Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73991

Hankkeen nimi: Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: +358 40 190 2500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Maarit Soini

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Matkailun hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.soini(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 190 2513

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu on globaalisti nopeimmin kasvava toimiala. Kotkan-Haminan seudun elinkeinorakenne on suuressa murroksessa, ja seudun nuori mutta jatkuvasti kehittyvä matkailuelinkeino tarvitsee uusia kohderyhmiä ja tuotealueita. Menestyksekkäästi seudulla v.2015 käynnistynyt elokuvakomissiotoiminta on luonut vakaan pohjan uusille matkailun elämyspalveluille. Elokuvamatkailun kautta voidaan myös tavoittaa täysin uusia kohderyhmiä. Kotkan-Haminan seudulla on kuvattu v. 2015-2017 aikana useita av-tuotantoja, joiden pohjalta on hyvä ammentaa matkailuun uusia sisältöjä.
Hankkeen tavoitteena on seudulla toteutettujen tuotantojen näkyvyyksien hyödyntäminen ja markkinointiyhteistyö seudun matkailuyrittäjien kanssa, tuotantojen uudenlainen hyödyntäminen seutunäkyvyydessä, kv-pilotointi sekä tuotteistaminen.
Hankkeen myötä seudun yrittäjät ja toimijat oppivat hyödyntämään seudulla kuvattuja av-tuotantoja osana matkailun liiketoimintaansa. Toimenpiteiden myötä saadaan seudun matkailutuoteportfolioon lisää uudenlaisia matkailutuotteita, jotka pohjautuvat joko seudun tarinoihin tai täällä toteutettuihin av-tuotantoihin. Tämä houkuttelee uudenlaisia matkailijoita seudulle ja kasvattaa heidän viipymää. Seudun kansallista ja kv-näkyvyyttä toteutetaan uudenlaisesti kasvattaen seudun tunnettuutta. Toimenpiteiden myötä seudulle syntyy positiivinen medianäkyvyys ja yhteisöllisyys kasvaa.
Hanke jakautuu kolmeen pääteemaan; 1) Elokuvamatkailun kehittäminen ja tuotteistus, 2) Tuotteistuksen pilotoinnit sekä 3) Seudun näkyvyyden edistäminen av-tuotantoja hyödyntäen.
Elokuvamatkailun kehittämiseksi järjestetään seudun toimijoille koulutuksia ja työpajoja siitä, miten tuotantoja hyödynnetään elokuvamatkailussa. Tähän sisältyy palvelutuotteiden muotoilua ja tuotteistamista, kumppanina  mahdollisuuksien mukaan seudun oppilaitokset esim. XAMK. Luodaan elokuva-/roolimatkailun kehittämiseen työkaluja seudun yrittäjille, jotta he voivat paremmin hyödyntää seudun tarinoita osana omaa palveluiden ja tuotteistuksen kehittämistä. Osallistutaan aktiivisesti neuvotteluihin tuotantoyhtiöiden kanssa seudulle sijoittuneiden tuotantojen roolimatkailun mahdollisuuksista. Hankkeessa tehdään tuotekäsikirja, miten rakennetaan esim. case Tuntematon tie -konsepti; opas, johon on määritelty eri kokonaisuuksien toteuttamiseen tarvittavat tuottajat ja tuotteet.
Hankkeessa pilotoidaan erityyppisiä hankkeessa kehitettyjä elokuvamatkailun tuotteita, järjestetään ideapaja esim. Aallonmurtaja-tuotannosta sekä toteutetaan pilotoijille tuotteiden markkinointia. Tuotetaan digitaalisesti karttasovellukseen (esim. Citynomadi, Google Maps) tai vastaaviin olemassa oleviin kanaviin sisältöä seudullisesta palvelutarjonnasta ja elokuvien kuvauspaikoista. Seutunäkyvyyden kehittäminen av-tuotantoja hyödyntäen kasvattaen vetovoimaisuutta tuotantojen kautta järjestämällä mediamatkoja, teematapahtumia, PR-yhteistyötä mm. tuotanto- ja levitysyhtiöiden kanssa sekä järjestetään aluetilaisuuksia. Jälkimarkkinoinnin osalta kokeillaan uudenlaista hyödyntämistä seutunäkyvyydessä. Tuotetaan myyntimateriaalia eri kanaviin, toteutetaan vaikuttajamarkkinointia (tubettajat, bloggaajat yms.) sekä digitaalista sisällöntoteutusta ja markkinointipilotointeja tuotantoyhtiöiden kanssa.
Hankkeen myötä seudulla käynnistyy uudenlaista liiketoimintaa elokuvamatkailua hyödyntäen. Matkailu- ja palvelualojen liiketoiminnan tarjonta monipuolistuu ja tuotantojen mahdollistama seudullinen näkyvyys hyödynnetään aiempaa tehokkaammin.
Pitkällä aikavälillä seudun vetovoimaisuus kasvaa ja tavoitetaan uudenlaisia kohderyhmiä matkailuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

K-H seudun matkailu- ja palvelualan pk-yritykset, kulttuuritoimijat, kunnat sekä seudulle sijoittuneet av-tuotannot, matkailijat sekä media.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä hankkeessa 3. sektorin yhteisöt, paikalliset asukkaat, muut luovien alojen yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 189 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 152 572

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 217 960

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 1.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan monipuolisesti eri palvelutoimialat (pääkohderyhmänä matkailun toimiala, joka on perinteisesti naisvaltainen), jolloin mahdollistetaan molempien sukupuolten tasavertainen osallistuminen. Hankkeen järjestämien koulutustilaisuuksien ja työpajojen suunnittelussa otetaan huomioon tilaisuuksien kesto ja ajankohta niin, että mahdollisimman moni sukupuolesta riippumaton toimija pystyisi osallistumaan. Tuotteistuksessa sisältöjen osalta pyritään vahvistamaan kohderyhmien valinnassa sukupuolien tasavertaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen on osa normaalia hankevalmistelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tältä osin neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Matkailuliiketoiminnan kehittäminen ympärivuotiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa hyödynnetään tuotantojen sekä seudun omia tarinoita seudun matkailupalveluissa ja tuotteistuksessa, jolloin pystytään lisäämään matkailijoiden kulttuurituntemusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Seudun kulttuuritoiminnan kehittyminen tuo seudun asukkaille hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Kulttuuriympäristö 5 6
Seudun tarinoiden tuominen tähän päivään rikastuttaa kulttuurisen identiteetin vahvistamista.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaakkois-Suomen elokuvakomissio on viime vuosina saanut hankittua Kotkan-Haminan seudulle lukuisia elokuvatuotantoja, joita hyödynnettiin tällä hankkeella. Tavoitteena oli niiden tuoman näkyvyyden hyödyntäminen seutumarkkinoinnissa sekä tuotteistaa ne myytäviksi matkailutuotteiksi.
Tuntematon sotilas oli suurimman huomionarvon saanut elokuva, ja siitä tehtiinkin määrällisesti eniten matkailutuotteita ja tuoteaihioita. Näkyvimpinä oli Virolahden Bunkkerimuseon alueelle toteutettu Tuntemattoman polku sekä sen yhteyteen toteutettu AR-teknologiaa hyödyntävä tietovisa.
Toinen matkailullisesti merkittävä elokuva oli Pertsa ja Kilu, mutta korona-pandemian myötä elokuvan ensi-ilta siirtyi hankeajan ulkopuolelle, minkä vuoksi useita tämän elokuvan hyödyntämiseen tehtyjä suunnitelmia ja toimenpiteitä jäi toteuttamatta. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena perustettiin yksi uusi yritys Kotkan-Haminan seudulle. Hankkeessa on hyödynnetty seudulla kuvattuja elokuvatuotantoja sekä seudun omia tarinoita matkailupalveluissa ja tuotteistuksissa, mikä lisää matkailijoiden seudullista kulttuurituntemusta. Seudun kulttuuritoiminnan kehittyminen edistää seudun asukkaiden hyvinvointia, vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta.