Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73968

Hankkeen nimi: Greenreality-kodit ja -yritykset

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: PL 11

Puhelinnumero: 05 6161

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Laukkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.laukkanen(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505326187

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Greenreality-kodit ja yritykset -hankkeessa kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa ollaan sitouduttu, viedään kouluihin ja kouluista oppilaiden avulla oppilaiden koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin. Ekologinen ajattelu ja vastuulliset valinnat saadaan osaksi kotien ja yritysten arkea. Samalla energia- ja ympäristöalan yritykset tuodaan tutuiksi koululaisille, heidän vanhemmilleen ja muille asukkaille.

Greenreality-kodit ja yritykset -kokonaisuus linkittyy LUT Junior University –kokonaisuuden kanssa. Junior Universityn pilotointivaiheessa ovat mukana Sammonlahden sekä Kesämäen yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset sekä Lyseon lukio. Teemana kahdeksasluokkalaisilla on kestävä/ympäristövastuullinen asuminen ja lukiolaisilla kestävä/ympäristövastuullinen yritystoiminta.

Hankkeen ensimmäisessä osassa luodaan toimintamallit asukas- ja yritysyhteistyön integroimiseksi peruskoulun ja lukion kestävä asuminen ja -yritystoiminta oppimiskokonaisuuksiin. Lisäksi luodaan toimintamalli yläkoulujen, lukioiden ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) väliselle yhteistyölle.

Kestävä asuminen –kokonaisuuteen sisällytetään omaan asumiseen liittyvä projektityö, jonka kautta oppilaiden kodit ja huoltajat osallistetaan Greenreality-toimenpiteisiin. Kokonaisuuteen liittyy myös LUT:lla järjestettäviä työpajoja, joissa perehdytään mm. tulevaisuuden energiantuotantoon, energiansäästömahdollisuuksiin, materiaalien uusiokäyttöön, tulevaisuuden talojen älykkäisiin ratkaisuihin sekä pohtivat omia kulutustottumuksiaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön. Työpajoja järjestävät LUT:n lisäksi osa hankkeessa mukana olevista yhteistyökumppaneista.

Lukiolaiset perehtyvät uuden, vapaaehtoisen, kestävä yritystoiminta –teemaopintokurssin yhteydessä ympäristökartoituksen tekoon, ympäristöasioiden perusteiden hallintaan pk-yrityksissä ja kaupungin ympäristöstrategiaan. Yritysyhteistyöhön liittyviä kokonaisuuksia rakennetaan yhteistyössä Lyseon lukion, LUT:n, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa. Opintokurssin yhteydessä lukio-opiskelijat jalkautuvat kaupunkikeskustan kivijalkamyymälöihin tekemään ympäristösitoumusta varten kartoituksia ja auttamaan Greenreality–sitoumuksien teossa.

Hankkeen toisessa osassa käynnistetään Greenreality-kodit -toimintamalli. Toimintamallin avulla kestävä asuminen viedään vielä laajemmin asukkaiden arkeen. Toimintamallin pilotointivaiheessa haetaan vapaaehtoisia koteja mukaan julkisen haun sekä koulujen kautta. Tavoitteena Greenreality-kodeissa on energian ja veden kulutuksen sekä jätteiden määrän väheneminen, kierrätyksen tehostuminen, kestävämpiin liikkumismuotoihin siirtyminen, oma energiantuotanto jne. Kodeissa tehdään vertaileva ja muutosta motivoiva lähtötilanneanalyysi, minkä jälkeen toteutetaan toimenpiteitä tavoitteena olevien asioiden eteen vuoden ajan. Pilotoinnin lopussa uusitaan tilanneanalyysi ja todetaan saavutetut energiansäästöt lämmön- ja sähkönkulutuksessa, muutokset veden kulutuksessa, kotien materiaalitehokkuudessa ja kierrätyksessä sekä taloudelliset säästöt.

Greenreality-kodit –toimintamalli ja asukasyhteistyö koululaisten kautta levitetään pilottivaiheen jälkeen koko kaupunkiin ja kaikkiin kouluihin, jotta kaikki kaupunkilaiset pääsevät halutessaan osallistumaan yhteisiin ympäristötekoihin. Kotien tekoja ja toteuttamia ratkaisuja levitetään mm. Greenreality-verkkosivuston avulla.

Hankkeen kolmannessa osassa Lappeenrannan kaupunkikeskustan kivijalkamyymälät osallistuvat Greenreality-toimenpiteiden toteuttamiseen tekemänsä sitoumuksen kautta. Mukaan otetaan kaikki halukkaat kivijalkamyymälät, mutta tavoitteena on saada vähintään 25 yritystä mukaan. Yrityksille laaditaan Greenreality-alkukartoitus. Yrityksistä kartoitetaan mm. energiankulutus, jätehuolto ja kierrätys, vastuulliset hankinnat sekä liikkuminen. Kartoitusten perustella laaditaan ympäristötavoitteet seuraavalle vuodelle. Yritys sitoutuu tavoitteisiin ja se saa Greenreality-yritys –statuksen. Status viestitään Lappeenrannan Greenreality-verkkosivuilla ja myös yrityksen toimipisteessä tarralla ja kunniakirjalla. Toteutus ja neuvonta tapahtuvat lukiolaisten avustuksella projektihenkilön ohjauksessa. Yrityksille järjestetään myös kaksi yhteistä työpajaa ja kokemustenvaihtotilaisuus. Lisäksi yrityksiltä pyydetään kehittämisehdotuksia ydinkeskustan Greenreality-toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeessa on tiiviisti mukana energia- ja ympäristöalan Green Energy Showroom (GES) -yritysverkosto. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja Lappeenrannan Energia Oy sekä muut verkoston yritykset osallistuvat Junior University –työpajoihin sekä Greenreality-kodit -koulutustilaisuuksiin ja viestintäyhteistyöhön. Oppilaat ja asukkaat saavat tietoutta alueen ympäristö- ja energia-alan osaamisesta ja ratkaisujen tarjoajista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lappeenrannan koululaiset, koululaisten perheet, muut asukkaat, GES–verkoston yritykset, yläkoulujen ja lukioiden opettajat, kaupunkikeskustan kivijalkayritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

muiden Etelä-Karjalan kuntien asukkaat ja koulut, muut yritykset sekä yritykset kaupunkikeskustan ulkopuolelta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 269 818

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 257 219

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 385 456

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 367 458

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hakija katsoo, että hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hakija katsoo, että hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet kiinnostavat molempia sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Asukkaiden ja yritysten osallistaminen ja sitouttaminen Greenreality-toimenpiteisiin edistää luonnovarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Ei vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaan. Hiilidioksidipäästöjä saadaan alennettua hankkeen avulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei juurikaan ole vaikutusta kumpaakaan suuntaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Asukkaiden ja yritysten osallistaminen ja sitouttaminen Greenreality-toimenpiteisiin edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikuta Natura 2000 alueen kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Hanke lisää kierrätystä ja vähentää jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Hanke saattaa edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Vahvistaa alueen energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hanke kehittää julkisia opetuspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Parantaa alueen elinvoimaisuutta ja vähentää terveys- ja ympäristöhaittoja aiheuttavia päästöjä (mm. liikenne, energiantuotanto)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Asukkaiden saaminen mukaan kestävää kehitystä edistäviin ja ilmastomuutosta hillitseviin toimenpiteisiin parantaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 8
Lisää koululaisten, asukkaiden ja yritysten ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Greenreality-kodit ja yritykset -hankkeessa kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa ollaan sitouduttu, vietiin kouluihin ja kouluista oppilaiden avulla oppilaiden koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin. Hanke edisti ekologisen ajattelun ja vastuullisten valintojen viemistä osaksi kotien ja yritysten arkea. Hanke toi myös energia- ja ympäristöalan yrityksiä tutuiksi koululaisille, heidän vanhemmilleen ja muille asukkaille.

Hankkeessa kehitettiin Greenreality-kodit- toimintaa sekä vapaaehtoisille kodeille että opetukseen sisällytettynä koululaisten kodeille. Vapaaehtoisille kodeille suunnattua toimintaa pilotoitiin 46 kodin kanssa. Kodeille järjestettiin kestävän arjen kokeilujakso yhteistyössä D-mat Oy:n ja kanssa. Kokeilujakso oli myös osa kansainvälistä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -toimintaa. Jakson alussa kodit tutkivat työpajassa hiilijalanjälkeänsä ja miettivät keinoja sen pienentämiseksi D-matin kehittämän 1,5 asteen palapelin avulla. Kokeilujaksolla kodit testasivat valitsemiaan toimenpiteitä kuukauden ajan ja pääsivät myös kokeilemaan yhteistyökumppaneiden tarjoamia kestävää arkea tukevia tuotteita ja palveluita. Kokeilujakson lopuksi kodeille laskettiin jälleen hiilijalanjäljet ja lopputyöpajassa mietittiin yhdessä jatkoa.

Greenreality-kodit -toimintaa vietiin koulujen kautta oppilaiden koteihin integroimalla toiminta peruskoulun 8.-luokkalaisten monialaiseen Puhdas energia ja kestävä asuminen -oppimiskokonaisuuteen. Oppimiskokonaisuuteen sisällytettiin omaan asumiseen liittyvä projektityö, jonka avulla oppilaat ja heidän huoltajat osallistettiin tutkimaan oman kodin hiilijalanjälkeä ja toteuttamaan kestävää arkea edistäviä toimenpiteitä. Yksi osa oppimiskokonaisuutta olivat myös LUT-yliopistolla järjestetyt työpajat, joissa perehdyttiin mm. tulevaisuuden energiantuotantoon, energiansäästömahdollisuuksiin, materiaalien uusiokäyttöön, tulevaisuuden talojen älykkäisiin ratkaisuihin. Lisäksi oppilaat pohtivat omia kulutustottumuksiaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön. LUT:n lisäksi työpajoja suunnittelivat ja vetivät hankkeessa mukana olleet yhteistyökumppanit ja asiantuntijat. Koululaisten kautta toteutettu asukasyhteistyö levitettiin pilottivaiheen jälkeen koko kaupunkiin osaksi kaikkien 8.-luokkalaisten opintoja. Hankkeen aikana oppimiskokonaisuuden kautta osallistettiin Greenreality-kodit -toimenpiteisiin noin 950 kotia.

Hankkeessa luotiin myös Greenreality-kumppanuusmalli vapaaehtoisille Lappeenrannan kaupunkikeskustan kivijalkayrityksille. Yritykset osallistuvat Greenreality-toimenpiteiden toteuttamiseen tekemiensä Greenreality-yrityssitoumusten kautta. Mukaan lähti 37 yritystä sekä kuusi muuta organisaatiota. Yrityksille laadittiin alkukartoitus, jossa selvitettiin mm. energiankulutusta, jätehuoltoa ja kierrätystä, vastuullisia hankintoja sekä liikkumista. Kartoituksen perustella yrityksille laadittiin ympäristötavoitteet seuraavalle vuodelle. Yritykset sitoutuivat tavoitteisiin ja saivat Greenreality-kumppani –statuksen. Yritykset saivat kumppanuudesta kertovat tarran ja kunniakirjan liikkeeseensä esille laitettaviksi. Yrityksille järjestettiin myös yhteisiä tapahtumia ja kokemustenvaihtotilaisuuksia. Lisäksi yrityksille järjestettiin seurantaa toimenpiteiden toteutumisesta.

Greenreality-kumppanuustoiminta ja yritysyhteistyö integroitiin osaksi lukion Kestävä yritystoiminta -teemaopintokurssia. Vapaaehtoisen kurssin yhteydessä lukio-opiskelijat jalkautuivat kaupunkikeskustan kivijalkayrityksiin tekemään edellä mainittuja alkukartoituksia ja auttamaan yrityksiä Greenreality-sitoumusten teossa projektihenkilön ohjauksessa. Lukiolaiset perehtyivät kurssin yhteydessä myös ympäristökartoituksen tekoon, ympäristöasioiden perusteiden hallintaan pk-yrityksissä sekä kaupungin ympäristöstrategiaan.

Puhdas energia ja kestävä asuminen -oppimiskokonaisuus sisällytettiin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmaan ja Kestävä yritystoiminta -kurssi kaupungin lukioiden kurssivalikoimaan. Kumpikin linkitettiin myös pysyväksi osaksi Junior University -kokonaisuutta. Tällä tavalla toiminnalle saatiin rakennettua pysyvyyttä ja samalla saatiin tiivistettyä yläkoulujen, lukioiden ja LUT-yliopiston välistä yhteistyötä. Hankkeessa tehtiin myös tiivistä yhteistyötä samasta aihepiiristä käynnistyneen sekä toisen suunnitteilla olevan hankkeen kanssa. Näiden hankkeiden avulla Greenreality-kodit ja -kumppaniyritykset -toimintaa tullaankin laajentamaan jatkossa maakunnalliseksi.

Greenreality-kodit ja -kumppanit -toiminnalle perustettiin verkkosivut greenreality.fi-sivuston alle. Sivustolla tarjotaan kodeille ja yrityksille vinkkejä kestävään arkeen ja kerrotaan, miten kodit voivat tutkia omaa hiilijalanjälkeään ja pienentää sitä. Hankkeessa mukana olleiden vapaaehtoisten kotien ja yritysten kestävän arjen tekoja tuotiin esille sivustolla kannustavina esimerkkeinä. Teoista toteutettiin myös somekampanja, jonka avulla niitä saatiin laajempaan tietoisuuteen Etelä-Karjalan alueella. Kodeille perustettiin yhteisöllisyyttä lisäävä Facebook-ryhmä ja kestävän arjen vinkkejä jaettiin myös Greenreality-kodit -uutiskirjeen avulla.

Energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network oli tiiviisti mukana hankkeessa. Jäsenyritykset olivat toteuttamassa LUT-yliopistolla järjestettyjä Junior University –työpajoja ja osallistuivat lukion teemaopintokurssin toteuttamiseen. Lisäksi verkoston jäsenyrityksiä oli yhteistyökumppaneina kestävän arjen kokeilujaksolla. Verkosto tuki hanketta myös viestinnällisesti. Oppilaat ja asukkaat saivat Greenreality Network -yhteistyön avulla tietoa alueen energia- ja ympäristöalan osaamisesta ja ratkaisujen tarjoajista, mikä mahdollisesti myös lisää jatkossa alan tuotteiden ja palvelujen kysyntää sekä oppilaiden mielenkiintoa alaa kohtaan.