Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74094

Hankkeen nimi: Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19, PL 214

Puhelinnumero: 03 82818

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lauri Repokari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKi-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lauri.repokari(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7085195

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pk-yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa. Yrityksissä tarvitaan lisää osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen. Hankkeessa parannetaan pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää tiedolla johtamisen (Business Intelligence, BI) käytäntöjä liiketoiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden ennakoinnissa.

Liiketoiminnan kehittämiseksi BI-tietoa tulisi pk-yrityksissä hyödyntää asiakas- ja markkinalähtöisesti. Hankkeessa sovelletaan BI-tietoa älykkään erikoistumisen mukaisesti kehittämällä yhteisöllisiä, innovatiivisia, nopeita ja ketteriä toimintatapoja ja menetelmiä digitaalisten sekä bio-, kierto- ja alustatalouden tuotteiden, palveluiden, prosessien tai käytäntöjen kehittämisessä. Kaupallistamisessa pk-yritysten haasteena on uudenlaisten digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, joista hankkeessa keskitytään markkinointiautomaation soveltamiseen markkinoinnin ja myynnin tukena. Lähtökohtana on vähähiilisyyden edistäminen.

Hankkeessa lisätään Hämeen alueen pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä - mutta myös Hämeen alueen pk-yritysten, Lab-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen välistä yhteistyötä jakamalla ja rikastamalla yrityskohtaisia, tietoon perustuvia tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ratkaisuja yrityksissä toteutettavissa bencmarking-työpajoissa. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa.

Hankkeen aikana yritykset aloittavat TKI-toiminnan kehittämisen em. korkeakoulujen, oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksille syntyy osaamista, käytännön kokemusta ja konkreettista tuloksia tiedolla johtamisen soveltamisesta digitaalisuutta ja kestävyyttä korostavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ja asiantuntijat tukevat pk-yrityksiä konkreettisesti uuden tiedon ja osaamisen hankkimisessa sekä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden ja innovatiivisten kokeilujen toteuttamisessa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksillä on paremmat edellytykset saada uusia tuotteita ja palveluita markkinoille.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueella toimivat pk-yritykset. Hankkeeseen voi hakeutua minkä tahansa toimialan yrityksiä, mutta maakunnallisten painopisteiden mukaisesti mukaan halutaan ja haetaan erityisesti bio-, energia-, kierto- ja alustatalouden ratkaisujen sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen pyrkiviä pk-yrityksiä. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolien välinen tasa-arvo.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toimijoiden verkostoitumiseksi, tulosten käyttöön ottamisen varmistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi mukana hankkeen toimenpiteissä ovat: alueiden yliopistot (mm. LUT ja HY), ammattikorkeakoulut (LAMK ja HAMK), toisen asteen ammatillinen oppilaitos (Koulutuskeskus Salpaus), korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat, alueelliset kehitysyhtiöt (mm. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Linna Kehitys Oy) sekä yritysten edunvalvontaorganisaatiot ja yrittäjäjärjestöt (mm. Hämeen kauppakamari sekä Päijät-Hämeen ja Hämeen Yrittäjät ry:t).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 702

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 255 702

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 365 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 365 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme, Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Lahden

Kunnat: Kärkölä, Ypäjä, Lahti, Sysmä, Tammela, Asikkala, Hausjärvi, Hollola, Riihimäki, Hämeenlinna, Jokioinen, Loppi, Padasjoki, Orimattila, Hattula, Hartola, Janakkala, Heinola, Humppila, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiin on käytetty Suvauskonetta. Analyysin perusteella TULEVA-hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeessa huomioidaan pk-yrittäjinä toimivien naisten osaamis- ja kehittämistarpeet, sillä naisyrittäjien osuus on pienempi Päijät-Hämeessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tulevaisuus-, markkina- ja asiakastietoon perustuva liiketoiminnan kehittäminen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa. Tarvittaessa arvioidaan etukäteen toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksia erikseen naisten ja miesten kannalta. TULEVA-hanke toimii tasa-arvolain ja hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan TULEVA-hankkeessa huomioon siten, että se on osa normaalia virkatyötä ja hyvää asioiden valmistelua. Lähtökohtaisesti hanke pitää huolta, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
TULEVA-hankkeessa korostetaan kiertotalouden ratkaisuihin ja digitaalisuuteen perustuvan aineettoman liiketoiminnan kehittämistä, joka vähentää luonnonvarojen käyttöä ja edistää niihin kohdistuvaa kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kiertotalouden ratkaisujen ja digitaalisuuteen perustuvan aineettoman liiketoiminnan kehittämisen korostaminen TULEVA-hankkeessa vaikuttaa pitkällä aikajänteellä ilmastonmuutoksen hidastumiseen sekä riskien vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Kiertotalouden ja ekologisuuden korostaminen TULEVA-hankkeessa vaikuttaa pitkällä aikajänteellä positiivisesti luonnon ekosysteemeihin ja sen osiin kuten kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kiertotalouden ja ekologisuuden korostaminen TULEVA-hankkeessa vaikuttaa pitkällä aikajänteellä positiivisesti kasvihuonekaasujen määrään sekä luonnon ekosysteemeihin ja sen osiin kuten pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
TULEVA-hanke korostaa liiketoiminnan kehittämisessä älykästä erikoistumista. Tämä lisää digitaalisten ja kiertotalouden ratkaisujen integrointia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Ne tehostavat hankkeeseen osallistuvien yritysten logistiikkaa, materiaalien käyttöä ja sivuvirtojen hyödyntämistä, jotka vähentävät energian kulutusta ja pienentävät hiilijalanjälkeä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Kiertotalous on alueellisten strategioiden keskeinen menestystekijä. TULEVA-hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä odotetaan uusiutuvan energian käyttöön ja kehittämiseen perustuvia liiketoiminnan kehittämisehdotuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Future Business Intellligence –tietoon perustuva liiketoiminnan kehittäminen mahdollistaa toimialoja yhdistävien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Pk-yritysten liiketoiminnan uudistaminen rikastaa elinkeinorakennetta sekä lisää alueen elinvoimaa. Tämä kasvattaa pitkällä aikajänteellä työpaikkojen määrää ja parantaa alueen taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
TULEVA-hankkeessa korostetaan osaamiseen perustuvien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden sekä digitaalisten markkinoinnin ja myynnin prosessien kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
TULEVA-hanke korostaa digitaalisten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, joiden käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta ja joka vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen lisää pk-yritysten edellytyksiä luoda kasvua. Tämä lisää pitkällä aikajänteellä työpaikkojen määrää, mikä vähentää työttömyyttä sekä kasvattaa ihmisten henkilökohtaista hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista kestävyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
TULEVA-hanke tukee sukupuolesta tai kulttuurista riippumatonta pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Erilaisuus nähdään hankkeessa rikkautena ja innovatiivisen toiminnan lähteenä. Potentiaalinen hankkeeseen osallistuva pk-yritys korostaa digitaalisuutta ja kiertotaloutta. Tarkemmat kriteerit luodaan hankkeen alussa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
TULEVA-hankkeessa tuetaan liiketoiminnan kehittämistä sukupuolesta tai kulttuurista riippumattomasti. Erilaisuus nähdään rikkautena ja innovatiivisen toiminnan lähteenä. Hankkeessa tuetaan kansainvälistä liiketoiminnan kehittämistä, joka perustuu yhdenvertaiseen kulttuurien kohtaamiseen.
Kulttuuriympäristö 0 3
TULEVA-hanke korostaa toiminnassaan digitaalisuutta ja kiertotaloutta, joilla on merkittävä vaikutus yrittäjien ja asiakkaiden kulttuuriympäristöön. Pk-yritysten kehittyvät tuotteet ja palvelut muuttavat kulttuuriympäristöä teknologisempaan ja ekologisempaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 5 6
TULEVA-hanke korostaa pk-yrityksille suunnatuissa BI-toiminnan ja innovatiivisen tuotteistamisen ja kaupallistamisen valmennuksissa kiertotalouden teemaa. Pitkällä aikajänteellä tämä vaikuttaa yritysten tuotteiden ja palveluiden kestävyyteen sekä kulutuksen hiilijalanjäljen kokoon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa Pk-yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava jatkuvasti tulevaisuutta ja
uudistettava liiketoimintaa. Hankkeessa keskityttiin parantamaan pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää tiedolla johtamisen (Business
Intelligence, BI) käytäntöjä liiketoiminnan kehittämisessä sekä tuote- ja palvelukehityksessä ja näihin liittyvässä tulevaisuuden ennakoinnissa.
Liiketoiminnan kehittämisessä ja tuotekehityksen menestyksekkäässä suuntaamisessa BI käytännöt ja erityisesti tulevaisuuksien ennakointi ovat
keskeisiä tekijöitä rakennettaessa ja toteutettaessa uutta liiketoimintaa kestävälle pohjalle.
Hankkeessa sovellettiin BI-tietoa älykkään erikoistumisen mukaisesti kehittämällä yhteisöllisiä, innovatiivisia, nopeita ja ketteriä toimintatapoja sekä
menetelmiä digitaalisten sekä bio-, kierto- ja alustatalouden tuotteiden, palveluiden, prosessien tai käytäntöjen kehittämisessä tekemällä eri tasoista
yhteistyötä PK-sektorin yritysten kanssa. Projektin keskeinen tulos olikin tuote- ja palvelukehityksen edellytysten paraneminen yhteistyöyrityksissä
liittyen niiden markkinointiautomaation, ennakointikyvykkyyden ja palvelu- ja tuotekehityksen kyvykkyyden paranemiseen.