Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73750

Hankkeen nimi: Arctic Security - Tuotteistamis- ja kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARCTIC SECURITY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2846252-2

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 8

Puhelinnumero: +358207430010

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.arcticsecurity.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koivumaa Virpi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi(at)arcticsecurity.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405942595

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arctic Security Oy on pioneeri uhkatiedon hyödyntämisessä kansallisessa kyberpuolustuksessa. Hankkeella kehitetään ja tuotteistetaan yrityksen kyberpuolustuksen ytimeen luotuja ratkaisuja suojaamaan laajempaa joukkoa kriittisen infrastruktuurin toimijoita ja yritysmaailmaa. Hanketta tukee Suomalaisten tietoturvaratkaisujen ja yrityksen hyvä maine ja kasvava maailmanlaajuinen kysyntä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 213 965

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 213 965

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 8

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeen vaikutusten arvioidaan olevan sukupuolineutraalit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja tukee valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työtehtäviin voidaan rekrytoida tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa Arctic Security Oy tuotteisti ELY-rahoituksen tuella uudenlaisen uhkatietoratkaisun. Kehitetty Arctic Hub tuote pohjautuu Arctic Security Oy:n pitkäaikaiseen ja kansainväliseen kokemukseen kyberturvallisuudesta ja uhkatiedosta. Arctic Hub on tuote tietoturvaviranomaisille sekä muille vastaavanlaisessa tehtävässä oleville toimijoille, joiden tehtäviin kuuluu tietoturvaan liittyvän uhkatiedon vastaanotto, käsittely, ja jakelu. Arctic Hub mahdollistaa tietoturvaan liittyvien prosessien automatisoinnin siten että tietoturvaan liittyvä tieto voidaan toimittaa sitä tarvitseville tahoille nopeasti, tehokkaasti ja automaattisesti.