Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73878

Hankkeen nimi: Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero: 029 449 8000

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: https://www.univaasa.fi/fi/sites/vebic/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suvi Karirinne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VEBICin va. johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.karirinne(at)univaasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 449 8284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin.

’Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP)’-hanke keskittyy nimensä mukaisesti VEBICin uuden, avoimen innovaatioalustan perustan luomiseen. Innovaatioalusta on suunniteltu rakentuvaksi neljän peruspilarin (cornerstones) varaan. Näitä tukijalkoja ovat 1) kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö (knowledge dimension of innovation platform), 2) strateginen yhteistyö pk-yritysverkostojen kanssa (commercial dimension of innovation platform), 3) laaja- alainen sidosryhmäyhteistyö (social dimension of innovation platform) ja 4) politiikkatason sidosryhmäyhteistyö (political dimension of innovation platform).

VIP-hankkeen toteutusaika on 1.8.2018 – 31.7.2020 ja sen koostuu yhteensä viidestä työpaketista. VEBICin innovaatioalustan neljä Peruspilaria muodostavat kukin yhden hankkeen työpaketeista. Lisäksi hankkeessa on työpaketti VEBICin innovaatioalustan tulosten ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvän ”impact assessment toolboxin” kehitystyöhön.

VIP-hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat: 1) Alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut, 2) Alueenkasvuhakuiset pk-yritykset, 3) Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijät ja virkamiehet sekä välillisenä kohderyhmänä 4) Opiskelijat, järjestöt, kansalaisryhmät ja yksittäiset kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita antamaan oman vapaaehtoisen panoksensa VEBICin innovaatioalustan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet on suunniteltu toteuttavaksi ensisijaisesti tiekartta-työskentelyn muodossa. Tiekarttojen laatiminen soveltuu hyvin VEBICin uuden ja avoimen innovaatioalustan kehitystyohön. Se tarjoaa eri sidosryhmien edustajille – myös niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tämän tapaisista projekteista – mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Hankkeen keskeisimmät tulokset:

1) Neljän VEBICin avoimen innovaatioalustan toiminnan kehitystyötä ohjaavan tiekartan valmistelu
2) Akkuteknologian mallinnukseen liittyvän osaamiskärjen kehittäminen ja linkittäminen osaksi Business Finlandin (BF) ’Batteries from Finland’-aktivointikokonaisuutta
3) Uudet tutkimusavaukset ja - hankkeet, joista ensimmäinen H2020-ohjelman ’CE-NMBP-25-2019 - Photocatalytic Synthesis’-hakuun
4) Pk-yrityksille, tutkijoille ja muille sidosryhmille suunnattu ’Working together toward clean energy’-työpajasarjan kehittäminen ja pilotointi
5) Uusien yritysvetoisten BF-hankkeiden valmistelu
6) Maakunnan ’suurelle yleisölle’ suunnattu ’VEBIC Energy Research Day’-tapahtuma
7) Nuorille (16-19) suunnattu energia-alan tapahtumasarja
8) Uudet lukioille suunnatut ’Energia ja kestävä kehitys’-kurssikokonaisuudet
9) Kunnallisille päätöksentekijöille suunnatut energiamurrokseen liittyvät tieto- ja palvelupaketit
10) VEBICin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioiva ’impact assessment toolbox’

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

VIP-hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat:

1) Alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut
2) Alueen kasvuhakuiset pk-yritykset
3) Kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijät ja virkamiehet

4.2 Välilliset kohderyhmät

VIP-hankkeen epäsuorat kohderyhmät ovat:

1) Opiskelijat, järjestöt, kansalaisryhmät ja yksittäiset kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita antamaan oman vapaaehtoisen panoksensa VEBICin innovaatioalustan innovaatioalustan toimintaan ja sen kehittämiseen

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 319 526

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 312 681

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 409

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 390 853

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan

Kunnat: Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Pietarsaari, Mustasaari, Laihia, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Vöyri, Kruunupyy, Maalahti, Vaasa, Isokyrö, Närpiö, Luoto, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Wolffintie 34

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena olevan innovaatioalustan ja siihen liittyvien toimintamallien kehitystyön yhteydessä laaditaan analyysi, joka tähtää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä mahdollisten esteiden ja pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa rakennetaan kannustimia, joilla "aliedustettujen" ryhmien (lapset, nuoret, opiskelijat, naiset) edustajia saadaan kytketyyä osaksi VEBICin innovaatiotoimintaa. Naisten mukaan saanti on erityisen tärkeää, koska heihin liittyy merkittävin ja tunnistettu, mutta toistaiseksi heikosti hyödynnetty innovaatiotoimintaan liittyvä potentiaali (https://eit.europa.eu/women-entrepreneurship).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tuetaan ja edistetään tasa-arvon valtavirtaistamista, mutta sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole projektin keskeisin päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 10
Uudet energia-alaan liittyvät innovaatiot ja digitaaliset tuote-palveluratkaisut lisäävät luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja ympäristön tilaa. Kyseiset teemat ovat hankkeen keskeisiä mielenkiinnon kohteita ja niitä nostetaan esille eri kohderyhmille suunnatussa viestinnässä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 10
Ilmastomuutoksen torjuminen on eurooppalaisen ja kansallisen energiapolitiikamme keskeisiä päämääriä, joiden saavuttamista VEBIC tukee aktiivisesti omalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallaan (TKI).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 8
VEBICin TKI-toiminnan tavoitteena oleva ilmastomuutoksen torjuminen edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä ehkäisee vieraiden kasvi- ja eläinlajien leviämistä Suomen luontoon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 10
Pariisin sopimuksen mukaan kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut on saatava tasapainoon tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 80-95 % vuoteen 2050 mennessä ja asettaa lähiaikoina tavoitteita myös hiilinieluille. VEBIC pyrkii yhtenä suomalaisena energia-alan toimijana oman tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kautta edistänään asetettujen tavoitteiden saavuttamista. TKI-toiminnan tuloksena syntyviä teknologisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita hyödyntämällä on mahdollista pienentää huomattavasti ilmakehän hiilidioksidipäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 9
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Natura-alueiden luontoon voivat olla nopeita ja merkittäviä. Ilmaston muutosta ehkäisevät toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuden ehkäistä (tai ainakin jarruttaa) mm. ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomia vaikutuksia Natura-alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattaminen ovat VEBICin innovaatioalustan yksi strategisista painopistealueista. Kyseisten tavoitteiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 10
VEBICin tutkimus- ja innovaatioalusta edistää Pohjanmaan energiastrategian 2010-2020 toteutusta, jossa uusiutuvien, hajautettujen energialähteiden lisääntynyt käyttö on yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 10
Hanke on rakennettu lähtökohtaisesti tukemaan Pohjanmaan älykkään erikoitumisen toteutusta. Tavoitteena on mm. vahvistaa maakunnan elinkeinorakennetta uusien strategisesti tärkeiden tutkimuskumppanuuksien sekä pk-yritysverkostojen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Uusien, digitaalisten ja datapohjaisten tuotteiden/ palveluiden (tuote-palveluratkaisujen) kehittäminen on keskeisellä sijalla VEBICin innovaatioalustan toimintaa. TKI-toimintaa tuetaan laaja-alaisella sidosryhmäyhteistyöllä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 9
Digitaalisten ja datapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen tarjoavat mahdollisuuksia uusien "smart city"-ratkaisujen syntymiselle. Uudet liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät, vähähiilisyyteen kannustavat ratkaisut ovat "smart city"-ajattelun keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
VEBICin innovaatioalusta edistää hyvinvointia muodostamalla foorumin, jossa eri sidosryhmät - myös "aliedustetut" - saavat tietoa energia-alan kehitysnäkymistä, pääsevät mukaan tuomaan esille tarpeitaan, osallistumaan uusien tuotteiden ja palveluiden ideointiin ja kehitystyöhön. VEBIC toimii myös yhteisönä, jonka kautta "kuluttaja- innovaattorit" saavat apua omien ideoidensa eteenpäin viemiseen.myös yhteisönä, jonka kautta "kuluttaja- innovaattorit" saavat apua omien ideoidensa eteenpäin viemiseen.
Tasa-arvon edistäminen 7 9
Hankkeen tähtää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä mahdollisten esteiden ja pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 10
VEBIC on avoin kaikille ikään, sukupuoleen tms. riippumatta.
Kulttuuriympäristö 5 8
VEBICin perustaminen on elävä esimerkki maakunnan eri toimijoiden yhteistyöstä, jonka avulla pystytään vahvistamaan alueen imagoa energia-alan edelläkävijänä. Menestyvät yritykset ja yrittäjyyden perinne mahdollistavat sen, että alueella on voimavaroja ylläpitää ja uudistaa omaa kulttuuriympäristöään.
Ympäristöosaaminen 8 9
VEBICin innovaatioalusta uusien ympäristöteknologiaan liittyen tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä sekä niiden käyttöönottoa. Samalla hanke lisää lasten ja nuorten ympäristöosaamista tarjoamalla heille mm. mahdollisuuden osallistua projektin puitteissa järjestettäviin innovaatiotyöpajoihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vaasa Energy Business Innovation Center eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se kokoaa yhteen tutkimus- ja yritysyhteisöjen osaamisen, ja vastaa siten tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP) -projekti keskittyi uuden avoimen innovaatioalustan luomiseen VEBICille. Innovaatioalusta on suunniteltu rakennettavaksi neljän kulmakiven ympärille, joita kutsutaan pilareiksi. Näitä ovat: 1) kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö (innovaatioalustan osaamisulottuvuus), 2) strateginen yhteistyö pk-yritysten verkostojen kanssa (innovaatioalustan kaupallinen ulottuvuus), 3) yhteistyö kansalaisjärjestöjen, kansalaisryhmien ja "laajan yleisön" kanssa. innovaatioalustan sosiaalinen ulottuvuus) ja 4) poliittinen sidosryhmäyhteistyö (innovaatioalustan poliittinen ulottuvuus). VIP-projektin aikana aktivoitiin Vaasan yliopiston innovaatioalustan VEBICin neljä kulmakiveä. Alustan tieto- ja osaamis ulottuvuuden (pilari 1) tapauksessa odotetut tulokset saavutettiin. Innovaatioalustan kaupallisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien (pilari 2 ja 3) osalta muutamia poikkeamia lukuun ottamatta, odotetut tulokset saavutettiin. Edellä mainituista pilareista saadut tulokset vaikuttivat kuitenkin vahvasti VIP-projektin kokonaistulokseen ja myös VEBIC-innovaatioalustan myöhempään kehitykseen. Innovaatioalustan poliittisen ulottuvuuden pilari (pilari 4), mukaan lukien avainindikaattorin mittaustyökalun luominen, ovat vielä luomisprosessissa, koska VEBICin toimintamalli ja prosessit ovat vielä muotoutumassa Vaasan yliopiston sisällä ja mm. ympäröiville sidosryhmille.