Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73983

Hankkeen nimi: Vihreä ja kestävä Kemi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210427-6

Jakeluosoite: Valtakatu 26

Puhelinnumero: 016-259111

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.kemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Vilen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kansliajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.vilen(at)kemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404864101

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda Kemin kaupungille kaupunkitasoinen monistettavissa oleva ympäristöpolitiikka ja -ohjelma ja saada Kemin kaupungin toimialat ja kaupungin sidosryhmät toimimaan johdonmukaisesti kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen. Tavoitteena on lisätä hankkeen myötä kaikkien toimijoiden tietämystä ympäristöystävällisistä ja ISO 14001 –ympäristöstandardin mukaisista toimintatavoista.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja sen aiheuttamien haittojen vähentämäksi toimitaan globaalisti monella tasolla: Suomi on sitoutunut noudattamaan mm. Pariisin ilmastosopimusta, YK:n Agenda2030 –tavoiteohjelmaa ja Itämeren strategiaa. Sipilän hallitusohjelman "Ratkaisujen Suomi" yksi strateginen tavoite on biotalous ja puhtaat ratkaisut ja sen kärkihanke: "Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti". Kemin kaupunki pyrkii tasollaan noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä ympäristöohjelmia ja sisällyttää Vihreä Kemi -toimintamallin osaksi kaupunkistrategiaansa.

Kaupunki edesauttaa em. tavoitteen saavuttamista luomalla hankintoihin ekologisia kriteereitä ja tuomalla vihreän ajattelumallin osaksi päätöksentekoprosessia ja ulottamalla toimintamallin kaupungin kaikkeen toimintaan. Kaupungin ylläpitämät palvelut ja tehtävät käydään toimialoittain läpi etsien ja kehittäen niihin parhaat mahdollisimman ekologiset käytännöt. Laadittavan ympäristöohjelman tuominen käytäntöön kaikille tasoille on olennainen keino toimintatapojen muuttamiseen kohti vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön mittari hiilijalanjälkien seuraamiseen (esim. CDB).

Horisontaalisista periaatteista sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat hankkeessa sitä kautta, että terveellinen ja puhdas elinympäristö on yksi elämän perusteista. Kaupungin ekologiset ja vähähiiliset ratkaisut luovat koko kaupungin alueelle yhtäläisesti terveelliset asumisolosuhteet ja toimintaympäristöt.

Hankkeen tulosten myötä Kemistä muotoutuu ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunki, jonka päätökset vaikuttavat vähentävästi kasvihuonekaasupäästöihin ja Itämeren kuormitukseen. Lisäksi kestävät julkiset hankinnat tarjoavat mahdollisuuksia kotimarkkinoiden kehittämiseen mm. uusia innovaatioita synnyttäen. Niiden ympärille kehittyy yritystoimintaa, joka puolestaan lisää kaupungin yritysyhteistyötä ja työllisyyttä sekä parantaa alueen taloudellista hyvinvointia. Kaupungin oman toiminnan kestävä kehittäminen mahdollistaa entistä paremmin kaupungin ja ympäröivän bio- ja kiertotalouden yhteistyön kehittymisen.

Hankkeen myötä kaupunkiorganisaatioon istutetaan systemaattisesti ja tehokkaasti resurssiviisas ja ympäristöystävällinen toimintakulttuuri. Lean -ajattelu ja Viisas Kemi -työ muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat kaupungin työntekijät, johto, päättäjät, kaupungin tytäryhtiöt ja kuntalaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toissijaisia kohderyhmiä ovat muut sidosryhmät, mm. tavaran ja palveluiden toimittajat ja yhteistyökumppanit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 359

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 142 997

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 365 812

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 663

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valtakatu 26

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on analysoitu sukupuolinäkökulmasta ja todettu sukupuolineutraaliksi, kaikkia ihmisryhmiä tasapuolisesti hyödyntäväksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta on tarkasteltu sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että sen toteuttamiseen osallistuvat ja tuloksista, mm. elinympäristön paranemisesta, hyötyvät molemmat sukupuolet täysin tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Toimintojen muuttuminen hankkeen myötä resurssiviisaammiksi ja energiatehokkaammiksi. Lean -ajattelumallin noudattaminen vähentää hävikkiä eri toiminnoissa, vähentää siten kulutusta ja lopulta luonnonvarojen käyttöä. Energiankäytössä lisätään uusiutuvien enregialähteiden osuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Ympäristötietouden jakaminen hankkeessa ja sen jälkeen lisää ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista riskeistä ja ohjaa toimintaa kohti muutoksen ja riskien vähentämistä. Kaupunkialueen puustoa kehitetään ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma tuulien voimistuminen ja samalla myös liikennepäästöjen sitominen huomioiden. Rantarakentamisessa kiinnitetään huomiota tulvauhkien kasvamiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Kaupungin toimintojen ekologisoituminen lisää kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta pikku hiljaa. Kestävän kehityksen vaikutukset ovat nimenomaan pitkävaikutteisia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Liikenteen päästöjen vähentämistä tukevia ratkaisuja pyritään tukemaan. Kaupunkisuunnittelussa kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan mm. lisäämällä hiilinieluja. Yleisen tietämyksen kasvaessa jätteiden kierrätys ja tietämys viemärien käytöstä paranee ja siten vesistöön joutuvien haitta-aineiden määrät pienenevät. Tietämystä muovin haitallisista vaikutuksista luonnon kiertokulkuun jaetaan, muovin kierrätys tehostuu ja siten mikromuovin kulkeutuminen vesistöihin, muualle luontoon ja eliöstöihin vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 3
Kemin Natura-kohteet ovat vesistöjen äärellä eli Perämeren saaret ja kansallispuisto. Tämän hankkeen vaikutukset näihin alueisiin tulevat lähinnä vesistövaikutusten kautta: Yleisen tietämyksen kasvaessa jätteiden kierrätys ja tietämys viemärien käytöstä paranee ja siten vesistöön joutuvien haitta-aineiden määrät pienenevät. Tietämystä muovin haitallisista vaikutuksista luonnon kiertokulkuun jaetaan, muovin kierrätys tehostuu ja siten mikromuovin kulkeutuminen vesistöihin, muualle luontoon ja eliöstöihin vähenee.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Kaupungin kaikkien toimintojen jätteiden kierrätyksen ja materiaalien viisaan ja tehokkaan käytön edistämiseen kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota ja merkittäviä tuloksia odotetaan syntyvän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Vähähiilinen Lappi –hankkeessa käydään läpi energiatehokkuutta ja sieltä saatuja tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää myös tämän hankkeen yhteydessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Kaupungin vähähiilisten ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen myötä sidosryhmäyritykset kehittävät toimintaansa, palvelujaan ja tuotteitaan kaupungin uudistuneita ekologisempia vaatimuksia vastaaviksi. Alueelle oletetaan hankkeen myötä syntyvän myös uusia kiertotalousyrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Kehittäessään omia kestävän kehityksen toimintamallejaan kaupunki samalla hankkeen myötä kannustaa ja tukee sidosryhmiään toimimaan samoin. Kaupungin tiedottaminen, mm. tähän hankkeeseen liittyen, digitaalisten medioiden kautta lisääntyy ja kehittyy entisestään. Sähköisen asioinnin kehittyminen vähentää liikennettä. Lisäksi sähköisen asioinnin monipuolistuminen kannustaa sidosryhmäyrityksiä uusiin innovaatioihin ja palveluihin, jotka puolestaan voivat edistää kestävän kehityksen palveluja, esimerkiksi lähiruokahankintarinkipalveluiden digitaalinen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Hankkeessa selvitetään ja tuetaan vaihtoehtoisten energialähteiden käyttämistä liikenteessä. Sähköautojen ja latauspisteiden lisäämismahdollisuuksia selvitetään. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa haasteellista joukkoliikennettä kehitetään innovoimalla itse ja kannustamalla sidosryhmiä uusiin ekologisempiin logistisiin ratkaisuihin. Kaupunkipyöriä tarjotaan käyttöön.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeen myötä lisääntyvä kaupungin toimintamallien ekologisoituminen ja vähähiilistyminen parantaa elinympäristöä ja parantaa sitä kautta kaikkien asukkaidensa elinolosuhteita ja siten hyvinvointia tasapuolisesti. Hyvinvoivasta ja vihreästä ympäristöstä hyötyvät myös matkailijat ja muut kaupungissa vierailevat sekä alueen yritykset.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Elinympäristön paraneminen kestävän kehityksen toimintojen myötä hyödyntää kaikkia Kemissä asuvia naisia, miehiä ja lapsia sekä vierailevia ihmisiä tasapuolisesti. Puhdas ja terveellinen ja hyvinvoiva elinympäristö on yksi ihmisen perustarpeita. Elinolosuhteet ja ympäristön hyvinvointi kehittyy koko kaupungin alueella tasavertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Elinympäristön paraneminen hankkeen edistämän kestävän kehityksen ja vähähiilisten ratkaisujen myötä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, sillä puhdas ja terveellinen elinympäristö on yksi ihmisen perustarpeista ja vaikuttaa kaikkiin ihmisryhmiin samalla tavoin.
Kulttuuriympäristö 1 2
Ilmansaasteiden väheneminen parantaa rakennusten kestävyyttä, historiallisetkin rakennukset säilyvät paremmin. Kaupungin ekologisissa ratkaisuissa maiseman halutaan säilyvän kaupunkimaisen vehreänä ja kauniina. Kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantaminen mm. kaupunkipyöriä käyttöönottamalla lisää kevyttä liikennettä, mikä puolestaan elävöittää kaupungin yleisilmettä ja lisää sekä yhteisöllisyyttä että viihtyvyyttä.
Ympäristöosaaminen 8 10
Hanke kehittää ympäristöosaamista ensisijaisesti kaupungin työntekijöiden ja muiden hankkeeseen osallisten keskuudessa. Kyseessä on jatkuva prosessi, joten ympäristötietous kumuloituu. Hankkeessa luodaan kaupungille ympäristöohjelma ja kehitetään samalla toimintaa kohti ISO 14001-ympäsristöstandardia, jolloin tietoisuus myös ympäristöä koskevista standardeista ja järjestelmistä lisääntyy. Kaupungin standardoidessa toimintojaan myös sidosryhmät tutustuvat aiheeseen ja mahdollisesti alkavat standardoida omia toimintojaan. Hankkeesta ja uusista toiminta- ja ajatusmalleista tiedottaminen ja tiedon leviäminen sen jo omaksuneiden ihmisten kautta lisää ajan myötä myös muiden sidosryhmien ja koko alueen ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-