Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73828

Hankkeen nimi: Bliss Adventuren kehityshanke 2.0

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.11.2017 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BLISS ADVENTURE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2644586-8

Jakeluosoite: Länsisatamankatu 23 D 80

Puhelinnumero: 0405335607

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.blissadventure.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kröger Artturi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Perustaja-omistaja, co-founder/co-owner

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: artturi(at)blissadventure.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405115525

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankitaan tuotantovälineitä tukemaan palvelutuotteiden kehitystä niin, että Bliss Adventure voi palvella kasvavaa kansainvälisten asiakkaiden ryhmää monipuolisemmin ja paremmin. Tavoite on myös tehdä syvempää alueellista yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden, kuten Pelkosenniemen kunnan ja Metsähallituksen, kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 796

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 796

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruokotie 3

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Puolet asiakkaistamme on naisia, jotka myös arvostavat naisopasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Puolet asiakkaistamme on naisia, jotka myös arvostavat naisopasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta aina taustalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Toimintaamme ei sisälly mitään kertakäyttötuotteita. Palvelutuote.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Ravintolan sähkö tuotettu vesivoimalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ja paikallisten palkkaaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Palvelutuotteet, luennot, saunatuotteet, kaamostuotteet.
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Liikutaan pyörillä, hiihtämällä, lihasvoimalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Tietoisuuden parantaminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Naisten kannustaminen tasa-arvoisiksi toimijoiksi kaikissa tuotteissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 3
Kulttuurituotteet: sauna, läheiset kylät, Arktikum-retket, Siida, jne.
Ympäristöosaaminen 2 3
Nousee yhä merkittävämpään asemaan, tiedot ja taidot hyvällä tasolla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke mahdollisti tuotevalikoiman laajentamisen ja nykyisten päivätuotteiden jalostamisen useamman päivän tuotteiksi. Mikä taas mahdollistaa toimintaympäristön laajentumisen ja kauden pedentämisen