Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73798

Hankkeen nimi: Data-analytiikan kiihdyttämö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0920632-0

Jakeluosoite: PL 405

Puhelinnumero: (09) 457 2001

Postinumero: 02101

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: https://www.csc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aleksi Kallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aleksi.kallio(at)csc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3845158

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Data-analytiikka, big data ja tekoäly ovat niitä keskeisiä tapoja, joilla yritykset nykypäivänä saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyetuja. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa data-analytiikan käyttöönottoa alueen yrityksissä ja Kainuussa myös yleisemmin. Hankkeessa luodaan analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi, jonka avulla alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat sekä nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota, että käynnistää analytiikkaan perustuvien ratkaisujen käyttöönoton.

Hankkeessa toteutetaan data-analytiikan pilottiprojekteja noin 3 yrityksen kanssa, työpajoja 10-15 yrityksen kanssa sekä viestinnällä tavoitetaan vielä suurempi määrä yrityksiä. Tällä tavoin paikallisen elinkeinoelämän kokemus ja tiedot data-analytiikasta kohentuvat huomattavasti. Hankkeessa käynnistettävä data-analytiikan kiihdyttämö antaa tarvittavan alkusysäyksen uusien menetelmien käyttöönotolle, joka muuten vaatisi yrityksiltä merkittävää alkupanostusta ja osaamista.

Hankkeen tuloksena data-analytiikan käyttö vahvistuu kolmella tavalla. Syvin vaikutus saadaan pilottiprojekteissa, joissa yritysten valmiutta data-analytiikkaan voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Laajempi kattavuus saadaan työpajoilla, joissa työskennellään yritysten kysymysten parissa ja tulkataan data-analytiikan maailmaa eri toimijoiden lähtökohdista. Näiden lisäksi hanke kertoo data-analytiikan käytöstä yleisesti viestinnässään. Toiminta tuottaa nopeasti hyödynnettäviä parannuksia yritysten toimintaan, mutta myös kasvattaa alueen toimijoiden valmiutta liiketoiminnan kehittämiseen uusien datavetoisten menetelmien avulla, jolla on laajalle ulottuvat pitkäaikaiset vaikutukset. Hankkeen tuloksena Kainuun alueen yrityksiin syntyy data-analytiikan soveltamisen kautta muutamia vahvoja uusia tuoteideoita tai avauksia vientimarkkinoille. Lisäksi suuri määrä yrityksiä ja niiden henkilöstöä oppii ymmärtämään miten ja miksi analytiikan avulla voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Uusien menetelmien käyttöönotto päivittää paikallisen työvoiman osaamista ja mahdollistaa uusien korkean tuottavuuden työpaikkojen syntymisen. Myöskin CSC:n alueellinen toiminta sekä KAMK:n uusi data-analytiikan toiminta vahvistuvat hankkeen kautta merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Kainuussa toimivat yritykset ja niissä työskentelevät henkilöt. Erityisesti hankkeen yrityskumppanit Loiste Oy, Kaisanet Oy ja Herman IT Oy sekä kuntasektorin kumppani Kajaanin kaupunki kuuluvat keskeiseen kohderyhmään. Työpajojen kautta tavoitetaan lisäksi 10-15 muuta yritystä tai toimijaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen viestintä tavoittaa laajasti kainuulaisia toimijoita. Hanke kertoo paikallisin käytännön esimerkein data-analytiikan soveltamisesta ja oletettavasti saavuttaa myös medianäkyvyyttä. Hankkeen kautta KAMK kerää kokemusta ja osaamista data-analytiikan koulutuksen tarpeisiin, joka hyödyttää alan opiskelijoita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 209 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 909

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo, Puolanka, Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöä on analysoitu sukupuolinäkökulmasta hakijoiden toimesta. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, joten sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa valtavirtaistamisen kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toimii data-analytiikan kysymysten piirissä. Alalla työskentelevistä henkilöistä suurin osa on miehiä, mutta naisten osuus on myös merkittävä ja kasvaa. Hakijat arvioivat, että data-analytiikan tuoma uudistuminen ja toimintatapojen muutos myös omalta osaltaan auttavat perinteisten asetelmien päivittämistä ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Hankkeen järjestämissä työpajoissa yrityksille aktiivisesti huomioidaan sukupuolinäkökulma ja houkutellaan osallistujia niin, että hankkeen aktiviteetit ovat tasa-arvoisesti kaikkien hyödyksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on data-analytiikkaosaamisen ja -menetelmien tuominen kainuulaisten yritysten toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Huomioidaan luonnonvarojen käytön kestävyys. Minimoidaan luonnonvarojen käyttö prosesseja tehostamalla analytiikan avulla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Huomioidaan energiatehokkuuden ja energian saatavuuden parantuminen alueellisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Huomioidaan projektin aikana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Projektissa ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Maisemaan, kulttuuriympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen, Natura 2000-verkostoon kuuluvat kohteet ja muut suojelualueet sekä arvokkaat luontokohteet ja uhanalaiset ja harvinaiset lajit huomioidaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
Pyritään minimoimaan jätteiden tuottaminen ja käytetään olemassa olevia materiaaleja. Hyödynnetään sähköisiä kanavia. Minimoidaan materiaalien käyttö prosesseja tehostamalla analytiikan avulla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Projektissa ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Tuetaan osaamista ja omaa aktiivisuutta, tuotanto-, palvelu- ja kulutustapojen vapaaehtoista muutosta kestävämpään suuntaan sekä työolojen kehittymistä. Koulutuksen sisältöä kehitetään niin, että opetuksen tiedollisten tavoitteiden lisäksi tähdätään luonnon ja toisten ihmisten parempaan huomioimiseen. Kehitetään vuorovaikutteisia suunnittelu- ja kehittämiskäytäntöjä mm. siten, että arvokeskustelut mahdollistuvat. Edistetään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhdyskuntien suunnitteluun ja heidän elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Kehitetään alueelle uusia aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Käytetään neuvotteluissa videoneuvottelutekniikkaa ja olemassa olevia työkaluja. Pyritään minimoimaan hiilijalanjälki prosesseja tehostamalla analytiikan avulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Huomioidaan projektin työntekijöiden osalta
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Huomioidaan projektin työntekijöiden osalta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Huomioidaan projektin työntekijöiden osalta
Kulttuuriympäristö 2 0
Huomioidaan kulttuuriympäristöön liittyvät vaikutukset
Ympäristöosaaminen 2 2
Tuetaan ympäristövastuullisuuden ja ympäristömyönteisten toimintatapojen kehittymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin neljä pilottia, joista kolme kainuulaisten yritysten kanssa ja yksi Kajaanin kaupungin kanssa. Nämä olivat:


Puisten sähköpylväiden eliniän ennakointi, Loiste Oy,
Verkkodatan keräys analysointiin, Kaisanet Oy,
Palvelinjärjestelmän vikaantumisen ennakointi lokidatasta, Herman IT Oy ja
Katujen kunnossapidon automatisointi, Kajaanin kaupunki.

Pilottihankkeissa kerättiin dataa eri lähteistä, analysoitiin data ja arvioitiin datan käyttöä ennakointiin (CSC). Lisäksi perehdyttiin kunkin tuotealueen liiketoimintamahdollisuuksiin ja arvioitiin pilottien liiketoimintapotentiaalia (KAMK).

Pilotit olivat osallistujien mielestä onnistuneita, joskaan ne eivät vielä suoraan johtaneet niiden käyttöönottoon liiketoiminnassa paitsi Kajaanin kaupungin osalta, jonka pilotille toivottiin jatkohanketta. Tätä jatkohanketta KAMK on jo suunnittelemassa.

Työpajoja järjestettiin kuusi kappaletta alun perin suunnitellun neljän sijaan. Nämä olivat:

Yhdyskuntatekniikan data-analytiikan työpaja 18.9.2018,
Data-analytiikan käyttöönotto 5.4.2019,
Data-analytiikan työkalut 27.9.2019,
Analytiikan vieminen tuotantoon - pilvipalvelun rakentaminen 12.2.2020 ja
Syväoppimisen työkalu 19.-20.2.2020 (ylimääräinen Kainuun yritysten toivoma työpaja),
Analytiikkatyökalu PowerBI 22.9.2020 (ylimääräinen Kainuun yritysten toivoma työpaja).Useamman Kainuun pk-yrityksen kanssa sovittiin myös heidän data-analytiikka suunnitelmiensa liiketoimintapotentiaalin, tuottohyötyjen ja riskien arvioinnista, mutta jokainen näistä perui kuitenkin osallistumisensa liiketoiminta-analyyseihin.