Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74067

Hankkeen nimi: Kohti uusia toimitiloja ja tehokkaampaa tuotantoa, lyhenne KUTU-hanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.5.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELEKTROVAL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1101404-5

Jakeluosoite: Syväojankatu 3 A

Puhelinnumero: +358440290013

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.elektroval.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laitinen Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.laitinen(at)elektroval.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440290013

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Elektroval Oy:n uusien toimitilojen remontoiminen Elektroniikan valmistukselle sopivaksi. Tavoitteena on myös suunnitella tuotantotilojen käyttö uudessa toimipisteessä siten, että tuotannon toteuttaminen onnistuu mahdollisimman tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Suurimpina toimenpiteinä on tuotantotilan lattioiden pinnoitteen uusiminen ESD-pinnoitteella sekä valaistuksen uudistaminen elektroniikan tuotantoon sopivaksi, materiaalien osto-, käsittely- ja hallintaprosessien uudistaminen ja tuotannon muiden prosessien sekä järjestelmien kehitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 337

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 337

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Taitokatu 2

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta hankkeeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikutusta hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on eri

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeella tavoitellaan energian säästöä ja pienemmillä resursseilla tuotettuja toimintoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tuotantoprosessin tehostuminen ja laadullinen parantuminen vähentää raaka-aineiden hukka ja kulutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusituvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella tuetaan paikallisten yritysten mahdollisuutta teettää tarvitsemansa elektroniset komponentit lähellä. Hankkeen onnistuminen tuo lisää työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 2
Hankkeella tuotetaan parempia palveluprosesseja niin tuotantoon kuin asiakkaille myös.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 7
Hankkeella saavutettavan liiketoiminnan kasvun kautta henkilöstön taloudellinen ja henkinen hyvinvointi kehittyy.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke antaa valmiudet ISO14000 ympäristö sertifioinnille, joka kehittää entisestää henkilöstön tietämystä ympäristöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli Elektroval Oy:n uusien toimitilojen remontoiminen Elektroniikan valmistukselle sopivaksi. Tavoitteena oli myös suunnitella tuotantotilojen käyttö uudessa toimipisteessä siten, että tuotannon toteuttaminen onnistuu mahdollisimman tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Suurimpina toimenpiteinä on tuotantotilan lattioiden pinnoitteen uusiminen ESD-pinnoitteella sekä valaistuksen uudistaminen elektroniikan tuotantoon sopivaksi. Hanke toteutettiin näiltä osin täysimääräisesti ja tuloksena on moderni uusi tuotantotila, joka soveltuu hyvin elektromekanisten laitteiden valmistukseen.