Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73981

Hankkeen nimi: Kestävän matkailun hub

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Visit Tampere Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2590746-9

Jakeluosoite: Kelloportinkatu 1 C

Puhelinnumero: 040 504 1215

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.visittampere.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AHJOHARJU JARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.ahjoharju(at)visittampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 638696

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen korkeakoulusäätiö sr, 2844561-8
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1
Ekokumppanit Oy, 1801748-4
Suomen Itämeri-instituutin säätiö, 1009120-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen keskeinen tavoite on muodostaa rantatunnelin myötä autoilta vapautuneen Särkänniemi-Mustalahden alueesta kestävän matkailun hub. Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan Pirkanmaan matkailupalvelu-yritysten uusia vähähiilisiä palveluratkaisuja ja luodaan tämän perusteella kestävän matkailun hub -toimintasuunnitelma alueelle. Tavoitteena on kehittää uudistuvasta Särkänniemen alueesta yhtenäinen matkailupalveluiden ekosysteemi, joka tarjoaa kestäviä vähähiilisiä palveluratkaisuja hyödyntäen erityisesti lähiympäristön elämys-, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia kestävällä tavalla. Särkänniemen alue kestävän matkailun hubina tarjoaa vetovoimaisen kärjen viestintään, toimijoiden sitouttamiseen ja tulosten levittämiseen.

Hankkeen aikana alueen toimintoihin suunnitellaan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, kiertotalouden, vähäpäästöisen laivaliikenteen, kestävän liikkumisen ja vähähiilisten ravintolapalvelujen ratkaisuja sekä testataan käyttäjillä ja pilotoidaan valittuja palveluja ja konsepteja. Tämän perusteella laaditaan toimintasuunnitelma, joka sisältää selvitykset alueen rakenteellisista edellytyksistä, alueelle sijoittuvien yritysten ja toiminnan kestävän kehityksen kriteerit sekä toiminta- ja viestintäsuunnitelmat. Suunnitelman perusteella muodostetaan kestävän matkailun ekosysteemi alueelle.

Hankkeen tuloksena Särkänniemen alueesta tehdään kestävän matkailun hub, joka kokoaa yhteen vähähiilisyyttä edistäviä matkailupalveluja. Hanke toteuttaa laajempia Tampereen kaupungin tavoitteita liittyen Smart Tampere -ohjelmaan, matkailuekosysteemin kehittämiseen ja Tampereen kaupunkiseudun kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden lisäämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:

- Pirkanmaalaiset matkailualan, ICT-alan, energia-alan ja liikennealan pk-yritykset.
- Särkänniemi
- Tampereen kaupunki
- Tampereen Vesi
- Tampereen sähkölaitos
- Tampereen yliopisto

Välitöntä kohderyhmää ovat esimerkiksi ravitsemisalan yritykset, aktiviteetti- ja hyvinvointiyrittäjät, luontomatkailupalvelut, välinevuokraukseen, älykkääseen vähähiiliseen liikkumiseen sekä jakamistalouden palveluihin ja mahdollistamiseen keskittyvät toimijat ja yritykset. Näihin linkittyvät digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen kehittäjät ja tarjoajat sekä esimerkiksi älykkäitä energiaratkaisuja tarjoavat yritykset.

Kohderyhmänä on myös Särkänniemi ja Tampereen yliopisto, jotka osallistuvat soveltuvin osin pilottien suunnitteluun työpajoissa ja kestävän kehityksen hub -toimintasuunnitelman laatimiseen. Sidosryhminä kehitystyössä ovat myös Tampereen sähkölaitos ja Tampereen Vesi. Tampereen kaupungille ja sen Smart Tampere ohjelmalle hanke esittää suosituksia vähähiilisen infran ja matkailuekosysteemin kehittämiseksi alueella.
Hankkeen lopputulokset palvelevat yritysten, kaupungin ja tutkimusorganisaatioiden tarpeita myös hankkeen päättymisen jälkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat:

- Pirkanmaan muut kunnat
- Muut matkailualan kehittämisorganisaatiot Pirkanmaalla
- Pyhäjärven matkailutoimijat
- Muut matkailupalvelujen tarjoajat
- Hiedanrannan kehitysohjelma ja siitä vastaavat henkilöt eli Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit, Hiedanrannan kehittämisessä mukana olevat muut toimijat, kuten TAMK, Tampereen yliopisto ja erityisesti kestävää kehitystä edistävät yritykset ja muut toimijat (kutsutaan hankkeen tapahtumiin, saavat työkaluja omaan työhönsä osallistumalla tämän hankkeen tapahtumiin).

Välilliset kohderyhmät kutsutaan hankkeen aloitustapahtumaan ja Toimenpiteen 2 työpajaan sekä loppuseminaariin. Välillisille kohderyhmille levitetään hankkeen tuloksia ja kokemuksia myös esimerkiksi erilaisissa hankkeen ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 206 421

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 939

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 427 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 899

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Mänttä-Vilppula, Vesilahti, Ruovesi, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Lempäälä, Hämeenkyrö, Valkeakoski, Urjala, Ikaalinen, Parkano, Kangasala, Nokia, Virrat, Punkalaidun, Pälkäne, Ylöjärvi, Sastamala, Akaa, Juupajoki, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailualalla toimii niin miehiä kuin naisia melko tasapuolisesti. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikki toimialat olisivat monipuolisesti edustettuina.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikilla hankkeen toimenpiteisiin osallistujilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan hankkeen aktiviteetteja ja viestintää suunniteltaessa. Sukupuolinäkökulman huomioon ottamista seurataan, arvioidaan ja raportoidaan koko hankkeen ajan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet kohdentuvat pk-yrityksiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Hanke keskittyy pääasiassa kestäviin, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä painottaviin matkailupalveluihin. Pelkastaan kestävän matkailun hubin ja matkailupalvelujen keskittäminen edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Hanke pyrkii vaikuttamaan kuluttajien päätöksiin niin, että vähähiiliset matkailupalvelut, joiden liikkumismuoto on muu kuin autoilu sekä kiertotalouden ja lähiruoan käytön edistäminen vaikuttavat välillisesti ilmastomuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, koska siinä olevat toimet eivät vaikuta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
kasvihuonekaasujen vähenemiseen hankkeella on suora vaikutus, koska se edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää tarvetta käyttää henkilöautoa matkailussa. Hanke myös edistää kiertotaloutta, uusiutuvan energian ratkaisuja ja energiatehokkuutta, mikä vähentää kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei vaikuta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan tehokkaampaa materiaalikiertoa Särkänniemi-Mustalahden alueella. Alueelle suunnitellaan myös jätteiden kierrätystä tukeva infra. välillisesti hankkeella on laajempi vaikutus materiaalikiertoon ja jätteen vähentämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä välillisesti suosien myös uusiutuvaa energiaa hyödyntävien matkailupalvelujen sijoittumista alueelle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tämä liittyy hankkeen päätavoitteeseen. Kestävän matkailun hubin kehittäminen ja palvelujen keskitäminen sekä kestävien matkailupalvelujen suosiminen ja ekosysteeemin kehittäminen edistää tätä osa-aluetta vahvasti sekä välittömästi että välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 3
Hankkeessa kehitetään digitaalisia ratkaisuja vähähiilisten matkailupalvelujen yhteyteen. Tällä on erityisesti välillistä vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Hankkeessa tehtävä kestävän matkailun hub -toimintasuunnitelma laatii vähähiilisyyttä tukevia suosituksia myös alueen logistiikkaan. Hankkeessa kehitetään alueelle vähähiilisiä liikkumisen ratkaisuja matkailupalveluihin ja pilotoidaan niitä. Täten vaikutus liikkumisen ja logistiikan taloudelliseen kestävyyteen on merkittävä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Matkailupalvelujen saavutettavuuden edistäminen ja koko ekosysteemin verkostomaisen toiminnan kehittäminen sekä liikuntapalvelujen edistäminen kestävän matkailun hubissa edistää kuluttajien terveyttä, hyvinvointia ja harrastemahdollisuuksia esimerkiksi tekemällä vähähiiliset matkailupalvelut, joissa korostuu myös luontomatkailu ihmisille helpommin saavutettavaksi.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke pyrkii omalta osaltaan edistämään naisten ja miesten sosiaalista tasa-arvoa huomioimalla monipuolisesti eri sukupuolta edustavat toimijat toiminnassaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke on aidosti avoin kaikille ikään, rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Hankkeen tarkoitus on nimenomaan tuoda yhteen erilaisia ideoita, osaamista ja luovaa osallistumista, ja siten vähentää eriarvoisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 5
Hanke rikastuttaa ja monimuotoistaa kaupunkirakennetta tuomalla aktiivisesti yhteen eri alojen toimijoita kehittämään kaupunkia yhdessä. Hanke edistää toimialan sisäistä ja eri toimialojen välistä vuoropuhelua. Hankkeen myötä matkailupalvelujen ja virkistysalueiden monimuotoisuus lisääntyy.
Ympäristöosaaminen 5 8
Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä ympäristöosaamista ja -tietoisuutta matkailualalla. Ympäristöosaaminen lisääntyy hankkeessa järjestettävissä työpajoissa ja pilottien toteutuksessa. Ympäristötietoisuutta pyritään edistämään yritysten ja kuluttajien keskuudessa kehittämällä ympäristön kannalta kestävämpiä matkailupalveluja ja tiedottamalla niistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-