Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74093

Hankkeen nimi: KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 050-9192939

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Tapio Kainusalmi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.kainusalmi(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-9192939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin (KUPARI) -hankkeen taustalla on uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen ekologisten pakkausratkaisuiden kysynnän voimakas kasvu. Kuluttajakäyttäytymisen muutos, digitalisaatio ja pakkausmateriaalien kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat uusia haasteita pakkaaville yrityksille ja pakkausvalmistajille. Siirtyminen uusiin ekologisiin pakkausratkaisuihin avaa sekä pakkaaville että koneita ja laitteita valmistaville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KUPARI-hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida vähähiilisiä kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen PK-yritysten tarpeet huomioiden. Pakkausten ympäristömyönteisyyttä ja kiertotalouden periaatteiden toteutumista edistetään luomalla mahdollisuuksia uusiutuvien materiaalien käyttöön yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on ekologisten pakkausratkaisuiden käytön edistäminen sekä ruokahävikin vähentäminen uusilla pakkausinnovaatioilla, joita kehitetään muun muassa materiaalikehityksen, tuotantotekniikan ja pakkausmuotoilun keinoin. Hankkeen avulla tuodaan yritysten tietoisuuteen uusimmat ekologiset pakkausratkaisut, ja mahdollistetaan niiden pilotointi ja käyttöönotto.

KUPARI-hankkeen tuloksena uudet erityisesti PK-toimijoille soveltuvat ekologiset pakkausratkaisut on pilotoitu pakkaavissa yrityksissä. Lisäksi on selvitetty alueen laitevalmistajien valmiudet kehittää liiketoimintaansa pakkauslaitevalmistukseen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) ja Lahden Ammattikorkeakoulussa (LAMK) tehdyn materiaali-, valmistusprosessi- ja design-kehitystyön myötä on löydetty toimivia vaihtoehtoja öljypohjaisesta muovista valmistetuille pakkauksille ja keinoja vähentää pakkausmateriaalin määrää vähähiilisyyden edistämiseksi. Hankkeen aikana rakentunut tutkimusorganisaatioiden ja yritysten verkosto jatkaa toimintaa aktiivisesti, esimerkiksi T&K&I-hankkeiden tai yritysten välisen yhteistyön muodossa.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n kotipaikka on Lappeenranta. Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

KUPARI-hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:

- Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella toimivat pakkaavat Pk-yritykset ja tuottajat

- Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella toimivat pakkauskoneita valmistavat Pk-yritykset (esim. konepajat)

- LUT:n ja LAMK:n pakkaustekniikan ja -muotoilun tutkimus- ja opetustoimintaympäristöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

KUPARI-hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen:

- pakkaussuunnitteluyritykset

- pakkausmateriaalien, pakkauksien ja pakkauskoneiden valmistajat

- elintarvikkeiden sopimuspakkaajat, HORECA-yritykset ja ruokatalot

- logistiikkaketjun yritykset (esim. tukkuliikkeet)

- vähittäis- ja verkkokauppaa harjoittavat yritykset

- pakkauksien käyttäjät eli kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 453 897

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 453 897

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 557 424

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 557 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Lahden

Kunnat: Kärkölä, Rautjärvi, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Padasjoki, Imatra, Orimattila, Lappeenranta, Ruokolahti, Hartola, Parikkala, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
KUPARI-hanke nähdään sukupuolineutraalina hankkeena, joten toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
KUPARI-hanke pyritään toteuttamaan sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
KUPARI-hankeen päätavoite on teknologian kehitys ja hankkeissa syntyneiden innovaatioiden piloitointi Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella toimivissa pakkaavissa yrityksissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
KUPARI-hankkeen tavoitteena on korvata fossiilisista raaka-aineista valmistetut muovimateriaalit uusiutuvista materiaaleista valmistetuilla kartongeilla ja muilla biopohjaisilla materiaaleilla. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden seurauksena pakkausjätteiden kierrätettävyys paranee ja kaatopaikkajätteen määrä vähenee. Tulevaisuudessa pakkausjätettä pystytään hyödyntämään tehokkaasti esimerkiksi uusiokartongin ja kuitukomposiittien valmistuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
KUPARI-hanke pienentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeessa kehitettävät pakkausratkaisut ja pussimallisten pakkausten valmistusjärjestelmä edistävät esimerkiksi hajautetusti toteutettavaa lähi- ja luomuruokapakkaamista. Hajautettu tuotanto ja lyhyet toimitusketjut lisäävät tuotannon joustavuutta muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
KUPARI-hankkeessa kehitettävät muovimateriaaleja korvaavat pakkausratkaisut vähentävät pakkausmuovijätteen määrää ja muovinpakkausten aiheuttamia ongelmia ympäristölle ja eliöstölle. Esimerkkeinä Itämeren kaloihin ja eliöstöön kertyvän muovijauheen määrän vähentäminen ja valtamerten jätepyörteiden kasvun hidastaminen. Hanke ja hankkeessa syntyvät ratkaisut pyrkivät varmistamaan luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Pakkaamisessa käytettävät biopohjaiset raaka-aineet hankitaan sertifioiduista lähteistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
KUPARI-hankkeessa kehitettävien ratkaisujen käyttö vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Biopohjaisen kartongin hiilijalanjälki on yli 50% pakkausmuoveja pienempi, mikä pienentää pakkaamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Lisäksi hanke edistää jätteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä vähentää kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrää ja pienentää kaatopaikkojen negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
KUPARI-hankkeesta ei aiheudu negatiivisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin, koska hankkeessa käytettävät biopohjaiset raaka-aineet hankitaan sertifioiduista lähteistä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
KUPARI-hanke edistää jätteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä vähentää kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrää. Hanke vähentää elintarvikepakkaamisen riippuvuutta jatkuvasti kallistuvasta niukkavaraisesta öljystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 8
KUPARI-hankkeessa kehitettävät ratkaisut, esimerkiksi hankkeessa pilotoitava pientuottajan pakkausyksikkö "PAKKAAMO 2020" ja uusi pussipakkausten valmistuskone, mahdollistavat hajautetun ja pienimuotoisen pakkaustuotannon, jossa voidaan käyttää paikallisia ja uusituvia energialähteitä. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa sekä maatilojen biovoimaloita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
KUPARI-hankkeen tarkoituksena on edistää Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen pakkaavien yritysten tuotantoa, markkinointia, jakelua ja vientiä uusien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen avulla sekä kehittää alueen pakkausteknologiaosaamista kuitupohjaisiin biomateriaaleihin ja pakkausten valmistusteknologioihin liittyen. KUPARI-hankkeessa tullaan yhdistämään kotimaisen kartonkiteollisuuden ja maatalouden tuotteet, biomateriaalista valmistetut kartonkipakkaukset ja paikallisesti tuotetut tuotteet, "yhdeksi kaupalliseksi tuotteeksi", ja viemään alueen pakkausosaamista pakkaajien hyödynnettäväksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hanke vastaa alueella toimivien yrityksien tarpeeseen löytää uusia, muovipakkauksia korvaavia, ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
KUPARI-hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa toimivien organisaatioiden ja alueen yritysten välinen yhteistyö kiihdyttää uusien pakkausalan innovaatioiden kaupallistamista vahvistaen samalla Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen vetovoimaa ja yrittäjyyttä. Pakkausalan tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta hankkeessa parannetaan laaja-alaisen ja kauaskantoisen pakkausalan tutkimus- ja opetustoiminnan edellytyksiä hankkeeseen osallistuvissa opetus- ja tutkimuslaitoksissa. Hankkeessa pilotoitavat ratkaisut luovat hyvän perustan uusien pakkausinnovaatioiden, esimerkiksi biomateriaali-, älyteknologia-ja valmistusteknisten ratkaisujen, syntymiselle. Hankkeessa syntyvä osaaminen ja innovaatiot avaavat alueen yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää omaa yritystoimintaansa pakkaustekniikan alueella sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteiden puolesta hanke tulee nähdä alueellisena pakkausalan tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäjänä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaajana, erityisesti alueen kartonkiteollisuuden, pakkausteollisuuden sekä koneita- ja laitteita valmistavissa yrityksissä. KUPARI-hanke mahdollistaa pilotoinnin myötä alueen elintarvike- ja pakkausosaamisen uudentyyppisen tuotteistamisen ja uuden liiketoiminnan luomisen alueen yrityksissä.
Liikkuminen ja logistiikka 9 8
KUPARI-hankkeessa pilotoitavat pakkausratkaisut mahdollistavat hajautetun tuotannon, mikä lyhentää elintarviketuotannon toimitusketjuja sekä vähentää tarpeetonta tyhjien pakkausten ja pakattavien tuotteiden, esimerkiksi elintarvikkeiden kuljettamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Useiden tutkimuksien perusteella kuluttajat ja pakkaavat yritykset ovat kiinnostuneita lisäämään sekä luonnonmukaisesti että lähellä tuotettujen ja ekologisesti pakattujen tuotteiden käyttöä. Kuluttajien varallisuus ja halu tehdä turvallisia valintoja on lisääntynyt, ja samalla entistä urbaanimmat kuluttajat etsivät paikallisten tuotteiden kautta uutta kulttuurillista yhteyttä maaseutuun. Poliittiselta taholta on edistetty kestävää kehitystä, maaseudun mahdollisuuksia ja paikallisen tuotannon kehittämistä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Suomen maabrändi-työryhmän esitys, jossa yhtenä tulevaisuuden selviytymiskeinona ehdotetaan Suomen nostamista maailman johtavaksi luomutuotantomaaksi. Luomutuotannon kehitys on ollut muualla Euroopassa nopeaa ja samansuuntaista kehitystä voidaan ennustaa myös suomalaiselle luomu- ja lähiruoalle. Kuluttajien kasvanut terveys- ja ympäristötietoisuus sekä EU-alueen poliittinen tahtotila vauhdittavat ekologisesti tuotettujen ja pakattujen tuotteiden markkinan kasvua.
Tasa-arvon edistäminen 6 9
KUPARI-hankkeessa pilotoitava pieneräpakkaamiseen soveltuva konsepti mahdollistaa maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistumisen perinteisistä maatalousammateista monialaiseksi uusia tuotteita ja palveluita käsittäväksi liiketoiminnaksi. Uudet toimintamallit avaavat myös uusia tasa-arvoisia työllistymismahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
KUPARI-hanke edistää kotimaisten tuotteiden tuotantoa, markkinointia, jakelua ja vientiä uusien ekologisten pakkausratkaisujen avulla sekä kehittää Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen pakkausteknologia- ja muotoiluosaamista kuitupohjaisiin biomateriaaleihin ja pakkausten valmistusteknologioihin liittyen. Hankkeessa tullaan yhdistämään kotimaisen kartonkiteollisuuden materiaali, paikallisten toimijoiden tuotteet ja biomateriaalista valmistetut kartonkipakkaukset "yhdeksi kaupalliseksi tuotteeksi". Kehitettävät ratkaisut mahdollistavat laadukkaiden ja eettisesti kestävien tuotteiden viemisen erilaisten yhteiskuntaryhmien saataville.
Kulttuuriympäristö 6 8
KUPARI-hanke edistää kotimaisen tuotannon ja maatalouden säilymistä ja uudistumista. Uudet pakkaamisen ratkaisut ja toimintamallit avaavat mahdollisuuden maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja maaseudun kulttuuriperinnön vaalimiseen. Samalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi kulttuuriperintöön kuuluvien elintarvikkeiden säilymiseen markkinoilla.
Ympäristöosaaminen 10 10
KUPARI-hankkeessa vahvistetaan pakkaamiseen liittyvää ympäristötietoutta ja kehitetään ympäristöystävällisempiä pakkauksia ja niiden valmistamiseen tarvittavia energia- ja raaka-ainetehokkaita valmistusjärjestelmiä. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä raaka-aineena polttamisen sijaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KUPARI-hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto Lappeenrannasta ja LAB-ammattikorkeakoulu Lahdesta. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella yritysten tuotepakkaamiseen liittyvät kehitystarpeet. Tarvekartoitus toteutettiin haastattelututkimuksena. Tarvekartoituksen tuloksista keskusteltiin ja niitä analysoitiin yritysten kanssa pidetyissä työpajoissa. Työpajojen teemoja olivat esimerkiksi ”Pakkaus palveluna” -konseptit ja ”Tulevaisuuden pakkausratkaisut ja brändit” -skenaario -työpaja sekä leipomoyrityksille kohdennettu työpaja. Tarvekartoituksen perusteella saatiin selville alueen yrityksien pakkaamiseen liittyviä haasteita ja pystyttiin suunnittelemaan hankkeen toteutusta alueen yritysten erityistarpeet huomioiden.

Hankkeen aikana kehitettiin kuitupohjaisesta materiaalista valmistettavia rasia- ja pussimallisia pakkauksia. Edellä mainitut pakkausformaatit todettiin yrityshaastatteluiden perusteella kaikista kiinnostavimmiksi pilotoinnin kohteiksi. Pilotointiin liittyen päädyttiin suunnittelemaan ja valmistamaan uudentyyppinen ekologinen kartonkirasia, jolla voidaan korvata nykyisin yleisesti käytössä olevat muoviset marjarasiat. Hankkeen aikana LUT suunnitteli ja valmisti muovaustyökalun, jolla valmistettiin rasioita marjoja pakkaavien yrityksien pilotoitavaksi. LAB vastasi marjarasian painopinnan ja kansiratkaisuiden design-suunnittelusta. Pilotointiin osallistuvat yritykset kokeilivat ”vadelmavuoka” -pakkauksen toimivuutta omassa tuotantoketjussaan, ja antoivat palautetta rasian toimivuudesta kehittäjille. Uusi pakkausratkaisu todettiin yrityksien mielestä toimivaksi, ja kaupallista kysyntää kehitetylle pakkausratkaisulle arvioitiin olevan runsaasti.

LUTin pussipakkausteknologian pilotointiin valikoitui yksi monipuolisesti eri tuoteryhmiä pussiin pakkaava yritys. Pilotointia varten hankitun FFS (Form-Fill-Seal)-pussipakkauskoneen valmistusteknologian kehitystä tehtiin laiteteknisenä kehitystyönä, jonka tavoitteena oli parantaa koneella valmistettavien kuitupohjaisten pakkausten käytettävyyttä eri tuotesegmenteissä. Kehitystyötä tehtiin erityisesti koneen muovauskauluksen ja suljentatyökalujen toimivuuden parantamiseksi kuitupohjaisilla materiaaleilla. LUT suunnitteli ja valmisti uudentyyppistä valmistustekniikkaa hyödyntäen erimallisia muovauskauluksia parhaan toimivuuden saavuttamiseksi. Hankkeen myötä LUTin pakkausteknologisten ratkaisuiden kehitys- ja valmistushenkilöstön materiaali- ja kaulusvalmistusosaamista pystyttiin kasvattamaan merkittävästi. Pilotoinnin tulokset nähtiin arvokkaina sekä pilotointiin osallistuneen yrityksen että hanketoteuttajien mielestä. Todettiin, että nykyaikaisista kuitupohjaisista materiaaleista saadaan valmistettua pakkauksia, joiden valmistettavuus ja toimivuus ovat hyvällä tasolla verrattuna muovi- ja metallimateriaaleja sisältäviin pakkauksiin. Hankkeessa pilotoitua pussipakkausratkaisua käyttämällä pystytään vähentämään merkittävästi esimerkiksi alumiinin käyttöä korvaamalla se kokonaan muilla biopohjaisilla barrier-materiaaleilla. Biopohjaisilla dispersiopäällysteillä saavutettiin hyvä kuumasaumautuvuus, kitkaominaisuudet ja materiaalien kosteudenkeston parantuminen teollista prosessia vastaavissa olosuhteissa. KUPARI-hankkeessa saavutettu osaaminen ja pakkauskehitykseen liittyvien tutkimus- ja opetustoimintaympäristöjen kehittyminen vahvistavat hanketoteuttajien kykyä vastata tulevaisuuden pakkaushaasteisiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.