Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74024

Hankkeen nimi: Pora1

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.4.2018 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOTKAMON PORAKAIVO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2801614-3

Jakeluosoite: Lastaajantie 4

Puhelinnumero: 0207 109 610

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.sotkamonporakaivo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Määttä Raimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.maatta(at)sotkamonporakaivo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400166617

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen kehittämiseksi on päätetty käynnistää kehitysprojekti Pora1, jossa rakennetaan perustaa tulevien vuosien liiketoiminnan kannattavalle kasvulle. Kasvua haetaan markkina-aluetta laajentamalla sekä palveluja ja tuotteita kehittämällä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 228

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lastaajantie 4

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellista
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarpeellista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarpeellista. Hankkeen myötä kasvavalla henkilöstön määrän tarpeella voidaan myöhemmin tarkistaa voidaanko esimerkiksi naistyöpaikkoja lisätä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Tarkoitus on löytää keinoja hyödyntää aurinkoenergiaa sekä maalämpöä, mikä kasvattaisi kuluttajien käyttämää energiaa enemmän kestävien kulutukseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Aurinkoenergian hyödyntäminen sekä maalämpöön siirtyminen vähentäisi esim. öljyn kulutusta yksityistalouksilla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Jätteettömään lämmöntuotantoon hankkeen aikaansaannoksella on vaikutusta asiakastalouksien osalta, mutta myös yrityksessä panostus prosessien kehittämisen myötä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Hankkeen myötä myös uusien uusiutuvien energialähteiden (hybridijärjestelmät) käyttöönotto mahdollistuu/lisääntyy.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Yrityksen kasvun myötä paikallisesti voidaan palkata lisää työvoimaa sekä lisätä alihankintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Löytää idea miten saadaan myytyä asiakkaalle säästöä ei investointeja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Yksityishenkilöiden tiedottamisen myötä ympäristöosaaminen lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin useita eri lämmitysmuotoja yhdistävää kokonaisuutta ja suunniteltiin pilottitoteutuksia. Lisäksi toiminnan tehokkuutta kehitettiin prosesseja tehostamalla, mm. mobiilijärjestelmien käyttöönotolla sekä johtamiskäytäntöjä selkeyttämällä.