Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73918

Hankkeen nimi: Prosessimittalaitteiden vientikaupan kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INMEC INSTRUMENTS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2770222-1

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 106

Puhelinnumero: +358 400280202

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.inmec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: korhonen markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.korhonen(at)inmec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400280202

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on hankkia valmiudet vientikaupan laajentamiseksi. Hanke kattaa tuotteiden käyttäjäominaisuuksien kehitystä sekä hankkia tarvittavat viranomaishyväksynnät sekä partnerihaku.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 370

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 383

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 370

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 383

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 106

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
pieni yritys
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palkataan myös naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Liiketoimintaa, ei yht. kunn. agendaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Materiaalien käyttövähäinen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
vähäinen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
kyllä
Tasa-arvon edistäminen 2 3
kyllä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
vähäinen
Kulttuuriympäristö 0 0
vähäinen
Ympäristöosaaminen 4 6
kyllä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin konsentraatiomittalaitteiden markkinapotentiaali ja kilpailutilanne sekä suoritettiin tuotteistusta jotta tuotteet saatiin vastaamaan markkinoiden tarpeita sokeriteollisuudessa. Lisäksi vietiin läpi tärkeimmät testaus ja sertifiointimenettelyt joista tärkein on eurooppalainen hygieniasertofikaatti G2 anturituotteelle.