Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73769

Hankkeen nimi: Selvitys ja esivalmistelu Tulikiven Suomussalmen talkkiesiintymän hyödyntämiseksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TULIKIVI OYJ

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0350080-1

Jakeluosoite: Kuhnustantie 10

Puhelinnumero: +358 403063100

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

WWW-osoite: www.tulikivi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sutinen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotekehityspääll

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.sutinen(at)tulikivi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 527 8355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tavoitteena on selvittää esiintymän laatu ja määrä. Lisäksi tehdään investointi-, alueen layout- sekä vedenkäyttö- ja jätteenkäsittelysuunnitelma. Edelleen selvitetään Kaivospiirin laajentamismahdollisuudet ja arvioidaan hankkeen taloudellisesta kannattavuutta Tulikiven toiminnan kannalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 99 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saarikyläntie 26A

Postinumero: 89920

Postitoimipaikka: RUHTINANSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä on kaivostoimintaa harjoittaman yrityksen perustamiseen tähtäävä selvityshanke.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kyseessä on kaivostoimintaa harjoittaman yrityksen perustamiseen tähtäävä selvityshanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on kaivostoimintaa harjoittaman yrityksen perustamiseen tähtäävä selvityshanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 -2
Voi vaikuttaa pinta ja pohjavesiin sekä maaperään
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Pitää yllä ja kehittää kaivostoimintaa paikkakunnalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Pitää yllä ja kehittää työllisyyttä Suomussalmella.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Pitää yllä ja kehittää työllisyyttä Suomussalmella. Edistää näin Kainuun alueiden elinkelpoisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tulikivi Oyj on toteuttanut hankkeen Suomussalmen Haaposen talkkiesiintymän laajuuden, laadun ja kannattavuuden arvioimiseksi. Lisäksi on tehty investointi-, alueen layout- sekä vedenkäyttö- ja jätteenkäsittelysuunnitelma. Hankkeen tulokset ovat lupaavia ja niiden pohjalta jatketaan työtä esiintymisen hyödyntämiseksi. Hanke on toteutettu vuoden 2018 aikana.