Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74023

Hankkeen nimi: Valtavalon toiminnanohjaus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2018 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VALTAVALO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2239453-0

Jakeluosoite: Konekuja 2

Puhelinnumero: +358 207789880

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.valtavalo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sundström Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Assistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.sundstrom(at)valtavalo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447717192

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen aikana otetaan käyttöön täysin uusi toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmä tuotannon tehokkuuden ja materiaalivirtojen seuraamiseksi ja parantamiseksi, myyntiprosessin kehittämiseksi sekä yrityksen kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn tehostamiseksi. Tavoitteena on tehostaa myyntiprosesseja ja saada aikaisempaa luotettavampaa tietoa yrityksen liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen tueksi. Hankittava järjestelmä myös säästää yrityksen välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Hankkeen tuloksena yrityksellä on käytössään koko yritystä, liiketoimintaa, myyntiä ja johtoa palveleva järjestelmä, joka mahdollistaa tuotannon tehokkuuden seurannan ja suunnittelun sekä myynnin tehostamisen aikaisempaa paremmin ja kustannustehokkaammin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 281

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 281

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valtavalon toiminta perustuu arvoihimme, joista yksi on hyvinvointi. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme yksilöiden ja yhteisön hyvinvointiin eli myös sukupuolten tasavertaiseen kohteluun.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavalon toiminta on kaikilla osa-alueilla täysin sukupuolisesti tasa-arvoista. Tämä projekti toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti. Palkat maksetaan osaamisen, työtehtävien ja kokemuksen mukaan, ja tehtäville ei ole määritelty suorittajasukupuolta vaan muut ominaisuudet ratkaisevat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki Valtavalon toiminta tähtää arvojemme mukaisesti yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin, joka myös edistää sukupuolista tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Pitkäikäiset tuotteet ovat elinkaarikustannuksiltaan alhaiset, esim kehitettävä älykäs valaistuksen ohjaus pidentää vielä käyttöikää ja lyhentää takaisinmaksuaikaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Led-valoputket vähentävät asiakkaiden energiankulutusta ja sitä myötä hiilidioksipäästöjä huomattavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
LED-valoputkissa ei käytetä myrkkyjä tai raskasmetalleja, toisin kuin loisteputkissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Toiminnassamme otamme huomioon hävikin vähentämisen ja raaka-aineiden tehokkaan käyttämisen. Mm. uudelleenkäytämme pakkausmateriaalit tehokkaasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Valtavalo on sijoittunut henkisesti ja fyysisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun maisemiin ja paikallisen toiminnan tukeminen myös alihankkijoiden käyttämisen kautta on tärkeää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa kehitetään langatonta ohjausteknologiaa joka voidaan yhdistää palveluliiketoimintamalliimme.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Materiaalivirtojen suunnittelussa otamme huomioon kuljetusten taloudellisuuden lisäksi myös ympäristövaikutukset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Valtavalon toiminta tähtää hyvinvointiin, joka on yksi perusarvoistamme.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hyvinvointiin tähtääminen edistää myös sukupuolten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Ekologisuus on yksi arvoistamme ja hankkeen avulla saamme paremmat mahdollisuudet tuoda arvojamme esille kansainvälisillä markkinoilla ja sitä kautta myös edistämään ympäristön suojelua vaikutusalueellamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa ja tukee liiketoiminnan voimakasta kasvua, kun siirryttiin useammasta erillisestä vanhasta järjestelmästä yhteen monipuoliseen järjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa yrityksen toimintaa niin myynnin, talouden kuin tuotannonkin alueilla ja mahdollistaa yrityksen kasvun.