Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73964

Hankkeen nimi: Railgate Finland - China Express

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 020 615 2710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Miettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallinto- ja kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.miettinen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206158814

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kouvolan ja Kiinan Xi'anin välillä avautunut kuljetuskäytävä luo paljon mahdollisuuksia erilaiselle uudelle liiketoiminnalle. Hankkeessa selvitetään kaikki näkökohdat, jotka vaikuttavat uusien yritysten sijoittumispäätöksiin, ja joiden on oltava paketoituna myytäväksi kokonaisuudeksi yrityksiä lähestyttäessä. Näitä ovat mm. toimitilat, tontit ja olemassa oleva palvelutarjonta. Lisäksi on selvitettävä tulevaisuuden trendit ja varauduttava ennakoinnin avulla tarjoamaan yrityksille lisäarvoa tuottava sijoittumisympäristö, jossa on huomioitu esimerkiksi älylogistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät mahdollisuudet. Lähtökohtana on edelläkävijyys ja kokonaistarjonta, mitä muualla ei pystytä tarjoamaan.

Hankkeen avulla luodaan myyntipaketti, missä kuvataan ja avataan kuljetuskäytävän mahdollisuudet konkreettisesti eri toimialoille. Lisäksi tuotetaan uusia palvelualustoja, joissa alustan palveluntuottaja välittää muiden yritysten tuotteita uusille markkinoille ja jakelee niitä siellä. Palvelualustoja voidaan käynnistää aiempien hyvin kokemusten myötä eri toimialoille, kuten elintarvikesektorille, autoteollisuuteen ja kokoonpanoteollisuuteen.

Yhteistyö Kymenlaakson logistiikkatoimijoiden ja kv-kauppaa tekevien yritysten kanssa tiivistyy. Uuden toimintamallin myötä myös paikalliset yritykset hyötyvät ja kasvattavat liiketoimintaansa, tarjoamalla Kouvolaa sijoittumispaikkana omille asiakkaille ja kumppaneille, toimimalla alihankkijoina sekä hyödyntämällä uusia palvelualustoja kv-markkinoille siirtymisessä. Hyöty tulee olemaan molemminpuolista.

Kouvolan uutta kuljetuskäytävää tuodaan esille kotimaan sekä ulkomaan tilaisuuksissa ja tapahtumissa, ja järjestetään henkilökohtaisia tapaamisia ja erilaisia kampanjoita.

Kuljetuskäytävän myötä Kouvolan Kiina-yhteydet vahvistuvat ja syntyy uusia yhteistyömuotoja. On luonnollista, että tämä tarjoaa Kouvolan myös muille strategisille avaintoimialoille, kuten matkailuelinkeinolle mahdollisuuksia tavoittaa uusia kohderyhmiä. Kokonaisuutena voidaan vahvistaa Suomi- ja Kouvola-mielikuvia. Tämä luo lisäarvoa myös investointien houkuttelemiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia yhteistyömuotoja. Kouvolan tarjonta laajenee ja sitä kautta myös Kouvolan vetovoimaisuus kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kotimaiset ja ulkomaiset vientiä ja tuontia harjoittavat yritykset, investoijat, logistiikka-alan kotimaiset ja kansainväliset yhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset matkailu- ja kauppa-alan yritykset, matkailijat ja viranomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 217 798

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 215 323

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 335 074

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 267

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 50, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18.00, joihin työllistyvät naiset 5.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei ole tarve huomioida tätä erityisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeessa tavoitellaan erilaisia yrityksiä huolimatta päättäjien tai yhteyshenkilöiden sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 5
Rautatiekuljetukset ovat ekologisen kestävyyden kannalta parempi vaihtoehto.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Hankkeessa hyödynnetään paikallisia resursseja palvelujen kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 4
Hankkeessa pyritään lisäämään rautatiekuljetuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kouvola-Xian reitin avautumisen jälkeen, Railgate Finland sai hankkeen myötä laajaa näkyvyyttä kotimaan lisäksi mm. Kiinassa, Kazakhstanissa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeen aikana reittiä ja sen mahdollisuuksia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Reitin jatkoyhteys Pohjois-Ruotsin kautta Narvikin satamaan sai positiivista vastaanottoa. Narvikin satama aikoo hyödyntää kyseistä reittiä mm. lohen kuljettamisessa sekä Kanadasta saapuvien konttien jatkokuljettamisessa Kouvolan kautta Aasiaan. TEN-T verkon laajeneminen Pohjois-Ruotsiin oli myös hyvä uutinen. Se luo paremmat mahdollisuudet myös Railgate Finlandin jatkoyhteyksien kehittämiselle.

Keski-Euroopassa Railgate Finlandia on esitelty useassa tilaisuudessa ja sitä kautta laajennettua kansainvälistä logistiikkaverkostoa ja luotua uudenlaista yhteistyötä. Pohjoinen reitti voisi toimia keskieurooppalaisten vaihtoehtoisena reittinä, ja se sai osan toimijoista liikkeelle tiedustelemaan lisää ja mm. osallistumaan Kouvolassa järjestettyyn Railforum2019 –seminaariin. Railforumin teemana oli tällä kertaa ”North Europe–Asia Container Train Services Rising to New Levels”. Se oli tähän mennessä kansainvälisin Railforum-seminaari, johon osallistui 150 henkilöä 13 eri maasta.

Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Xianiin Kiinaan oli perustettu Railgate Finlandin edustusto. Edustuston tehtävä oli markkinoida reittiä, hakea uusia kumppanuuksia, potentiaalisia asiakkaita ja reitin käyttäjiä. Yhteistyöneuvottelut Chengdun kanssa uudesta lähtöpisteestä ja osallistumisista Kiinassa järjestettävin tapahtumiin oli myös edustuston yhtenä tärkeänä tehtävänä. Edustuston toimintaa oli järjestänyt ja ylläpitänyt Scand-China International Link.

Hankkeen aikana on ilmennyt haasteita Kiinasta tulevan junan kanssa. Juna ei ole täynnä eikä aina lähde aikataulun mukaan. Siitä syystä kontit ovat kulkeneet Valko-Venäjän ja Puolan kautta Kouvolaan. Kouvolasta Kiinaan suuntaan on kulkenut yleensä sellua, sahatavaraa ja muita puuteollisuuden tuotteita. Koko hankkeen aikana erinäisistä haasteista johtuen säännöllistä liikennöintiä Xianin ja Kouvolan välille ei olla onnistuttu saamaan. Joulukuussa 2019 Kiinaan iskenyt Koronavirus oli pysäyttänyt rautatieliikenteen kokonaan. Hankkeen päätyttyä rautatiekuljetusten osalta tilanne oli vielä epäselvä.

Railgate Finlandille oli hankkeen aikana luotu markkinoinnillinen kokonaiskonseptin kehittämissuunnitelma (master plan). Suunnitelman tekemiseen osallistuivat Kinnon lisäksi Kouvolan kaupungin, ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson logistiikkasektorin edustajat. Master planissa on kuvattu, mitä Railgate Finland sisältää, mikä sen visio ja strategiset tavoitteet ovat. Suunnitelma on toiminut myös hyvänä pohjana Railgate Finland – Smart Hub Solutions EAKR-hankkeen työstämisessä.

Hankkeen aikana yhteistyö oli tiivistynyt ammattikorkeakoulun eri logistiikkatoimijoiden kanssa erityisesti Kymenlaakson sisällä. Master planin lisäksi, olemme esiintyneet yhdessä eri tapahtumissa mm. TransRussia ja TransKazakhstan –messuilla. HaminaKotka Sataman mukaan tuleminen hankkeen toimintaan ja Railgate Finlandin toimenpiteisiin oli hyvä lisä myös jatkon kannalta.

Kouvolan Rail Road terminaalin rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Alueelle on tulossa ensin Intermodaaliterminaali, joka mahdollistaa eri kuljetusmuotoja yhdistämistä ja yli kilometrin pitkien junien vastaanottamista ja käsittelyä. Seuraavassa vaiheessa kaupunki on kaavoittamassa lisää alueita logistiikan käyttöön. Valitettavasti nykyisen logistiikka-alueen tarjonta on erittäin huono, koska kaikki tilat ja suurin osa tonteista ovat jo käytössä. Uudelta alueelta ei pystytä vielä tarjoamaan tontteja tai varastotilaa niitä kysyville. Kaikki hankkeessa tehdyt suunnitelmat ja konseptit rakentuvat logistiikka-alueen tulevaan tonttitarjontaan, mikä tulee olemaan mahdollista aikaisintaan vuonna 2023.