Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74086

Hankkeen nimi: DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19, PL 214

Puhelinnumero: 03 82818

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ninni Andelin

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ninni.andelin(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044708 5103

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten liiketoiminnan sisällöt ja muodot kehittyvät nopeasti. Yrityksissä tarvitaan innovaatioita ja yhä monipuolisempia tapoja kilpailukyvyn kehittämiseen ja sitä tukevan uuden osaamisen hankkimiseen. Yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi nousee yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö. Hankkeen tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä ja yhteistä kykyä vastata alueen pk- ja perheyritysten kehittämistarpeisiin. Se tapahtuu uudistamalla ja systematisoimalla yhteistyön käytäntöjä ja parantamalla konkreettisesti korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osuvuutta. Tavoitteena on myös, että alueen kaupungit ja kunnat, kehitysyhtiöt ja yritysten edunvalvonnan organisaatiot kehittävät omaa rooliaan ja ryhmittyvät tukemaan aktiivisesti yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistoiminnan kehittämistä.

Käytännössä yhteistoiminnan parantaminen edellyttää uudenlaisten yrityslähtöisten ja systemaattisten käytäntöjen kehittämistä. Hankkeessa luodaan Dynamo-palvelukonsepti, joka kehittää ja kokeilee uusia yhteistyökäytäntöjä, kartoittaa tarpeita, etsii ja kokoaa resursseja sekä kiinnittää niitä pk- ja perheyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on edistää palvelujen hankkimista korkeakouluista lisäämällä merkittävästi eri tahojen välistä vuorovaikutusta, viestintää ja kontaktointia sekä uusien, nopeiden ja ketterien yhteiskehittämisen muotojen kokeilua ja testaamista. Toiminnan ytimeen ovat kiinnittyneet älykästä erikoistumista tukevat, pk- ja perheyritysten kiertotalouteen, muotoiluun ja hyvinvointiin perustuvien tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen ja kaupallistaminen. Keskeisinä liiketoiminnan muutostekijöinä vaikuttavat ilmaston muutos, digitalisoituminen sekä työn sisältöjen ja toteutustapojen muuttuminen.

Tarkoituksena on myös luoda alueen kaupunkien ja kuntien, kehitysyhtiöiden, yritysten edunvalvontaa tekevien organisaatioiden, korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteenliittymä, joka tukee yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä luo alueen työ- ja elinkeinoelämälle synergiaa toimivalla yhteistyöllä ja resurssien yhdistämisellä. Hankkeen lähtökohtana on yritysystävällinen liiketoimintaympäristö, jonka yhdeksi keskeiseksi palveluksi kehitetään ja lanseerataan Dynamo-palvelukonsepti. Se kykenee alueellisena palveluna vastaamaan pk- ja perheyritysten tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta nouseviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Keskeisinä Dynamo-palvelukonseptin menestystekijöinä ovat elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen viestinnän ja palvelukanavien avaaminen sekä yritysten liiketoiminnan kokeilukulttuuriin perustuva kehittäminen. Korkeakoulujen sekä pk- ja perheyritysten välinen verkostoituminen ja kumppanuus viedään hankkeen aikana käytännölliselle liiketoiminnan kehittämisen tasolle.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen alueen pk- ja perheyritykset, joilla on kiertotalouden, muotoilun tai hyvinvoinnin ratkaisuihin perustuvia liiketoiminnan kehittämis- ja palvelutarpeita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lahden ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Päijät-Hämeessä toimivat muut yliopisto- ja korkeakouluyksiköt, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden Seudun Kehitys LADEC, Lahti Region, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen yrittäjät, KOKO Lahti, Lahden teollisuusseura

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 308 059

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 445 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 440 085

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiin on käytetty Suvauskonetta. Analyysin perusteella DYNAMO-hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeessa huomioidaan tasapuolisesti sekä mies- ja naisomistuksessa olevien yritysten kehittämistarpeet tiedostaen sen, että naisyrittäjien osuus on keskimääräistä pienempi Päijät-Hämeessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pk- ja perheyritysten liiketoiminnan kehittäminen ei ole sukupuolisidonnaista, mutta edistää parhaimmillaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen päätöksenteossa. Tarvittaessa arvioidaan etukäteen toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksia erikseen naisten ja miesten kannalta. DYNAMO-hanke toimii tasa-arvolain ja hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan DYNAMO-hankkeessa huomioon siten, että se on osa normaalia virkatyötä ja hyvää asioiden valmistelua. Lähtökohtaisesti hanke pitää huolta, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
DYNAMO-hankkeessa korostetaan kiertotalouteen, muotoiluun ja hyvinvointiin liiketoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja. Ne tukevat aineettoman liiketoiminnan kehittämistä, joka vähentää luonnonvarojen käyttöä ja edistää niihin kohdistuvaa kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kiertotalouden, muotoilun ja hyvinvoinnin korostaminen sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvan aineettoman liiketoiminnan kehittäminen DYNAMO-hankkeessa vaikuttaa pitkällä aikajänteellä ilmastonmuutoksen hidastumiseen sekä riskien vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Kiertotalouden ratkaisuihin sisältyvän ekologisuuden korostaminen DYNAMO-hankkeessa vaikuttaa pitkällä aikajänteellä positiivisesti luonnon ekosysteemeihin ja sen osiin kuten kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Kiertotalouden ratkaisuihin sisältyvän ekologisuuden korostaminen DYNAMO-hankkeessa vaikuttaa pitkällä aikajänteellä positiivisesti kasvihuonekaasujen määrään sekä luonnon ekosysteemeihin ja sen osiin kuten pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
DYNAMO-hanke korostaa yritysten kehittämistarpeissa ja –ratkaisuissa älykästä erikoistumista. Tämä lisää digitaalisten ja kiertotalouden sekä muotoilun ja hyvinvoinnin ratkaisujen integrointia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Ne tehostavat hankkeeseen osallistuvien yritysten logistiikkaa, materiaalien käyttöä ja sivuvirtojen hyödyntämistä, jotka vähentävät energian kulutusta ja pienentävät hiilijalanjälkeä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Kiertotalous on Päijät-Hämeen maakunnan strateginen kärkiteema ja keskeinen menestystekijä. DYNAMO-hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä toivotaan uusiutuvan energian käyttöön ja kehittämiseen perustuvia liiketoiminnan kehittämistarpeita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Pk- ja perheyritysten palvelutoiminnan kehittäminen mahdollistaa toimialoja yhdistävien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Se rikastaa elinkeinorakennetta ja luo kasvua yrityksiin. Tämä näkyy pitkällä aikajänteellä työpaikkojen määrä kasvuna ja alueen resilienssin paranemisena.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
DYNAMO-hankkeessa korostetaan pk- ja perheyritysten liiketoiminnan kehittämistarpeita. Ne ovat usein kehityksen esteitä, joihin löydetyt kiertotalouden, muotoilun, hyvinvoinnin ja digitaalisuuden ratkaisut edistävät aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
DYNAMO-hanke korostaa digitaalisten ratkaisujen löytämistä yritysten kehittämishaasteisiin. Niiden käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta ja vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Yritysten kehittämistarpeisiin liittyvien ratkaisujen tuottaminen lisää pk- ja perheyritysten edellytyksiä luoda kasvua. Tämä lisää pitkällä aikajänteellä työpaikkojen määrää, mikä vähentää työttömyyttä sekä kasvattaa ihmisten henkilökohtaista hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista kestävyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
DYNAMO-hanke tukee sukupuolesta tai kulttuurista riippumatonta yhteistyötä pk- ja perheyritysten kanssa. Yritysten ja niiden työntekijöiden sekä korkeakoulun opiskelijoiden ja asiantuntijoiden erilaisuus nähdään hankkeessa rikkautena ja innovatiivisen toiminnan lähteenä. Tarkemmat kriteerit luodaan hankkeen alussa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
DYNAMO-hankkeessa tuetaan pk- ja perheyrityksiä ja niiden avainhenkilöitä sukupuolesta tai kulttuurista riippumattomasti. Erilaisuus nähdään rikkautena ja innovatiivisen toiminnan lähteenä. Hankkeen toiminta perustuu yhdenvertaiseen kulttuurien kohtaamiseen ja hankkeella on valmiudet esimerkiksi yritysten kansainvälisyyden edistämiseen ja maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen.
Kulttuuriympäristö 2 5
DYNAMO-hanke korostaa toiminnassaan kiertotaloutta, muotoilua, hyvinvointia, digitaalisuutta ja työn muutosta, Niillä on merkittävä vaikutus yritysten ja asiakkaiden kulttuuriympäristöön. Pk-yritysten kehittyvät tuotteet ja palvelut muuttavat kulttuuriympäristöä teknologiseen, muotoiltuun, ekologiseen ja hyvinvointia korostavaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 2 3
DYNAMO-hanke korostaa pk-yrityksien tarpeisiin perustuvassa palvelussa taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen perustuvia toimenpiteitä. Pitkällä aikajänteellä tämä vaikuttaa yritysten tuotteiden ja palveluiden kestävyyteen sekä kulutuksen hiilijalanjäljen pienemiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten liiketoiminnan sisällöt ja muodot kehittyvät nopeasti, joten tarvitaan yhä monipuolisempia tapoja liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi on noussut yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Päijät-Hämeessä alueen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä yhdistää elinkeinoelämää tukevien toimijoiden kyvykkyydet vastaamaan pk- ja perheyritysten kehittämisen tarpeisiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty toimenpiteinä palvelukonseptin ja viestintäkokonaisuuden luominen, kysyntään perustuvat palvelut, toimijoiden verkostoituminen ja resurssien hyödyntäminen yritysten toiminnan kehittämisessä sekä systemaattisten käytäntöjen kehittäminen yritysten tarpeiden kartoittamiseen.

Hankkeessa on luotu Dynamo-palvelukonsepti, joka kehittää ja kokeilee uusia yhteistyökäytäntöjä, kartoittaa tarpeita, etsii ja kokoaa resursseja sekä kiinnittää niitä pk- ja perheyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelukonseptin avulla edistetään palvelujen hankkimista lisäämällä merkittävästi eri tahojen välistä vuorovaikutusta, viestintää ja kontaktointia sekä uusien, nopeiden ja ketterien yhteiskehittämisen muotojen kokeilua ja testaamista.

Palvelukonseptia ja alueellista yhteistyötä on tukenut hankkeen viestintäkokonaisuus, joka on tuonut palvelukanavat ja digitaaliset työkalut helposti saatavaan muotoon sekä kannustanut pk- ja perheyrityksiä kontaktoimaan ja tekemään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Hankkeessa on käynnistetty systemaattista yhteistyötä yritysten kanssa, laadittu ja pilotoitu verkostoitumisen konseptia sekä tehty lukuisia toimenpiteitä yritysten konkreettisen liiketoiminnan kehittämisen ja viestinnän tueksi.

Hankkeen tuloksena on käyttöön jäävä palvelukonsepti ja -kanavat, viestintäkokonaisuus ja alueelliset verkostot sekä yritysyhteistyön toteuttamiseksi useita työkaluja, konsepteja, palveluja ja malleja. Toiminnan tuloksena yritysten liiketoiminnan kehittämisen osuvuus paranee ja korkeakoulut kykenevät konkreettisemmin vastaamaan yritysten ja yhteisöjen nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kilpailukyvyn kehittämisen vaatimuksiin.