Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73950

Hankkeen nimi: Uusien palveluiden kehittäminen ja markkinoiden laajentaminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIITTOEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2796991-1

Jakeluosoite: Silkkitie 5

Puhelinnumero: +358 443688868

Postinumero: 67300

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.viittoen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nuolioja Piia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: piia.nuolioja(at)viittoen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443688868

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluita, jotta päästään uusille markkinoille ja voidaan kasvattaa uusien asiakkuuksien määrää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Silkkitie 5

Postinumero: 67300

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta. Palvelut ovat kaikille samat sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikutusta. Palvelut ovat kaikille samat sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asiakaskunta on vakiintunut, palvelu on kaikille asiakkaille sama sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Autolla liikkuminen vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Autolla liikkuminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Autolla liikkuminen vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hanke lisää tulkkauspalvelujen monimuotoisuutta, tulokset ovat monistettavissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Kirjoitustulkkaussovellus.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Vähentää fyysistä liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Kuulovammaisten ihmisten osallisuuden, esteettömyyden ja tasa-arvon lisääminen tulkkauksen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Kuulovammaisten ihmisten osallisuuden, esteettömyyden ja tasa-arvon lisääminen tulkkauksen avulla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Kuulovammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden takaaminen ja tasa-arvoinen osallistuminen tulkkauksen avulla.
Kulttuuriympäristö 0 4
Mahdollistaa osallistumisen kulttuuriympäristöön ja kulttuuriympäristö rikastuu uusien osallistujien myötä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viittoen Oy kehitti uusia palveluita, joilla pääsemme uusille markkinoille ja voimme kasvattaa uusien asiakkuuksien määrää.