Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74027

Hankkeen nimi: Kasvua Viennistä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: +358 20 615 8814

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Miettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallinto- ja kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.miettinen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 20 615 8814

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeva konsepti Kouvolan seudulla. Kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun kasvu- ja kansainvälistymishaluiset sekä -kykyiset pk-yritykset ja erityisesti logistiikka-alueen yritykset, jotka kansainvälistyvät uuden, Kiinaan avatun kuljetuskäytävän myötä.

Tavoitteena on aloittaa työ, joka johtaa "yritysten keskiluokan" kasvattamiseen Kouvolan seudulla. Seudulla ja koko Suomella on tarve saada lisää keskikokoisia ja kv-yrityksiä. Keskikokoisia yrityksistä kasvaa hiljalleen, pitkäjänteisen työn kautta. Monet isommistakin yrityksistä ovat alkaneet pienestä, harva syntyy isoksi.

Erilaisilla määritelmillä haarukoituja kasvuyrityksiä koko yrityskannasta on Kymenlaaksossakin vain jokunen prosentti. Kuitenkin yrityksiä, joilla olisi potentiaalia kasvaa, on enemmän. Näiden löytäminen suuresta joukosta vaatii paikallisiin eritysipiirteisiin sopivia määritelmiä, ponnisteluja ja yhteistyötä. Yrittäjän auttaminen kestävän kasvun tielle vaatii resursseja kohdistaa pitkäjänteistä työtä juuri tähän yritykseen.

Hankkeeseen osallistuva yritys etenee hankkeen tarjoaman kv-ja kasvuvalmiuksen nostamisen kautta konkreettisemmin kansainvälistymään ja kasvamaan asiantuntijoiden ja Kouvola Innovation Oy:n verkostojen avulla. Yrityksille etsitään kasvumahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden kautta mm. Euroopan ja Aasian markkinoilta uudentyyppisten palvelukonseptien kautta ja hyödyntäen olemassa olevia sekä kehitettäviä kuljetuskäytäviä. Kiinaan avattu uusi kuljetuskäytävä tuo Kouvolan seudun yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä viennin että myös sijoittuvan yrityksen palvelemisen kautta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Railgate Finland-China Express -hankkeen kanssa. Osallistuville yrityksille etsitään rahoitusta kasvun tueksi sekä julkisilta rahoittajilta että myös yksityisiltä pääomasijoittajilta.

Hanke vastaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –ohjelman tavoitteisiin ja Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksessakin mainittuun yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämisen tavoitteeseen sekä kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun pienet ja keskisuuret, kasvu- ja kansainvälistymishaluiset ja -kykyiset yritykset. Erityiskohderyhmänä ovat logistiikka-alueen yritykset, jotka kansainvälistyvät uuden, Kiinaan avatun kuljetuskäytävän myötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat mm. Kouvolaan Railgate Finland - China Express -hankkeen (hakemusnumero 305071) myötä sijoittuvat yritykset, jotka saavat laadukkaampaa palvelua valmennetuilta logistikka-alueen yrityksiltä.

Koko seutu hyötyy kasvaneesta vientitulosta ja paremmin voivista, työllistävistä yrityksistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 079

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 069

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 504

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 027

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen osallistujat ovat yrittäjiä. Nais- ja mies-yrittäjille on hankkeessa samanlaiset palvelut. Määräävä tekijä hankkeeseen osallistumisessa on kiinnostus kansainvälistymiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta ei riipu osallistujien sukupuolesta, kaikkia palvellaan yhdenvertaisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on auttaa Kouvolan seudun yrityksiä kansainvälistymään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toiminta ei tähtää luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei tähtää ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei vaikuta ympäristön tilaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
hankkeella ei vaikutusta Natura-ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan kierrätysalan yrityksiä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
hanke ei vaikuta uusiutuvien energioiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Paikallisille yrityksille etsitään uusia asiakkaita, laajennetaan asiakaspohjaa. Tämä tekee yrityksistä vahvempia ja seutu hyötyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
hanke ei vaikuta aineettomien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
hanke ei vaikuta suoranaisesti liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
hankkeella ei vaikutusta hyvinvoinnin edistämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
hanke palvelee kaikkia yrittäjiä tasa-arvoisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
hankkeella ei edistetä yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
hankkeella ei vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
hanke ei suoranaisesti edistä ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on ollut koko toteutusaikana aktiivisesti mukana kolmessa KasvuOpen osakilpailussa. Ensimmäisen kerran Kaakkois-Suomen KasvuOpen järjestettiin huhtikuussa 2018. Mukaan haki 17 kouvolalaista yritystä, joista noin puolet pääsivät sparrauksiin. Paikallisesti järjestettävän KasvuOpenin tarkoituksena on valita potentiaalisimmat kasvuyritykset kahteen sparrauspäivään, joista valitaan kaksi yritystä valtakunnalliseen finalistijoukkoon. Seuraavana vuonna Kaakkois-Suomen Kasvupolku muuttui Kymenlaakson Kasvupoluksi. Kasvupolulle haki 27 yritystä, ja niistä 15 tuli valituksi. Kevät 2020 oli kaikin puolin poikkeuksellinen. Yritysten valitseminen ja saaminen mukaan oli Koronaepidemiasta johtuen haastavampaa, mutta joillekin yrityksille aika oli sopiva viedä omia kasvusuunnitelmia eteenpäin. Kymenlaakson Kasvupolulle tällä kertaa oli mukana 15 potentiaalista kasvuun pyrkivää yritystä, joista 7 oli Kouvolasta.

KasvuOpen –konsepti oli loistava työkalu yritysten kasvusuunnitelmien työstämiseen ja sparrausten antamiseen. Kasvupolku saimme toteutettua yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa, mikä on antanut konseptille parempaa näkyvyyttä ja sitä kautta saimme mukaan potentiaalisimpia yritysehdokkaita, joilta oltiin saatu hyvää palautetta.

Hankkeen toimintaan on osallistunut yhteensä 33 yritystä, joille oli järjestetty messuvierailuja, yrityskohtaisia tapaamisia, sparrauksia, kartoitettu potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Yrityksiä kiinnosti kaikista eniten lähimarkkinat kuten Ruotsi, Norja, Baltian maat ja Venäjä. Myös Saksassa, Valko-Venäjällä ja Kiinan toimenpiteissä oli yrityksiä mukana.

Hankkeen toteutusaikana oli järjestetty Yrityspeli-koulutus. Koulutuksessa yritykset saivat konkreettista tietoa mm. siitä, miten raha sitoutuu mihinkin tuotantovaiheeseen.

Kasvuun – Uusia Mahdollisuuksia –tapahtumassa lokakuussa 2019 oli mukana 60 osallistujaa. Tapahtuma oli järjestetty yhteistyössä Team Finlandin, Miksein, XAMK:n, Kymenlaakson kauppakamarin kanssa. Päivän aikana osallistujat pääsivät tutustumaan usean yrityksen kasvutarinaan, Team Finlandin palveluihin ja verkostoitumaan paikalla olevien yritysten ja palveluntarjoajien kanssa.

Venäjän verkkokauppakokeilu järjestettiin tammi-heinäkuussa 2020. Mukaan lähti 7 yritystä, joista yksi vetäytyi aikataulusyistä pois. Verkkokauppakokeilu tuli sopivaan aikaan, kuin keväällä 2020 Koronan takia monelta hävisi asiakkaat, ovet piti laittaa kiinni ja Venäjän raja myös suljettiin. Yrittäjät saivat venäjänkieliset profiilit Venäjän suurimpaan Ozon.ru verkkokauppaan. Yrityksille oli tehty tuotekortit ja markkinointisivustot vkontakte.ru, mikä on venäläinen tärkeä some-kanava. Kokeilun aikana kaikki yritykset yhtä lukuun ottamatta saivat tilauksia Venäjältä. Kokeilu onnistui ja kaikki yritykset päättivät jatkaa yhteistyötä palveluntarjoajan kanssa ja omien tuotteiden myyntiä Venäjälle.

Hankkeen kautta Kouvolan seudun yritykset saivat konkreettista apua, kontakteja, ohjeita ja sparrausta omiin kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmiin.