Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74088

Hankkeen nimi: Xlab - Yhteys yrityksiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Noora Talsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: noora.talsi(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 648 5020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kymenlaaksossa Kotkansaarelle ollaan tekemässä merkittäviä infrastruktuurillisia sijoituksia; Kotkan kaupunki on päättänyt lokakuussa 2017 investoida 20 miljoonaa euroa tapahtumakeskukseen ja XAMK n. 30-40 miljoonaa uuteen kampukseen. Tässä hankkeessa tavoitteena on kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluita voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista, ja luoda tilojen ympärille alueellista ekosysteemiä, sekä hankkia käytännön kokemuksia uusien tilojen käyttötarpeista ja toimivuudesta.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet ja tulokset:
-Luodaan innovaatiotyökalu, jonka avulla voidaan kerätä ja arvottaa erilaisia XLAB Kotkan ja yleisemmin monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita

-Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa erilaisten yleisötapahtumien, TKI-toiminnan ja kokeilujen toteuttamisen Kotkansaarella, tavoitteena myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle. Tila mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja erilaisten palveluiden kokeilun jo ennen varsinaisen uuden kampuksen valmistumista.

-Toteutetaan näillä 3-4 isoa yleisötapahtumaa, jotka toteutetaan fyysisissä tiloissa sekä 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa joissa hyödynnetään fyysistä tilaa ja digitaalista alustaa. Lisäksi toteutetaan 8-10 muuta tapahtumaa, jossa testataan tapahtumakeskuksen sekä monikäyttöareenan toimintaa uuden liiketoiminnan tapahtumissa.

-Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 avoimen tieteen tieteellistä julkaisua sopivilla asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.
Toimintaa on tarkoitus jatkaa viimeistään uudella XAMK Kotkan kampuksella Kotkansaarella tilojen valmistuttua syksyksi 2022, ja sitä ennen tarvittaessa vanhoissa tiloissa Metsolan kampuksella tai muuten itsenäiseksi toiminnaksi eriytetyssä yksikössä Kotkansaarella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen korkeakoulut ja muut oppilaitokset
Alueella toimivat yritykset, erityisesti pk-yritykset
Alueella toimivat tapahtumajärjestäjät
Tutkimusorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueiden oppilaitosten opiskelijat sekä tapahtumiin osallistuvat organisaatiot
Tapahtumia sponsoroivat tai mentoroivat organisaatiot
Alueen yritykset, joilla on rekrytointitarpeita TKI-toimintaan

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 454 059

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 437 379

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 648 656

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 624 828

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vielä määrittelemätön toimipiste Kotkansaarella, Kotkassa.

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kehitettävään toimintaympäristöön tulee sijoittumaan XAMK:n Kotkan kampuksen toimintoja. Hanke ei tuota erityistä vaikutusta sukupuolinäkökulmaan XAMK:n nykyiseen kampukseen verrattuna. Sähköisen innovaatioalustan hyödyntämisessä korostuvat todennäköisesti miehet. Tätä voi korostaa myös yritysyhteistyön painotus hankkeessa, mikä karsii naisvaltaisten hyvinvointialojen osallistujia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon se, että teknisten alojen miesvaltaisuus ja hyvinvointialojen naisvaltaisuus. Hankkeen koko toiminnassa mutta erityisesti miesvaltaisissa/naisvaltaisissa sisällöissä pyritään ottamaan huomioon vähemmistösukupuolen näkökulma. Tavoitteena on tukea molempien osapuolten tasavertaista osallistumista eri toimintoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen, mutta asia otetaan huomioon toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hanke tuottaa fyysisen ja sähköisen innovaatioalustan, jotka ovat keskisiä välineitä elinkeinoelämän uudistumisessa. Hanke vahvistaa myös yritysten kytkentää korkeakoulun kehittämisympäristöön. Hanke tukee myös välillisesti uutta luovan ja innovaatiivisen toimintakulttuurin syntymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hanke tuottaa yritysten käyttöön innnovaatioalustat ja coworking konseptin, joka sijoittuu tulevan kampuksen fyysiseen ympäristöön. Lisäksi hanke kehittää toimintamallia uudelle tapahtumakeskukselle.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hankkeen kokeiluista osa tulee todennäköisesti liittymään logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 6 5
Tapahtumakeskuksen toimivuus ja yhteistyö XAMK:n kanssa tukee merkittävästi paikallista kulttuuriympäristöä. Myös avoin innovaatioalusta tukee kehittyvän kaupunkikulttuurin vahvistumista.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin ja aluekehitysyhtiö Cursorin yhteishanke Xlab –yhteys yrityksiin käynnistyi syksyllä 2018. Hankkeen keskiönä toimi Kotkan keskustaan avautuva Xlab Kotka –tila, joka yhdisti ammattikorkeakoulun ja aluekehitysyhtiön Kotkan Kantasaman kehittämiseen kytkeytyvää toimintaa.

Xlab yhteys yrityksiin hankkeen tavoitteena oli tuoda ammattikorkeakoulun tki-toimintaa ja koulutuksen rajapintaa lähemmäs kehittyvää kantasatamaa, sekä pilotoida toimintamalleja uudelle kampukselle. Hankkeen toteutuksessa keskeistä oli myös opiskelijayrittäjyyttä tukevat toimenpiteet. Hankkeen aikana Xlab Kotka tiloissa toteutettiin yhteensä yli 100 erilaista tapahtumaa ja tiloissa vieraili yli 80 eri sidosryhmätoimijan edustajaa. Ammattikorkeakoulun ja aluekehitysyhtiön hanketoimijat tekivät Xlab –tilasta oman toimintansa myötä aktiivisen showroomin, joka toi Kaakkois-Suomessa tehtävän innovaatio- ja kehittämistoiminnan lähelle kuntalaisia.

Xlab –hanke rakensi tiivistä yhteistyötä yhdessä Kotkan yrittäjien kanssa. Yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa käynnistettiin vuonna 2019 Yrittäjäpäivystys, joka tarjosi yrittäjille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa yrittäjyyteen liittyviä haasteita sekä kokemuksia. Yrittäjäpäivystys toimi pohjana yrittäjien välisten palveluverkostojen syntymiselle. Myös opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua Yrittäjäpäivystykseen. Kokeneet yrittäjät jakoivat vinkkejä yrittäjyyttä suunnitteleville opiskelijoille ja saivat myös itse virtaa sekä uusia ideoita nuorten kohtaamisista.

Myös opiskelijoiden välistä yhteistyötä kehitettiin yhteistyössä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin kanssa. Ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri Es:n startup tapahtuman järjestäjätiimi toteutti mini*ship –tapahtuman toisen asteen opiskelijoille. Tapahtumassa ammattikouluopiskelijat pääsivät ideoimaan uusia yritysideoita yhteistyössä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

Xlab –hankkeessa rakennettiin myös opiskelijayrittäjyyttä tukeva Road to *ship –polku, joka kokosi yhteen Xamkin startup toiminnot yhdenluukunperiaatteella. Road to *ship ideakiihdyttämö mahdollisti opiskelijoille omien yritysideoiden kehittämisen yhteistyössä yritysmentoreiden kanssa. Ideakiihdyttämöstä opiskelijat pääsivät myös hakeutumaan *ship Startup Festival kilpailuun. Hankkeen päätteeksi toteutetussa Intohimona yrittäjyys –seminaarissa ammattikorkeakoulu kokosi yhteen opiskelijayrittäjyyttä tukevia parhaita käytänteitä.

Xlab –hankkeen toimintaan on liittynyt vahvasti myös erilaiset kokeilut sekä innovaatioiden edistäminen. Tiloissa on järjestetty mm. leffa- ja peli-iltoja, TKI-toiminnan työpajoja sekä opiskelijoiden itse toteuttamia tapahtumia, kuten sairaanhoitajaopiskelijoiden koko perheelle suunnattu Yhdessä -tapahtuma. Toimintaan ovat kuuluneet myös Hackathon –tapahtumat, joissa opiskelijat ovat ideoineet uusia innovatiivisia ratkaisuja yritysten haasteisiin. Hackathon –tapahtumiin on osallistunut Xamkin opiskelijoita eri koulutusohjelmista sekä eri kampuksilta. Monialaiset tiimit ovat tuottaneet mm. ratkaisuja kestävän kehityksen ja muovittomuuden edistämiseksi. Aluekehitysyhtiö Cursor kehitti Kasvutehdas toimintaa Villa Maisemassa. Kasvutehtaalla alueen yritykset pääsivät kehittämään omia tuote-/palveluideoita.

Hackathon –tapahtumien lisäksi Xlab Kotka toimi myös kotipesänä kansainvälisten hankkeiden ja verkostojen tapahtumille ja innovaatioleireille, kuten Innocampille. Lisäksi tiloissa toteutettiin mm. e-urheiluturnaus, Hyvinvointipäivä sekä leffaensi-ilta.

Hackathon –tapahtumien lisäksi Xlab Kotka toimi myös kotipesänä kansainvälisten hankkeiden ja verkostojen tapahtumille ja innovaatioleireille, kuten Innocampille. Lisäksi tiloissa toteutettiin mm. e-urheiluturnaus, Hyvinvointipäivä sekä leffaensi-ilta.

Vuoden 2020 käynnistyessä ammattikorkeakoulu lähti kehittämään Xlab –hankkeessa virtuaalista mallinnosta tulevaisuuden kampuksesta. Keväällä koronapandemian myötä myös Xlab –hankkeen toiminta siirtyi vahvasti virtuaalisille alustoille. Kantasatamaan rakentuva kampus ja tapahtumakeskus rakentuivat virtuaaliympäristöön pelimoottorin ja Xamkissa kehitetyn virtuaalisen rakentamisen työkalun avulla. Loppuvuodesta 2020 virtuaalivierailut Tulevaisuuden kantasatamassa mahdollistuivat Xlab –hankkeen toimesta. Virtuaalitodellisuudessa yritykset ja eri sidosryhmät pääsivät tutustumaan tulevaisuuden toimintaan sekä kampuksella että tapahtumakeskuksessa. Xamkissa kehitetään virtuaalitodellisuuden ympäristöä myös turvallisuuden harjoitteluun Virtuaalinen satamalogistiikka turvapuisto -hankkeessa. Virtuaalinen turvapuisto tulee toimimaan osana fyysistä turvapuistoa, joka rakentuu myös Kantasatamaan Xamkin kampuksen ja Kotkan tapahtumakeskuksen läheisyyteen.

Xlab hankkeen kokeiluissa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään tki-toiminnan ja yritysten yhteistyön vahvistamisessa sekä opiskelija-yritysyhteistyön kehittämisessä myös tulevaisuudessa. Xlab Kotka tila kaupungin ytimessä on mahdollistanut alueen eri toimijoiden kohtaamiset ja yhteistyön, sekä tarjonnut paikan Kantasataman kehittämishankkeiden edistämiselle. Erilaiset tapahtumat ja kokeilut ovat lisänneet positiivisesti Xamkin näkyvyyttä Kotkan katukuvassa ja tuoneet myös opiskelijoita osaksi keskustaelämää.