Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73974

Hankkeen nimi: REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: +358 20 615 2710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: https://www.kinno.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Pekka Juhani Räty

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.raty(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358206156368

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on kehittää Kymenlaakson rakennussektorin yritysten liiketoimintaa ja alueen osaamista rakentamisen kiertotaloudessa. Hankkeessa kehitetään rakentamisen uudelleenkäyttöä konkreettisten pilottikohteiden ja esimerkkien avulla.

Kehittämistä tehdään systemaattisesti läpi koko ketjun tilaajasta toteutukseen. Asiassa hyödynnetään mm. Kiertotalouden osaajat yrityksille –hankkeessa tunnistettuja tarpeita rakentamisen kiertotalouden käytäntöjen ja menetelmien kehittämisessä.

Tunnistettujen tarpeiden kehittämiseksi tarvittavat pilotointimallit ovat yrityksille haastavia toteuttaa. Hanke mahdollistaa konkreettisissa esimerkkirakennusprojekteissa tehtävän kokeilun ja kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön liittyvien toimintamallien kehittämisen. Hankkeen rooli on fasilitoida piloteissa vaadittavaa yhteistyötä ja tuoda asiantuntija-apua. Pilottikohteita tulee olemaan erityyppisiä, ja osa kohteista (lähinnä asuinrakennusten korjaukseen / purkuun liittyviä)valitaan kohteiden hallinnoijien kanssa.

Hanke tuottaa uusia rakentamisen kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön liittyviä liiketoimintamalleja Kymenlaakson alueen toimijoille, erityisesti rakennus- ja purkualan yrityksille sekä niiden keskinäiselle että rakennuttajien kanssa toteutettavalle yhteistyölle.

Hankkeessa elinkeinoyhtiön (Kinno) rooli on toimia yritysrajapinnassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) rooli on toimia hankkeessa sekä rakennustekniikan asiantuntijana että koulutussektorin yhteistyön edistäjänä. Hankekoordinaatio on Kinnon vastuulla.

Hankkeen sisällöstä on keskusteltu hankkeen ideointiin liittyvien alueellisten yritysten kanssa ja sieltä on saatu tuki hankkeelle ja sen tarpeelle. Hanke tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) Biotalous –kärjen teemoja kiertotalouteen sekä vähähiilisyyteen liittyvien uusien liiketoimintojen ja osaamiskeskittymien kehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Erityisesti rakennus- ja ympäristöalan yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Rakennus- ja ympäristöalan yritysten työntekijät ja johtotehtävissä työskentelevät sekä alan opetushenkilöstö ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 174 816

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 247

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 268 948

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 995

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Kouvola, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke keskittyy rakennus- ja purkualojen kehittämiseen sukupuolineutraalisti. Kiertotalouden/ympäristönäkökulmien edistäminen todennäköisesti lisää naisten kiinnostusta rakennusalaan. Perinteisesti verrattuna rakennusalaan naisia on työllistynyt enemmän ympäristöaloilla, joten kiertotalous/ympäristönäkökulmien lisääminen voi lisätä naisten määrää rakennus- ja purkualoilla. Tämä on havaittavissa esimerkiksi opiskelijamäärissä: http://www.stat.fi/til/yop/2016/yop_2016_2017-05-10_tau_001_fi.html
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke keskittyy rakennus- ja purkualojen kehittämiseen sukupuolineutraalisti. Kiertotalouden/ympäristönäkökulmien edistäminen todennäköisesti lisää naisten kiinnostusta rakennusalaan. Perinteisesti verrattuna rakennusalaan naisia on työllistynyt enemmän ympäristöaloilla, joten kiertotalous/ympäristönäkökulmien lisääminen voi lisätä naisten määrää rakennus- ja purkualoilla. Toiminta on syrjimätöntä ja toiminnassa huomioidaan valtavirtaistaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy rakennus- ja purkualojen kehittämiseen sukupuolineutraalisti. Kiertotalouden/ympäristönäkökulmien edistäminen todennäköisesti lisää naisten kiinnostusta rakennusalaan. Perinteisesti verrattuna rakennusalaan naisia on työllistynyt enemmän ympäristöaloilla, joten kiertotalous/ympäristönäkökulmien lisääminen voi lisätä naisten määrää rakennus- ja purkualoilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeella edistetään kestävän kehityksen mukaista rakennus/ ympäristöalan parempaa kiertotalouden ymmärrystä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hanke edistää siirtymistä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden kehittymisen ansiosta hanke vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä; raaka-aineita ja tuotannon muita resursseja kulutetaan vähemmän, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee vastaavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Materiaalien tehokkaampi uusiokäyttö vähentää raaka-aineiden käyttöä, joten luonnonvaroja säästyy ja eliöstön elinympäristö ja sitä kautta luonnon monimuotoisuus säilyy paremmin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Kaikki jätevirrat ympäristöön vähenevät materiaali- ja resurssitehokkuuden kehittyessä alueella: käyttö, käsittely ja kuljetus vähenevät, jolloin mm. liikenteen päästöt vähenenvät.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke keskittyy kaavoitettujen alueiden rakentamishankkeisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Osaamisen/tiedon lisääntyminen eri materiaaleista/jätteistä ja niiden hyödynnettävyydestä parantuu. Siten lisääntyvät ekologisuus ja taloudellinen kestävyys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Esimerkiksi betonin valmistaminen kuluttaa hyvin paljon energiaa. Käyttämällä betonielementtejä uudelleen vähennetään energian käyttöä. Hankeessa ei kuitenkaan keskikitytä uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Materiaalien uudelleen käytön avulla on yritysten kilapailukyky paranee ja syntyy uusia liiketoimintamalleja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa tuotetaan uudenlainen toimintamalli, jonka avulla materiaalien uudelleen käyttö kehittyy ja mareriaalien hukka vähenee.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Kierrätyksen ja materiaalien uusiokäytön lisääntyessä kuljetusmäärät ja -kustannukset vähenevät jätteiden osalta ja kohdentuvat tuotteisiin, kun materiaaleja voidaan käyttää syntyalueella uudelleen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hankkeen avulla edistetään toiminta-alueen kestävää kasvua, joka tarjoaa yrityksille laajenemis- ja kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näillä on positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
verrattuna rakennusalaan, naisia on työllistynyt enemmän ympäristöaloilla, joten kiertotalous/ympäristönäkökulmien lisääminen voi lisätä naisten määrää rakennus- ja purkualoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen
Kulttuuriympäristö 1 3
Hanke edistää yritystoiminnan jatkumista ja kehittymistä rakennus/ympäristöalalla. Hankkeella vaikutetaan kaupunkirakenteeseen ja rakennuskantaan.
Ympäristöosaaminen 5 6
Hankkeella on vaikutus koulutuksen kautta ympäristöosaamisen kehittymiseen mm. materiaalituntemuksen, eri materiaalien uusiokäytön ja kokonaisprosessien hallinan ja ymmärryksen kannalta. Kokonaiskädityksen kehittyminen myös mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen, mikä puolestaan edistää kestävää kehitystä ja kilpailukykyä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-