Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74027

Hankkeen nimi: Kasvua Viennistä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: +358 20 615 8814

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Miettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallinto- ja kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.miettinen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 20 615 8814

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeva konsepti Kouvolan seudulla. Kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun kasvu- ja kansainvälistymishaluiset sekä -kykyiset pk-yritykset ja erityisesti logistiikka-alueen yritykset, jotka kansainvälistyvät uuden, Kiinaan avatun kuljetuskäytävän myötä.

Tavoitteena on aloittaa työ, joka johtaa "yritysten keskiluokan" kasvattamiseen Kouvolan seudulla. Seudulla ja koko Suomella on tarve saada lisää keskikokoisia ja kv-yrityksiä. Keskikokoisia yrityksistä kasvaa hiljalleen, pitkäjänteisen työn kautta. Monet isommistakin yrityksistä ovat alkaneet pienestä, harva syntyy isoksi.

Erilaisilla määritelmillä haarukoituja kasvuyrityksiä koko yrityskannasta on Kymenlaaksossakin vain jokunen prosentti. Kuitenkin yrityksiä, joilla olisi potentiaalia kasvaa, on enemmän. Näiden löytäminen suuresta joukosta vaatii paikallisiin eritysipiirteisiin sopivia määritelmiä, ponnisteluja ja yhteistyötä. Yrittäjän auttaminen kestävän kasvun tielle vaatii resursseja kohdistaa pitkäjänteistä työtä juuri tähän yritykseen.

Hankkeeseen osallistuva yritys etenee hankkeen tarjoaman kv-ja kasvuvalmiuksen nostamisen kautta konkreettisemmin kansainvälistymään ja kasvamaan asiantuntijoiden ja Kouvola Innovation Oy:n verkostojen avulla. Yrityksille etsitään kasvumahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden kautta mm. Euroopan ja Aasian markkinoilta uudentyyppisten palvelukonseptien kautta ja hyödyntäen olemassa olevia sekä kehitettäviä kuljetuskäytäviä. Kiinaan avattu uusi kuljetuskäytävä tuo Kouvolan seudun yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä viennin että myös sijoittuvan yrityksen palvelemisen kautta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Railgate Finland-China Express -hankkeen kanssa. Osallistuville yrityksille etsitään rahoitusta kasvun tueksi sekä julkisilta rahoittajilta että myös yksityisiltä pääomasijoittajilta.

Hanke vastaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –ohjelman tavoitteisiin ja Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksessakin mainittuun yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämisen tavoitteeseen sekä kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun pienet ja keskisuuret, kasvu- ja kansainvälistymishaluiset ja -kykyiset yritykset. Erityiskohderyhmänä ovat logistiikka-alueen yritykset, jotka kansainvälistyvät uuden, Kiinaan avatun kuljetuskäytävän myötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat mm. Kouvolaan Railgate Finland - China Express -hankkeen (hakemusnumero 305071) myötä sijoittuvat yritykset, jotka saavat laadukkaampaa palvelua valmennetuilta logistikka-alueen yrityksiltä.

Koko seutu hyötyy kasvaneesta vientitulosta ja paremmin voivista, työllistävistä yrityksistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 079

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 476

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 504

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 208 423

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen osallistujat ovat yrittäjiä. Nais- ja mies-yrittäjille on hankkeessa samanlaiset palvelut. Määräävä tekijä hankkeeseen osallistumisessa on kiinnostus kansainvälistymiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta ei riipu osallistujien sukupuolesta, kaikkia palvellaan yhdenvertaisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on auttaa Kouvolan seudun yrityksiä kansainvälistymään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toiminta ei tähtää luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei tähtää ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei vaikuta ympäristön tilaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
hankkeella ei vaikutusta Natura-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan kierrätysalan yrityksiä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
hanke ei vaikuta uusiutuvien energioiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Paikallisille yrityksille etsitään uusia asiakkaita, laajennetaan asiakaspohjaa. Tämä tekee yrityksistä vahvempia ja seutu hyötyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
hanke ei vaikuta aineettomien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
hanke ei vaikuta suoranaisesti liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta hyvinvoinnin edistämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
hanke palvelee kaikkia yrittäjiä tasa-arvoisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
hankkeella ei edistetä yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
hankkeella ei vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
hanke ei suoranaisesti edistä ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-