-aihio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Perltola Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.peltola(at)latta-aihio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys hakee tukea ulkopuolisen määräaikaisen henkilön palkkaamiseen. Yritykselle soveltuvan toiminnanohjaus- järjestelmän (ERP) käyttöönotto. Markkinoinnin ja myynnin työvälineiden käyttöönotto. Toimialalla hyödynnettävä Digitaalinen alusta ja siihen liittyvät sovellukset, jotka edesauttavat myös vientimarkkinoiden kehittämisessä. Hankkeen jälkeen toiminta jää yrityksen pysyväksi toiminnaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 306

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 306

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 6

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tehtävää voi hoitaa mies tai nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Materiaalihävikin pienentyminen, ERP
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tuotteen loppukäytttö edistää uusiutuvien energiatuotannon hyödyntämistä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tukee metallitoimialan verkoston yhteisytyötä ja tuotekehittelyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Toimialan kehittämistä ja markkinointia edistävät sovellukset
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Työvaiheiden rationalisointi
Tasa-arvon edistäminen 5 5
lopputulkoksena yksi naistyöpaikka
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Latta-Aihio Oy hankki toimintansa ohjauksen apuvälineeksi toiminnanohjausjärjestelmän (Lemonsoft). Järjestelmää käyttämään palkattiin avainhenkilö (tuotantokoordinaattori) Latta-Aihion Perhon yksikköön. Avainhenkilö otti ERP:n käyttöön myyntitilausten kirjaamisen/seurannan avuksi sekä asiakasrekisterin hallintaan. Tuoteseuranta onnistuu nimikkeistön luomisen avulla, joita avainhenkilö on luonut tilausten kirjaamisen myötä.