Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74088

Hankkeen nimi: Xlab - Yhteys yrityksiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Noora Talsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: noora.talsi(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 648 5020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Cursor Oy, 0727178-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kymenlaaksossa Kotkansaarelle ollaan tekemässä merkittäviä infrastruktuurillisia sijoituksia; Kotkan kaupunki on päättänyt lokakuussa 2017 investoida 20 miljoonaa euroa tapahtumakeskukseen ja XAMK n. 30-40 miljoonaa uuteen kampukseen. Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluita voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista, ja luoda tilojen ympärille alueellista ekosysteemiä, sekä hankkia käytännön kokemuksia uusien tilojen käyttötarpeista ja toimivuudesta.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet ja tulokset:
-Luodaan innovaatiotyökalu, jonka avulla voidaan kerätä ja arvottaa erilaisia XLAB Kotkan ja yleisemmin monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita

-Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa erilaisten yleisötapahtumien, TKI-toiminnan ja kokeilujen toteuttamisen Kotkansaarella, tavoitteena myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle. Tila mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja erilaisten palveluiden kokeilun jo ennen varsinaisen uuden kampuksen valmistumista.

-Toteutetaan näillä 3-4 isoa yleisötapahtumaa, jotka toteutetaan fyysisissä tiloissa sekä 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa joissa hyödynnetään fyysistä tilaa ja digitaalista alustaa. Lisäksi toteutetaan 8-10 muuta tapahtumaa, jossa testataan tapahtumakeskuksen sekä monikäyttöareenan toimintaa uuden liiketoiminnan tapahtumissa.

-Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 avoimen tieteen tieteellistä julkaisua sopivilla asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.
Toimintaa on tarkoitus jatkaa viimeistään uudella XAMK Kotkan kampuksella Kotkansaarella tilojen valmistuttua syksyksi 2022, ja sitä ennen tarvittaessa vanhoissa tiloissa Metsolan kampuksella tai muuten itsenäiseksi toiminnaksi eriytetyssä yksikössä Kotkansaarella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen korkeakoulut ja muut oppilaitokset
Alueella toimivat yritykset, erityisesti pk-yritykset
Alueella toimivat tapahtumajärjestäjät
Tutkimusorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueiden oppilaitosten opiskelijat sekä tapahtumiin osallistuvat organisaatiot
Tapahtumia sponsoroivat tai mentoroivat organisaatiot
Alueen yritykset, joilla on rekrytointitarpeita TKI-toimintaan

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 404 059

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 739

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 648 656

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 429 627

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vielä määrittelemätön toimipiste Kotkansaarella, Kotkassa.

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kehitettävään toimintaympäristöön tulee sijoittumaan XAMK:n Kotkan kampuksen toimintoja. Hanke ei tuota erityistä vaikutusta sukupuolinäkökulmaan XAMK:n nykyiseen kampukseen verrattuna. Sähköisen innovaatioalustan hyödyntämisessä korostuvat todennäköisesti miehet. Tätä voi korostaa myös yritysyhteistyön painotus hankkeessa, mikä karsii naisvaltaisten hyvinvointialojen osallistujia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon se, että teknisten alojen miesvaltaisuus ja hyvinvointialojen naisvaltaisuus. Hankkeen koko toiminnassa mutta erityisesti miesvaltaisissa/naisvaltaisissa sisällöissä pyritään ottamaan huomioon vähemmistösukupuolen näkökulma. Tavoitteena on tukea molempien osapuolten tasavertaista osallistumista eri toimintoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen, mutta asia otetaan huomioon toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hanke tuottaa fyysisen ja sähköisen innovaatioalustan, jotka ovat keskisiä välineitä elinkeinoelämän uudistumisessa. Hanke vahvistaa myös yritysten kytkentää korkeakoulun kehittämisympäristöön. Hanke tukee myös välillisesti uutta luovan ja innovaatiivisen toimintakulttuurin syntymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hanke tuottaa yritysten käyttöön innnovaatioalustat ja coworking konseptin, joka sijoittuu tulevan kampuksen fyysiseen ympäristöön. Lisäksi hanke kehittää toimintamallia uudelle tapahtumakeskukselle.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hankkeen kokeiluista osa tulee todennäköisesti liittymään logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 6 5
Tapahtumakeskuksen toimivuus ja yhteistyö XAMK:n kanssa tukee merkittävästi paikallista kulttuuriympäristöä. Myös avoin innovaatioalusta tukee kehittyvän kaupunkikulttuurin vahvistumista.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-