Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73803

Hankkeen nimi: Vihreä saha

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.4.2018 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AALTOPUU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1626875-7

Jakeluosoite: Teollisuustie 1

Puhelinnumero: +358 400704967

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.aaltopuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Honkala Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aaltopuu(at)pp.kpnet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400704967

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on tuotannon tehostaminen ja hävikin vähentäminen. Toimenpiteenä levynpaloitteluautomaatin hankkiminen. Tuloksena on tasa-arvon lisääntyminen työpaikalla sekä ympäristöä kuormittavan jätteen väheneminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 17 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 150

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 150

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 1

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sahan käyttö vähentää fyysistä kuormitusta levyjen käsittelyssä ja näin ollen mahdollistaa naistyöntekijoiden tuottavamman tekemisen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tarkoituksena on taata tasapuoliset työolosuhteet molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke mahdollistaa samanlaisten työtehtävien antamisen sekä mies, että naistyöntekijöille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Sahattavan levyn tehokkaampi käyttö vähentää materiaali hukkaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Hiilijalanjälki pienenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Yritys tuottaa vähemmän energiajätettä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 2
Energia jätteen määrää saadaan vähennettyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Pystytään tarjoamaan sahauspalvelua alueen muille yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Materiaalien tehokkaampi käyttäminen ja pienempi materiaalihukka vähentää erilaisten levyjen kuljetuksia Suomessa ja Euroopassa. ( Levyä tilataan harvemmin kun materiaali pystytään käyttämään tehokkaammin hyödyksi.)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Fyysinen kuormittavuus työssä vähenee
Tasa-arvon edistäminen 9 6
Nais- ja miestyöntekijät pystyvät tekemään samaa työtä, Mahdollistaa jopa uusien naistyöntekijöiden palkaamisen tulevaisuudessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 6
Sahan automatiikka lisää työntekijöiden näkemystä ja ymmärrystä levyn tehokkaasta käytöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui aikataulussa ja lyhellä aikavälilllä on jo huomattavissa hankkeen tavotteiden toteutumista. Pitkällä aikavälillä tullaan saavuttamaan hankkeen pääkirteereiksi asetetut säästöt niin tavaran kuin energian käytön suhteen.