Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73971

Hankkeen nimi: Green Campus Open Etelä-Karjala

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: +358 294 462 111

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lauri Haiko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lauri.haiko(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5293925

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Green Campus Open Etelä-Karjala -hankkeen tavoitteena on madaltaa kuilua yritysideoiden ja yritystoiminnan käynnistämisen välillä siten, että liiketoiminta saadaan parhaaseen mahdolliseen alkuun ja kannattavaksi jo varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää sekä sopivien kumppaneiden etsimistä, että yrittäjiksi aikovien osaamisen lisäämistä. Tällä hetkellä toiminta on painottunut pitkälti Lappeenrannan alueelle, ja tämän hankkeen tavoitteena onkin laajentaa yrityskiihdyttämötoiminta koskemaan koko Etelä-Karjalan maakuntaa sekä kehittää toiminta kattamaan laajempaa yrityskenttää yhteistyössä Päijät-Hämeen Green Campus Open Lahti –hankkeen kanssa.

Hankkeen toimenpiteet ovat:
- Yrityskiihdyttämötoimintaan liittyvien palvelujen linkittäminen yhteistyössä Green Campus Open Lahti -hankkeen kanssa kahden eri maakunnan alueella
- Kahden maakunnan (Etelä-Karjala & Päijät-Häme) korkeakoulujen osaamisalueiden tuominen yritysten hyödynnettäväksi molemmissa maakunnissa. Esimerkiksi LAMK:n teollisen ja palvelumuotoilun tuominen Etelä Karjalan yritysten saataville sekä LUT:n ja Saimaan amk:n teknologiaosaamisen tarjonta myös Päijät Hämeen yrityksille
- LUT-korkeakoulujen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu) toiminta-alueen kattavan yrityskiihdyttämö -toimintamallin kehittäminen
- Arviointi ja tulosten levitys

Hankkeen tuloksena LUT-korkeakoulujen yrityskiihdyttämötoiminnasta on kehittynyt maakunnallisesti hyvin tunnistettu ja toimiva tuki, joka tarjoaa Etelä-Karjalan alueen yrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään tieteellisen yhteisön osaamispotentiaalia nykyisen tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen LUT-korkeakoulujen yhteinen yrityskiihdyttämötoiminta tarjoaa alueiden yrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään tieteellisen yhteisön osaamispotentiaalia, kun toiminnan lähtökohtana ovat tutkimuslähtöiset ja osaamispohjaiset liikeideat. Täten kiihdyttämö toimii aluekehittäjänä luomalla alueelle uutta osaamista ja verkostoja jotka tuovat uusia edellytyksiä taloudelliselle kasvulle ja uusille työpaikoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueen yritykset, joiden kanssa kehitetään uutta liiketoimintaa joko osaksi heidän omaa liiketoimintaansa, tai innovaatioperusteisesti uudeksi liiketoiminnaksi. Lisäksi kohderyhmänä on LUT-korkeakouluyhteisön potentiaalisia yrittäjiksi aikovia, pääsääntöisesti nuoria tutkijoita, joiden osaamistasoa ja valmiusastetta yrittäjyyteen parannetaan.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Green Campus Open Lahti -hankkeen kanssa, jolloin yrityksille on mahdollista löytää omaa maakuntaa laajempia verkostoitumismahdollisuuksia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, joiden strategioita hanke tukee toiminnallaan, ja joiden kanssa toimintaa yhdessä kehitetään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 654

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 192 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 913

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teknologialähtöisissä yrityksissä yrittäjät ovat pääsääntöisesti miehiä, kun taas naiset perustavat enemmän palvelualojen yrityksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden toteuttamisessa huomioidaan naisille ja miehille yhtäläiset osallistumismahdollisuudet, esim. koulutustilaisuuksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan hankkeen toimenpiteet kohdennetaan sukupuoleen katsomatta kaikille uudesta teknologialähtöisestä yritystoiminnasta tai olemassa olevan teknologialähtöisen liiketoiminnan kehittämisesta kiinnostuneille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Ei vaikutusta. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Ei vaikutusta. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ei vaikutusta. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Ei vaikutusta. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Ei vaikutusta. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Hankkeen tavoitteena on tukea uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeen tavoitteena on tukea uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Ei vaikutusta. Välillisesti uusi yritystoiminta saattaa vaikuttaa myönteisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Green Campus Open Etelä-Karjala hankkeella madallettiin tutkimusperustaisten yritysideoiden ja yritystoiminnan käynnistämisen välistä kuilua kehittämällä LUT konsernin yrityskiihdyttämö-mallia ja LUT Green Campus Open:n toimintaa. Hankkeessa kehitettiin Green Campus Open:n prosessi tutkimukseen perustuvien liiketoimintaideoiden kartoituksesta mahdolliseen yrityksen perustamiseen ja rahoittajakontaktien luomiseen saakka. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut yrittäjyyden edistäminen sekä teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen yhteiskunnan taloudellisen kasvun hyväksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut LUT-yliopistossa syntyneiden ideoiden validointia ja sparrausta sekä yrittäjätiimien osaamisen täydentämistä ja kehittämistä.

Hankkeen aikana Green Campus Openin prosessin kävi läpi n. 55 eritasoista keksintöä tai liiketoimintaideaa, joiden pohjalta perustettiin 9 kpl startup-yrityksiä, lisäksi 1 yritys oli hankkeen loppuessa perustamisprosessissa. Hankkeeseen osallistui yliopiston ulkopuolelta yhteensä 22 toimivaa yritystä. Lisäksi hankkeen aikana siirretiin 11 kpl LUT-yliopiston omistamia IPR-oikeuksia toimiviin yrityksiin.