Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73804

Hankkeen nimi: Ilmastoviisas Satakunta -ILSA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Porin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0137323-9

Jakeluosoite: Valtakatu 11

Puhelinnumero: 02 621 1212

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.pori.fi/ymparistovirasto/hankkeet

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Esa Merivalli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.merivalli(at)pori.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 701 3359

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ilmastoviisas Satakunta –hankkeen tavoitteena aktivoida Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä jotka vähentävät päästöjä. Toiminta keskittyy päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti kunnissa, kuntalaisten keskuudessa, asunto-osakeyhtiöissä, yrityskentässä ja kiinteistöjen ylläpidossa, yhteistyössä alueen oppilaitosten, energiayhtiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ilmastoviisaita pilotteja, erityisesti kuntapuolelle.

Hankkeen toiminta keskittyy ilmasto-ohjelmien ja Hinku-toiminnan aktivoimiseen ja käytännön toteutukseen mm. energiatehokkuussopimuksen toteutuksen kautta. Hankkeessa järjestetään myös mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvaan energian käyttöä lisääviä, energiansäästöön ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä informaatiotilaisuuksia, tapahtumia, tiedotusta, käytännön pilotointia ja erityisesti niiden aktivointia yhteistyössä kuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Hanke tarjoaa myös puolueetonta ilmastoneuvontaa mm. asunto-osakeyhtiöille ja pk-yrityksille.

Hankkeen tuloksena mukana olevien kuntien ja yritysten kasvihuonekaasupäästöt laskevat. Samalla toteutetaan maakunnallisia ja kansallisia päästötavoitteita. Hankkeen tuloksena saadaan uusinta tietoa päästöjen vähentämiseen ja suuntaa kasvihuonekaasupäästöjen käytännön toimenpiteille. Hankkeessa levitetään uusinta tietoa uusiutuvista energiamuodoista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Hankkeessa yhteistyönä kuntien, yritysten, korkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa toteutettavista pilot- kokeiluista saadaan uutta tietoa ja kokemusta. Hankkeen myötä Ilmastoasioiden asiantuntemus vahvistuu ja yhteistyö eri yritysten ja toimijoiden välillä kehittyy edelleen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti hankkeessa mukana olevat Satakunnan kunnat, pienet ja keskisuuret yritykset, asunto-osakeyhtiöt sekä kaupan- ja liikekeskustoimijat, että alueen oppilaitokset, energiayhtiöt ja muut toimijat. Kohderyhmän valinta tukee alueen elinkeinokehitystä ja parantaa yritysten toimintaa, kilpailukykyä ja vähähiilisyyttä. Kohderyhmää ovat myös yritykset, joilla on omia ratkaisuja energian säästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Asunto-osakeyhtiöiden osalta taloyhtiöiden hallitukset ovat avainasemassa, sillä Suomessa kerrostalojen lämmitys on kollektiivista. Esimerkiksi Motivan (2017) arvioiden mukaan jopa kolme neljästä asuinrakennuksesta Suomessa kaipaisi patteriverkoston perussäätöä ja oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 % säästö lämmitysenergiassa. Pk-yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden oikeat valinnat vaikuttavat paitsi ilmastopäästöjen määrään, myös lähienergian käytön monipuolistamiseen ja lisäämiseen ja sitä myötä myös energiaomavaraisuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Satakunnan ulkopuoliset kunnat ja yritykset, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 201 611

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 143

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 290 073

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Rauman, Porin

Kunnat: Nakkila, Rauma, Kankaanpää, Pori, Säkylä, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Analyysia ei katsota tarpeelliseksi tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikenkattava syrjimättömyys huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen ja energiatehokkuuden parantaminen lisää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Hankkeen tavoitteiden mukaisesti ilmastopäästöjen väheneminen vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Ilmastonmuutoksen ehkäisyn kautta hanke säilyttää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
Hankkeen vaikutus kohdistuu suoraan kasvihuonekaasujen vähenemiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoria vaikutuksia Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Energiatehokkuuden lisääminen lisää myös materiaalitehokkuutta ja jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Hankkeessa edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja samalla niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Ilmastoviisaat ratkaisut kehittävät paikallista elinkeinorakjenetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Hankkeessa pyritään kehittämään uusia ilmastoviisaita ratkaisuja
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa pyritään kehittämään ja edistämään liikkumisen sekä logistiikan ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Ilmastopäästöjen väheneminen edistää ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvoneutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen yhdenvertaisuuteen
Kulttuuriympäristö 1 2
Ilmastoviisas tulevaisuus säilyttää kulttuuriympäristöä myös tuleville sukupolville
Ympäristöosaaminen 3 4
Yritysten ja kuntien työntekijöiden sekä kuluttajien ympäristöosaaminen kohenee hankkeessa saadun uuden tiedon myötä (esim. infot, koulutukset, tapahtumat), lisäksi hankkeen edistämät rakennuksen elinkaaren huomioivat pilotit, tuovat uutta tietoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ilmastoviisas Satakunta –hanke aktivoi Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä jotka
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Toiminta keskittyi päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
erityisesti kunnissa, osittain kuntalaisten keskuudessa, asunto-osakeyhtiöissä, yrityskentässä ja kiinteistöjen ylläpidossa.
Yhteistyössä alueen oppilaitosten, energiayhtiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintamalleina olivat erityisesti Hinkutyöryhmä työskentely, ilmastokumppanuusmalli ja tiedotus ja infotilaisuudet.

Hankkeen toiminta keskittyi mukana olleiden kuntien ilmasto-ohjelmien ja Hinku-toiminnan aktivoimiseen ja käytännön toteutukseen mm.
energiatehokkuussopimuksen toteutuksen kautta. Hankkeessa järjestettiin myös mm. kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen, uusiutuvaan energian käyttöä lisääviä, energiansäästöön ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä
informaatiotilaisuuksia, tapahtumia, tiedotusta, käytännön esimerkkien pilotointia esim. aurinkosähkössä. Hanke tarjosi myös puolueetonta ilmastoneuvontaa
mm. asunto-osakeyhtiöille ja pk-yrityksille. Hanke kehitti kuntien kanssa energiatehokkuusraportointia, järjesti toteutusaikana 45 monipuolista tilaisuutta, mukana olevissa kunnissa, joihin osallistui yli 1200 osallistujaa. Yrityksistä uusia ilmastokumppaneita lähti mukaan 30 yritystä.

Hankkeen tuloksena tavoiteltiin kuntien ja yritysten kasvihuonekaasupäästöt laskevan. Tämän voi varmentaa esim. Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasulaskelmista.
Samalla pienenivät myös maakunnallisia ja kansallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen myötä
Ilmastoasioiden asiantuntemus vahvistui ja yhteistyö eri yritysten ja toimijoiden välillä kehittyi edelleen.