Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73999

Hankkeen nimi: Puun tiet digiaikaan Lapissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2440921-4

Jakeluosoite: Hallituskatu 22

Puhelinnumero: 040 1823 496

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.metsakeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Katriina Huusko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.huusko(at)metsakeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1823 496

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen Metsäkeskuksen hallinnoimassa hankkeessa on tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä Lapin metsäteillä ja puunkuljetusten kannalta merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta. Hankkeessa määritellään toimijoiden yhteistyönä tarkemmin teistä, silloista ja varastopaikoista kerättävät tiedot sekä tallennus- ja julkaisumenettelyt ottaen huomioon tietosuojaa koskevat määräykset, kerätään/siirretään muissa järjestelmissä tai tallenteissa olevat tietoa paikkatietoon, toteutetaan tiedonkeruun pilotteja, tavoitteena löytää tehokkaita menetelmiä tiedon hankintaan ja ylläpitoon, laaditaan tarvittavat tietoselosteet ja avataan tietoaineisto käyttäjille. Aineiston tuottamisessa otetaan huomioon myös valmisteilla olevan Biotatalouden tietietojärjestelmän tarpeita.
Tietoa hyödyntämällä aktivoidaan metsänomistajia teiden hallinnon järjestämiseen, tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen.
Yrityksiä ja muita palveluntarjoajia aktivoidaan tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille hankkeessa tuotettavan tiedon avulla.

Puun tiet digiaikaan Lapissa - hankkeen liittyminen metsätieto ja sähköiset palvelut - hallituksen kärkihankkeeseen sekä tehokas puuhuolto 2025 - visioon on kuvatta hakemuksen liitteenä olevissa kuvissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Metsänomistajat – tiekuntien osakkaat
Teiden hoidon ja perusparannuksen parissa toimivat yritykset

Nämä kohderyhmät on valittu, koska ensisijaiset toimijat ja avainasemassa metsätieverkon hoidossa ja perusparannuksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metsänomistajat – metsien hyödyntämiselle paremmat edellytykset
Puunostajat ja –jalostajat – puun ympärivuotisen saatavuuden paraneminen, kuljetusten taloudellisuuden ja tehokkuuden paraneminen
Kuljetusyrittäjät - kuljetusten taloudellisuuden ja tehokkuuden paraneminen, kaluston tehokas käyttö
Puuntuotannon palveluntuottajat – metsäkohteiden parempi saavutettavuus, kustannustehokkuus
Kohdetiestön muut käyttäjät elinkeinotoiminnassa ja virkistyskäytössä – tiestön parempi kunto.
Kunnat, maakunnat, ELY-keskukset – tiestöä koskevaa tietoa tienpidon rahoitusta, kaavoitusta ja elinkeinojen edistämistä varten
Maaseudun muut elinkeinot ja asukkaat – liikenteen sujuvoittaminen, puunkuljetusten aiheuttamien häiriötekijöiden väheneminen

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 164 608

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 284

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 172 505

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tasa-arvo tulee huomioiduksi hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä eikä tarvetta laajemmalle analyysille ole tarpeellista tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotettu tiedotus- ja valmennusmateriaali on suunnattu yhtälailla tasavertaisesti sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvo on huomioitu hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä. Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Metsäteollisuuden puunkäyttö on kestävällä tasolla, hankkeen vaikutuksesta myös puunkuljetusten kestävyys lisääntyy.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 9
Tehostunut puunhankinnan logistiikka vähentää kuljetusten tarvetta, ja tätä kautta kasvihuonekaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Ei merkittävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 7
Tieinfran kunnostaminen nykyaikaisten normien mukaisesti vähentää esimerkiksi vesistökuormituksen määrää. Suuremmat yksikkökoot maantiekuljetuksissa vähentävät kasvihuonekaasupäästöjen määrää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Hanke parantaa uusiutuvan metsäenergian hankinta - ja käyttömahdollisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeen myötä paikallinen elinkeinotoiminta vahvistuu; metsänomistajat, puuta käyttävät yritykset, palveluyritykset.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Hankkeessa edistetään tienhoitopalveluyritysten kehittymistä, ja uusien yritysten syntymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 10
Hankkeen tavoitteena on parantaa metsä- ja yksityisteiden käytettävyyttä kaikissa käyttäjäryhmissä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hyvinvointi lisääntyy elinkeinotoiminnan edellytysten paranemisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Ei merkittävää suoranaista vaikutusta; teiden käyttäjät ovat kuitenkin tasaveroisesti naisia ja miehiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Parantuneet liikkumismahdollisuudet lisäävät osaltaan alueen yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 6 8
Tieinfran parantaminen nykystandardien mukaiseksi lisää ympäristöön liittyvää osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä hankealueen metsäteillä ja puunkuljetuksen kannalta merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta. Tietoa hyödyntämällä aktivoidaan tiekuntia teiden hallinnon järjestämiseen, tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen. Yrityksiä ja muita palveluntarjoajia aktivoidaan tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille tuotettavan tiedon avulla. Hankkeen ylätason tavoitteena on tuoda metsätietiedon digitalisaation mahdollisuudet maakunnan yritysten ja toimijoiden käyttöön.

Hankkeen toimesta tiekunnallisten yksityisteiden tieviivageometriat saatiin Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä Metsäkeskuksen ja Metsäkeskusten tiehankkeiden kehittämään ja ylläpitämään Tienhoito.fi -sivustoon. Sivustolla tiekuntien yhteyshenkilöt voivat ilmoittaa yhteystietonsa ja tiekunnille palveluja tarjoavat toimijat esitellä palvelujaan. Näin tiekunnat ja tiekunnille palveluita tarjoavat toimijat saadaan kohtaamaan toisensa.

Tienhoito.fi -sivustolla tiekuntien yhteystietoilmoituksia Lapin maakunnan alueelta on tullut 95 kpl ja tiekunnille sekä tiekunnan osakkaille tiepalveluja tarjoavia toimijoita on 12-20 kpl (määrä vaihtelee kunnittain). Yhteensä 29 toimijayritystä on osallistunut hankkeen toimintaan joko hankkeen rahoittajana tai muina sponsoreina esitellen toimintaansa hankkeen tilaisuuksissa. Yksityistieasioista hanke piti 11 kpl yksityistietilaisuuksia eri puolilla Lapin maakuntaa tiekuntien osakkaille ja toimijoille. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 378 henkilöä. Silta- ja tieretkeilyjä järjestettiin 5 kpl tieosakkaille ja toimijoille sekä 3 kpl Lapin amk:n Metsätalousinsinööri-opiskelijoille. Silta- ja tieretkeilyille osallistui yhteensä 193 henkilöä. Tiekuntien osakkaille ja toimijoille järjestettiin opastusta sähköisten tiekokousten järjestämisestä verkkoluentoina 4 kpl, joihin osallistui 63 henkilöä. Sulanmaan ja talviaikaisesta tienhoidosta ammattimaisella kalustolla tilaisuuksiin osallistui 71 henkilöä. Pilottiteitä ja muita yksityisteitä hanke on avustanut tieosakkaiden selvittelyssä, kokousjärjestelyissä ja kokousten pidossa sekä antanut puhelin- ja sähköpostineuvontaa.

Hankkeessa laadittiin toimintamallit lähtökohdiltaan erilaisten yksityisteiden toiminnan käynnistämiseksi. 1. toimintamalli kuvaa, miten toiminta käynnistetään tielle, johon on joskus perustettu tiekunta, mutta tiekunta ei ole toiminut pitkään aikaan eli on ns. ”nukkuva tiekunta”. 2. toimintamalli kuvaa toiminnan käynnistämistä. kun kysymyksessä on ns. sopimustie eli tielle ei ole perustettu tiekuntaa. 3. toimintamalli kuvaa tiekuntien yhdistämistä.

Kaikkiaan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin on osallistunut yli 700 henkilöä, jonka lisäksi hanketta on esitelty näytteilleasettajana eri messuilla, Yhteismetsäpäivillä, Lapin metsätalouspäivillä ja Kolarin metsäpäivässä, joissa on ollut osallistujia yhteensä lähes 1300.

Hankkeella on nettisivu Metsäkeskuksen sivuilla, hankkeesta ja hankkeen tilaisuuksista ja toiminnasta on tiedotettu paikallislehdissä lähettämällä tiedotteita, tieosakkaille ja tietoimijoille on lähetetty osallistumiskutsuja sähköisesti ja paperisena Metsäkeskuksen asiakasrekisteristä.