Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73965

Hankkeen nimi: Kansainvälistyvät kouluttajat

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D, PL 68

Puhelinnumero: 040 8344217

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Gustafsson-Pesonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Anne.Gustafsson-Pesonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 834 4217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti kokoaa Kaakkois-Suomesta kouluttajia, joilla on kiinnostusta kouluttaa omaa substanssiosaamistaan kansainvälisillä markkinoilla. Heidän valmiuksiaan parannetaan erityisesti digitaalisten koulutussisältöjen luomiseksi valmennusten ja tutustumis- ja vienninedistämismatkojen avulla. Kouluttajista luodaan tietopankki. Digitaalisia koulutussisältöjä varten luodaan alusta, jonka kautta koulutusta voidaan tarjota virtuaaleissa ympäristöissä kansainvälisille asiakkaille. Hankkeen yhteydessä kehitetään yhteistyötä yritysten kanssa, jotka voivat hyötyä kumppanuudesta koulutusorganisaatioiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutuspalveluita tarjoavien kansainvälisestä liiketoiminnasta kiinnostuneisen koulutusorganisaatioden opettajat, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö, kouluttajat ja valmentajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, jotka voivat hyötyä vientitoimissaan kumppanuudesta koulutusorganisaatioiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 521

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 553

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 243 181

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 230 631

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kansainvälisyys ja vienti on keskeinen osaamisen kehittämisen kohde myös sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kansainvälisen vientiosaamisen kehittyminen on valtavirtaistettavissa toimijoiden keskuudestaa laajemmalle kohdeyleisölle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa, mutta hankkeen päätehtävänä ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Alueen elinvoimaisuus lisääntyy, kun vientimarkkinoita saadaan enemmän avattua. Koulutuksen vienti on todellinen mahdollisuus alueen viennin lisäämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Hankkeessa tuotetaan uusia aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Alueen hyvinvointi lisääntyy vientikaupan lisäännyttyä.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Osaamisen kehittäminen lisää tasa-arvoa työpaikoilla ja laajemin yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Kansainvälisyys osaaminen kehittyy, joten kulttuurien monipuolisuuden tuntemus lisääntyy.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei suoranaista vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälistyvät kouluttajat hankkeessa parannettiin kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden kyvykkyyttä ja kilpailuasemaa viedä uudenlaisia digitaalisia koulutuksia kansainvälisille markkinoille. Hankkeen tuloksena syntyi oppilaitoskohtainen tietokanta kansainväliseen koulutukseen sopivista kouluttajista ja muista kymenlaaksolaisten toimijoiden käytettävissä olevista osaajista. Lisäksi kouluttajien valmiudet kansainväliseen toimintaan parantuivat merkittävästi hankkeen koulutuksissa ja monikulttuurisuuden ymmärrystä lisäävissä työpajoissa. Keskeisessä roolissa kansainvälisen kilpailuaseman parantumisessa on uudenlaisen digitaalisen VR-koulutusalustan ja sen mukana uudenlaisten koulutusmuotojen kehittäminen sekä koulutusalustan myötä yritysten lisääntynyt kiinnostus ja mahdollisuudet olla mukana taloudellisesti ja tuloksellisesti vientiprojekteissa. Yhteistyössä Suomen johtavien yliopistojen ja yritysten kanssa kehitetty alusta tarjoaa jatkossa ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudenlaiselle osaamis- ja palveluviennille kuin myös fyysisten tuotteiden viennille.