Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73900

Hankkeen nimi: Ramari

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.2.2018 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAMASOUND OY AB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2589709-6

Jakeluosoite: Katarinegatan 16

Puhelinnumero: +358 400 764218

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.ramasound.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hagnäs Robert

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)ramasound.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 764218

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ramasoundin liiketoiminnan kehitäminen yli rajojen. Digitalisaation hyödyntäminen, avainhenkilön palkkaaminen. Toimitilojen hankkiminen missä ääni ja kuva taltiointi ja striimaus mahdollinen tulokset: Liikevaihdon kasvu, kannattavuuden parantaminen, kansainvälisystymisen edistäminen. kulttuurivientiä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 869

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 869

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Katariinankatu 16

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Hyödynnytään maanlämpöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Paikallista työvoimaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehittää palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Tarpeeton kuljettaminen / liikuttaminen vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektet Ramari genomfördes planenligt förutom att pandemin tog slut våra exportplaner. Vi kunde på lokalnivå få till stånd det nya Kulturhuset Kulttuurikorjaamo i Karleby som fyller sin plats på den lokala scenen. Anskaffningar gjordes och vi har nu en venue som kan bjuda på högklassigt ljudsystem, streamingtjänst samt utskänkning. Vår verksamhet fyller nu en ny funktion som vi inte tidigare har haft. Detta tack vare det stöd vi fått från ELY.