Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73764

Hankkeen nimi: Markkina ja laitekartoitus tukemaan vuosina 2019 -2020 toteutettavaa CLT-tehdasinvestointia.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.10.2017 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY CROSSLAM KUHMO LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2589767-8

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Puhelinnumero: +358 9 4282 7440

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.crosslam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virta Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.virta(at)crosslam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401486550

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kerätä välttämätöntä tietoa markkinoiden sijainnista, niiden koosta ja tuotevaatimuksista, jonka pohjalta toteutetaan tarvittavat tuotetestaukset ja sertifioinnit, sekä valinnat soveltuvien koneiden ja laitteiden osalta. Tehdään Layout ja rakennussuunnitelmat, jotka pohjautuvat yllämainittuun, kerättyyn informaatioon. Kokonaisuudesta laaditaan yksityiskohtainen investointisuunnitelma, rahoitussunnitelma, ja aikataulu niiden ja kapasiteetin kehittymisestä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 679

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 679

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
henkilövalinnat soveltuvuuden mukaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena lisätä merkittävästi naispuolisten osuutta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu yrityksen tavoitteisiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 4
puu rakennusmateriaalina on hiilivarasto, ja vähentää fossiilisten käyttöä Betonin ja teräksen vaihtoehto
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Kuten yllä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Puu on hiilivarasto, tuote korvaa terästä ja betonia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Tuote käytön loputtua helppo kierrättää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 2
Sivuvirta eli puu polttoon
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
uurakentamisen mahdollisuuksien lisääminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
CLT ratkaisut rakentamiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
lisääntyneet työpaikat ja sitä kautta palvelut
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei juuri vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Crosslamin markkina- ja laitekartoitushanke, joka toteutettiin pääosin vuosien 2018-2020 aikana, antoi yritykselle hyvät edellytykset rauhalliseen kasvuun ja samalla selvittää soveltuvia laite- ja markkinavaihtoehtoja. Tämä selvitystyö tarvittiin että yritys voi ottaa seuraavan, suuremman, askeleen kasvu-urallaan. Hankkeella saatiin lisätietoa vientimarkkinoista sekä päästiin tutustumaan ja avaamaan kontakteja asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin niin koti kuin ulkomailla. Lisäksi hankkeella saatiin koostettua suunnitelma jolla kehittää tuotantoa oikeilla laite ja tila investoinneilla.