Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74092

Hankkeen nimi: UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: +358401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Maarit Soini

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Matkailun hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.soini(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 190 2513

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Posintra Oy, 1481499-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiinasta tehdään yhteensä noin miljardi ulkomaanmatkaa vuodessa ja Kiinasta Suomeen suuntautuva matkailu on voimakkaassa kasvussa. Helsinki-Vantaan lentokenttä on yksi tärkeimmistä porteista Kiinasta Eurooppaan. Myös itärajan yli Venäjältä tulee Etelä-Suomeen paljon kiinalaisia matkailijoita. E18-tie yhdistää Kotkan-Haminan ja Itä-Uudenmaan seudun näihin matkailijavirtoihin.

Kotkan-Haminan seudulla ja Itä-Uudellamaalla on panostettu kansainvälisen matkailun kehittämiseen, mutta Kiinan matkailukysyntään ei pystytä vielä vastaamaan tehokkaasti. Matkailutoimijoilla ei ole tarpeeksi osaamista Kiinan matkailun markkina-alueesta kohderyhmineen eikä tuotetarjonnassa ole huomioitu riittävästi kiinalaismatkailijoiden erityispiirteitä.

Hanke käynnistyy kevyellä tausta-analyysillä, jossa tarkastellaan kohdealueelle suuntautuvan kiinalaisen matkailukysynnän ja -tarjonnan nykytilannetta sekä toimintaympäristöä. Hankkeessa rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto Kotkan-Haminan seudun ja Itä-Uudenmaan kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä, joiden tarjonnassa on huomioitu Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit. Hankkeessa järjestetään yrityksille tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa yritysten tarpeiden mukaan. Valmennuksessa huomioidaan tutkitut kiinalaismatkailijan asiakasprofiilit ja perehdytetään yritykset Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin. Tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotteista toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia.

Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit. Tuotemyyntiä ja markkinointia pilotoidaan eri myyntitapahtumien yhteydessä valituille kiinalaisille kohderyhmille ja myynninedistämiseksi toteutetaan mm. media- ja matkanjärjestäjävierailuja.

Hankkeessa hyödynnetään ja tuotetaan ajankohtaista tutkimustietoa kiinalaisten matkailusta. Hankkeessa käynnistyneen yritysyhteistyön myötä syntyy uusia mahdollisuuksia vastata kiinalaisten matkailun kasvavaan kysyntään ja kohdealueen matkailijamäärät sekä matkailutulo kasvavat. Matkailuyritysten tuotteiden laatu kehittyy vastaamaan kansainvälistä tasoa ja yritysten valmiudet kansainväliseen matkailutoimintaan paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohdealueen kasvuhaluiset matkailuyritykset, matkanjärjestäjät, incoming-toimistot, media

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailun kasvusta hyötyvät palvelualan yritykset, kunnat ja oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 531

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 493 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 331

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Kotkan-Haminan

Kunnat: Miehikkälä, Pyhtää, Hamina, Porvoo, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomessa nais- ja miesyrittäjien määrän suhde on suunnilleen sama kuin koko EU:n alueella eli kolmannes Suomen yrittäjistä on naisia. Toimialakohtaisia eroja on: miesvaltaisuus on erityisen selvä teknologia-alan yrityksissä ja toisaalta naisten vetämät yritykset ovat enemmistönä matkailualan yrityksissä. UKAMAKI-hankkeen toiminnassa sukupuolinäkökulman huomioiminen korostuu, sillä sukupuolikysymyksillä voi olla kiinalaisten matkailijoiden palvelemiseen keskeinen merkitys. Hanke varmistaa osaltaan, että molempien sukupuolten edellytykset toimia kiinalaiseen matkailukysyntään nojaavissa matkailualan yrityksissä palvelu- ja kehittämistehtävissä ovat kunnossa. Myös kiinalaiselle matkailijakohderyhmälle suunnattujen matkailutuotteiden sisältöjen kehittämisessä huomioidaan kulttuuritaustasta johtuvat sukupuolten väliset erot.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen on osa normaalia hankevalmistelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin mukaan lähteviä yrityksiä kannustetaan vastuulliseen ja kestävään matkailuun luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Matkailualan digitaalisuus vähentää merkittävästi luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen tuloksena kiinalaisten mahdollinen lisääntynyt matkailu Suomeen lisää hiilidioksipäästöjä. Toisaalta esim. suoria Kiinan lentoja operoivalla Finnairilla on yksi Euroopan nykyaikaisimmista lentokalustoista, mikä osaltaan vähentää lentämisen päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin mukaan lähteviä yrityksiä kannustetaan vastuulliseen ja kestävään matkailuun luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin mukaan lähteviä yrityksiä kannustetaan vastuulliseen ja kestävään matkailuun huomioiden pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan kohdistuvaa rasitusta (alueiden välitön sijainti rannikon tuntumassa).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin mukaan lähteviä yrityksiä kannustetaan vastuulliseen ja kestävään matkailuun kunnioittaen Natura 2000 alueita ja rajoittaen näillä alueilla toteutettavia tuotteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin mukaan lähteviä yrityksiä kannustetaan vastuulliseen ja kestävään matkailuun materiaalien ja jätteiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin mukaan lähteviä yrityksiä kannustetaan vastuulliseen ja kestävään matkailuun hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeen myötä mahdollistetaan matkailualalla toimivien yritysten liiketoiminnan kehittyminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita ja matkailullisia sisältöjä kohdennetusti kiinalaisille asiakasryhmille digitaalisia alustoja hyödyntäen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja Itä-Uudenmaan ja Kotkan-Haminan seudun väliseen matkailun saavutettavuuteen niin Helsinki-Vantaan lentokentältä kuin Venäjän rajalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hanke mahdollistaa seutujen matkailuliiketoiminnan kasvun, jolloin aluetaloudellinen kasvu lisää seudun hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeen toimenpiteissä ja tavoitteissa huomioidaan tasa-arvon edistäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen myötä seudulla vierailevat ja asuvat kiinalaiset saavat ajantasaista tietoa seudusta ja seudun matkailupalveluista.
Kulttuuriympäristö 3 3
Kiinalaisten tapojen huomioiminen palvelutuotannossa rikastuttaa kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 2
Matkailupalveluiden tuotteistuksessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset ratkaisut.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-