Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73920

Hankkeen nimi: HA 180 Hydrauliikka ja paineilma energiayksikön tuotkehitys ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GEONEX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2134727-3

Jakeluosoite: Teollisuustie 9

Puhelinnumero: +358 400 693 143

Postinumero: 95600

Postitoimipaikka: YLITORNIO

WWW-osoite: www.geonex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juvani Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.juvani(at)geonex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400693143

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erilaisissa poraus- yms. kohteissa käytettävän energiayksikön tuotekehitys ja kansainvälistyminen uusille markkina-alueille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 156

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 156

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Ylitornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 9

Postinumero: 95600

Postitoimipaikka: YLITORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Kaivamattoman tekniikan käyttö lisääntyy, päästöt vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Vähentää tarvittavien koneiden lukumäärää
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Ympäristön rikkominen ja päästöt vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Ympäristön rikkominen ja päästöt vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kaivamattoman tekniikan käyttö lisääntyy
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
Kaivuujätettä syntyy vähemmän
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Energiantarve vähenee
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 8
Lisää työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Vähentää kuljetustarpeita
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Säästää ympäristöä ja pienentää kaivuutyöstä aiheutuvia haittoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 3 8
Mahdollistaa kulttuuriympäristön säilyttämisen
Ympäristöosaaminen 3 8
Ympäristöosaaminen kasvaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-