Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73997

Hankkeen nimi: KAVIO Publishing

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: +358445514554

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylikangas Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Peliala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.ylikangas(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445514614

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KAVIO Publishing hankkeessa kehitetään ja testataan ratkaisua, jolla Kainuussa kehitetyillä peleillä olisi todellinen ja parempi mahdollisuus menestyä saturoituvilla markkinoilla. Tästä syystä nostetaan ennen kaikkea alueen osaamista digitaalisessa markkinoinnissa - myös 0-budjetilla. Alueellisena haasteena Kainuussa ja Pohjois-Suomessa on pääoman, sijoitusrahan ja toiminnan rahoittamiseen soveltuvan riskirahan saatavuus. Tämän ongelman ratkaisemiseksi kokeillaan uudenlaista yhteistyömallia Kainuun ja Oulun seudulla, jotka yhdessä kykenevät tarjoamaan riittävän kiinnostavan dealflown. Tavoitteena on synnyttää vähintään 80 uutta työpaikkaa, 5 uutta yritystä ja sivuvaikutuksena tuplata Kainuun pelialan liikevaihto 20 m euroon vuonna 2019. Selvitetään KAVIO Publishing yrityksen perustamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 236

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 229 724

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 827

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pelialalla naisten osuus on pikkuhiljaa kasvamassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisia tullaan rohkaisemaan myös yrittäjyyteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yksilöt päättävät.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Luonnonvaroja ei kulu.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Melko neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toteutus vähäväkisillä alueilla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Digitaaliset tuotteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Mahdollisuuksien mukaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Vahvistaa paikallista ekosysteemiä ja jokainen työpaikka lisää muita työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Digitaaliset tuotteet.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Rahoittajien saaminen paikkakunnalle vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Mahdollistaa työllistymisen ja ansainnan harvaan asutulla alueella. Liikunta ja ulkoilumahdollisuudet.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Antaa kaikille samat mahdollisuudet
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Lisää kilpailukykyä suhteessa vauraampiin alueisiin.
Kulttuuriympäristö 2 2
Monipuolistaa alueen kulttuuritarjontaa
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on autettu pelialan yrityksiä julkaisutoimintaan ja näkyvyyden edistämiseen liittyvissä asioissa esim. lanseeraustilanteissa, tukemalla markkinointitoimenpiteiden suunnittelua ja lehdistötiedotteiden sisällön laatimisessa – digitaalisen markkinoinnin osaamisen nostaminen. Toimintatapana on ollut pienryhmätyöskentelyä – workshopit -, joissa on hyödynnetty projektihenkilöstön laatimia ohjeistoja, järjestetty asiantuntijakontakteja sekä tarvittaessa neuvottu myös tapauskohtaisesti osana vertaisryhmätyöskentelyä. Hankkeen tuloksena syntyi myös esiselvitys ”kanssajulkaisutoiminnan” aloittamisesta alueella. Yrityskohtainen konsultointi ei kuulunut hankkeen työkalupakkiin, jonka vuoksi hankkeessa valmisteltiin useita erilaisia oppaita peliyritysten eri tilanteisiin, järjestettiin työpajoja ja kannustettiin osallistumista erilaisiin tapahtumiin. Hanke on aktiivisesti markkinoinut Pohjois-Suomea yhtenäisenä alueena. Alueen peliklusterin tunnettuutta on kehitetty kansallisille ja kansainvälisille sijoittajille ja julkaisijoille, kertomalla alueen yrityksistä ja mahdollisuuksista kyseisille tahoille eri tapahtumien yhteydessä, etenkin Neogamesin koordinoiman Play Finland –yhteistyön kautta. Merkittäviä paloja tässä palapelissä ovat olleet myös eri tapahtumat, joiden järjestämistä on aktiivisesti tuettu. Yritystoiminnan rahoittamiseen soveltuvan riskirahoituksen kartoitusta on tehty pelialan tapahtumien lisäksi osallistumalla rahoitusalan tapahtumiin ja rakentamalla yhteistyötä pelialan rahastojen kanssa – toiveista huolimatta, varsin aikaisin selvisi, että omalle alueelliselle pelirahastolle ei ole riittävää pohjaa, koska etenkin suurimmilla julkistoimijoilla on muita prioriteetteja. Hanke on auttanut kansainvälisten peliyritysten perustamista ja toimenpiteiden seurauksena on syntynyt kaksi uutta yritystä, joissa alueella jo toimivien yritysten ja yrittäjien lisäksi on mukana ulkomainen toimija. Muutenkin hanke on vähintään myötävaikuttanut 12 uuden pelistudion syntymiseen. Toimialarajoja ja laajempaa toimintakenttää on haettu osallistumalla EU:n ICT CNECT 2018 -tapahtumaan Wienissä sekä ICT Proposers Day 2019 –tapahtumaan Helsingissä. Toimialarajojen yli menevää yhteistyötä on pyritty rakentamaan erityisesti matkailu-, turvallisuus- ja terveysalojen kanssa; Innovative Defence Technology for Virtual Battlefield –tapahtumaan osallistui ainakin 108 henkilöä yli 70 organisaatiosta, joista noin 40% oli hankkeen toimialueelta ja Kainuun matkailuforumissa huhtikuussa 2019, jossa matkailualan toimijoille on yritetty antaa tietoa pelialan mahdollisuuksista osana toimialan markkinointia ja tapahtumien järjestämistä. Tähän tapahtumaa osallistui ainakin 72 henkilöä vähintään 45 organisaatiosta, joista valtaosa Kainuusta. Terveydenhoitoalan rajojen rikkominen alkoi siten, että hankkeen käyttöön hankittiin kattava tietopaketti, erilaisia juridisia vaatimuksia ja haasteita ajatellen. Terveydenhoitopuolelle on alueen yritysten toimesta tehty joitakin pilottiluonteisia tuotekokeiluja. Lopputulosten kannalta näyttäisi, että uusien yritysten perustannan osalta hanke on päässyt kutakuinkin tavoitteeseensa, molempien alueiden osalta. Liikevaihdon kehittymisen suhteen Kainuussa jäätiin hieman alle ja Oulussa mahdollisesti jopa yli. Työpaikkojen lisääntyminen Kainuussa pysähtyi 2019 ja kasvoi Oulussa.