Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74006

Hankkeen nimi: Kymenlaakso Startup Ecosystem

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Lehesvuori

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.lehesvuori(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8512

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Tuen siirronsaajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja visualisoida Kymenlaakson startup-ekosysteemin nykytila. Kartoituksen pohjalta tavoitteena on tehdä startup-ekosysteemin kehitysehdotukset ja ehdotus ekosysteemin kehityksen seurannan mittareiksi maakunta- ja kunnallispäättäjien sekä kehittäjäorganisaatioiden käyttöön. Kartoitus suuntaa hankkeen tavoitteena olevia opiskelija- ja yhteisölähtöisiä startup-yhteisöä rikastuttavia kokeiluja. Hankkeen tavoitteena on myös tukea laaja-alaista kymenlaaksolaisten opiskelijoiden, oppilaiden ja yritysten sosiokulttuuriseen innostamisen perustuvaa startup-kulttuurin kehittämistä.

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista: Toimintaympäristö, kokeiltut ja yhteisö. Ensimmäisessä työpaketissa kartoitetaan Kymenlaakson startup-ekosysteemi. Tehdään sen perusteella ekosysteemin kehitysehdotukset mukaan lukien ehdotus sen seurannan mittareiksi. Tähän käytetään toimijoiden olemassa olevia kuvauksia, benchmarkkausta ja haastatteluja. Kartoituksen tulokset myös visualisoidaan alueen sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin käyttöön. Toisessa työpaketissa toteutetaan opiskelija- ja yrittäjyysyhteisölähtöisiä tapahtuma-, viestintä- ja yhteistyökokeiluja startup-yhteisön rikastuttamiseksi perustuen osaksi ensimmäisen työpaketin tuloksiin. Kokeiluissa keskeistä on parantaa vuorovaikutusta eri yrittäjyystoimintojen (kuten palvelut, tapahtumat, hankkeet ja organisaatiot) välillä ja tuoda olemassa olevia palveluita selkeämmin kaikille esille. Kokeilut dokumentoidaan ja 1-2 parasta esimerkkiä esitellään kansainvälisesti.

Kolmas työpaketti tukee kokeilutyöpaketin toteuttamista mutta edistää myös itsenäisesti ja laaja-alaisesti Kymenlaakson opiskelijoiden osallistumista startup-kulttuurin rakentamiseen. Tähän työhön sovelletaan sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa. Toimenpiteisiin kuuluu korkea-asteen opiskelijayrittäjyysyhteisö PatteriES:n ja II asteen ja alueen muiden oppilaitosten yhteistyön kehittäminen ja PatteriES:n toiminnan vahvistaminen koko Kymenlaaksoa koskevaksi. Alueen opiskelijoiden, yritys- ja muiden yhteisöjen käyttöön laaditaan helposti käyttöönotettavia toimintamalleja startup-kulttuurin edistämiseksi paikallisesti. Sosiokulttuurista innostamista hyödynnetään myös startup-ekosysteemin ja startup-kulttuurin avaamiseksi alueen yrityksille joille se on vieraampi. Startup-kulttuuriin vahvasti liittyvän englanninkielin ohella Yhteisö-työpaketin toimenpiteitä tehdään myös suomenkielellä. Kaikki työpaketit tukevat SHIP* The Startup Festivalin jatkuvaa laajentumista ja kehitystä. Lisäksi toimenpiteet edistävät Kotkan uuden kampuksen, tapahtuma-areenan toimintojen suunnittelua ja toteuttamista ja Kouvolan seudun design- ja projektipajojen sekä yhteisöllisten työtilojen hyödyntämistä avoimina innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan synnyttämisen ympäristöinä.

Hankkeen tuloksena syntyy kartoitus Kymenlaakson startup-ekosysteemistä kehittämisehdotuksineen ja ehdotus ekosysteemin seurannan mittareiksi. Kartoituksen tulokset on käytössä visuaalisesti houkuttelevassa ja helppolukuisessa muodossa päättäjien ja kehittäjätoimijoiden viestinnän käyttöön. Kokeilu-työpaketista tuloksena syntyy dokumentoituja kokeiluja joista osa jatkaa pysyvänä osana Kymenlaakson startup-ekosysteemin toimijoiden toimintaa. Yhteisö-työpaketin tuloksena on helppokäyttöisiä toimintamalleja opiskelija-, yrittäjyys- ja muiden yhteisöjen käyttöön startup-kulttuurin edistämiseksi paikallisesti. Tämä näkyy elinvoimaisen opiskelijayrittäjyysyhteisö laajenemisena koko Kymenlaaksoon. Tuloksena on alueen yritysten ja startup-ekosysteemin läheisempi ja myönteisempi suhde sekä innostusta yritysten uudistumiseen ja startup-ekosysteemin verkostojen tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tulokset näkyvät myös startup-ekosysteemin kansainvälisen näkyvyyden parantumisena.

Hankkeella on sukupuolten tasa-arvoa lisääviä vaikutuksia. Hankkeen sosiokulttuurisella innostamisella pyritään aktivoimaan enemmän naisia mukaan startup-toimintaan, kilpailuihin, kiihdyttämöihin ja tapahtumiin, koska startup-kulttuuri on toistaiseksi ollut hyvin miesvoittoinen. Hankkeella ei ole erityisiä ekologiseen kestävyyteen liittyviä vaikutuksia. Taloudelliseen kestävyyteen hanke vaikuttaa elinkeinorakennetta uudistamalla ja edesauttamalla uusien palvelujen ja tuotteiden luontia. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on tärkeä periaate hankkeessa. Hanke vaikuttaa nuorten ja heidän yhteisöjensä hyvinvointiin kehittämällä heidän osallistumis- ja vaikuttamistapoja, edistää tasa-arvo ja yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, jossa mm. maahanmuuttajien osallistuminen startup-kulttuurin luomiseen on keskeistä ja tarpeen myös alueen kilpailukyvyn ja kulttuurisen houkuttelevuuden näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

startup-yrittäjyydestä kiinnostuneet
pk-yrittäjät
opiskelijat ja oppilaat

4.2 Välilliset kohderyhmät

kehittäjäorganisaatiot
rahoittajat
poliittiset päättäjät
kansainvälinen opiskelija-, kehittäjä- ja business-yleisö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 188

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 181 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kouvola, Virolahti, Kotka, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6.00, joista naisten perustamia 2.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Startup-ekosysteemien toimijoista ja kilpailujen, kiihdyttämöjen ja tapahtumien kuten SLUSH ja *shipfestival, valtaosa on tyypillisesti miehiä ja naisten osallistumisen lisäämiseksi varten tarvitaan uudenlaisia yhteisöllisiä ja innostavia menetelmiä joita tässä hankkeeessa aiotaan soveltaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koska startup-ekosysteemien toimijoista valtaosa on tyypillisesti miehiä, niin hankkeen sosiokulttuurisen innostamisen menetelmä soveltuu erinomaisesti eri sukupuolten kohtaamiseen ja innostaamiseen mukaan toimintaa. Hankkeen opiskelijoille suunnatut toimenpiteet tehdään yhtälailla miehiä kuin naisiakin tavoittamaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa pyritään innostamaan naisopiskelijoita ja -yrittäjiä, koska miehet ovat tyypplisesti ennemmistössä startup-yhteisöissä. Hankkeessa pyritään siis laajan osallistamiseen, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite vaan se on startup-ekosysteemin kartoittaminen ja kehittäminen. Tätä päätavoitetta tukee naisten laajempi osallistuminen startup-kulttuurin rakentamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Olemassa olevien yritysten näkymien muokkaaminen startup-kulttuurin avulla. Kokeilujen ja yhteisöllisen työn kautta syntyvät uudenlaiset liikeideat ja yritykset. Alueen elinkeinoelämän kansainvälisen verkottumisen kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Toimintamallien kehittäminen paikallisten yhteisöjen käyttöön startup-kulttuuriin osallistumiseksi. Kokeilujen tuotoksena syntyvät palvelukonseptit.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Nuorten hyvinvoinnin edistämisen mielekkään ja vastuullisen yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää rakentavan toiminnan kautta.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Laaja-alainen osallistaminen ja yhteisöllinen työ jota tuetaan sosiokulttuurisen innostamisen sovelluksin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Laaja-alainen osallistaminen ja yhteisöllinen työ jota tuetaan sosiokulttuurisen innostamisen sovelluksin. Kaksikielisen materiaalin käyttäminen viestinnässä.
Kulttuuriympäristö 3 3
Nuoriso- ja kaupunkikulttuurin kehittäminen paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja verkostojen kautta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeen lähtökohtana oli startup-kulttuurin luominen sekä sosiokulttuurinen innostaminen yrittäjyyteen Kymenlaaksossa eri yhteisöissä ja yhteyksissä. Hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Patteri-opiskelijayrittäjyysyhdistyksen (PatteriES) yhteistyönä. Toimenpiteitä toteutettiin työpaketeissa (1) toimintaympäristö, (2) kokeilut ja (3) yhteisö. Hanke synnytti runsaasti uusia ideoita koskien myös ekosysteemi-näkökulmia, sai startup-kulttuurin kehittymisen Kymenlaaksossa lupaavaan alkuun ja aktivoi opiskelijoita yrittäjyyteen monin eri tavoin.

Startup-kulttuuriin kuuluvat luovuus, innostus, rohkeus, tulevaisuususko ja kokeilu. Tällaiseen asenneilmapiiriin saatiin innostettua uusia yrittäjänalkuja ja vanhempiakin konkareita eritoten *ship Startup festival -tapahtumassa. Hankkeen tuella ja toiminnalla syntyi 6 uutta yritystä maakuntaan, uusia työpaikkoja yrityksiin ja uutta liiketoimintaa sekä yrittäjyyttä tukevia toimintamalleja, aloite yrityskoordinaattorin toimesta ja uudenlaisesta yrittäjyyden koulutusohjelmasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun sekä vahvistettiin *ship Startup Festival -tapahtuman asemaa maakunnassa. Hankkeen aikana tuotetut visuaaliset materiaalit koottiin yhteen Kymenlaakson yrittäjyyden reseptikirjaksi, joka paljastaa muun muassa parhaat yrittäjyyden cocktailit.