Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74100

Hankkeen nimi: Välipalatuotteiden kapasiteetin nosto ja tuotevaraston rakentaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.7.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: K. LEIVON LEIPOMO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0777999-3

Jakeluosoite: Finniläntie 6

Puhelinnumero: +358 400869501

Postinumero: 69820

Postitoimipaikka: RÄYRINKI

WWW-osoite: www.leivon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leivo Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hpj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.leivo(at)leivon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400869501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on valmistuskapasiteetin nosto 50% tuotantolinjoja muokkaamalla ja käyttöä tehostamalla. Varastoinnin ja kuljetuksen optimoiminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 614 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 614 740

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 614 740

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 614 740

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Veteli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Finniläntie 1

Postinumero: 69820

Postitoimipaikka: RÄYRINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tämän hankkeen toteuttamisella vahvistetaan sukupuolinäkökulman tasavertainen toteutuminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulman kannalta ei toivottuja-vaikutuksia ei ole ja hanke lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla työtä ja toimeentuloa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity suoraan hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
kaluston käytön tehostuminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 0
kuljetusten optimointi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 0
uusi teknologia koneissa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 0
kierrätettävien materiaalien käyttömahdollisuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 0
mahdollisuus käyttää kierrätettävää pakkausmateriaalia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
tuotteella hyvä kysyntä ja korkea kotimaisuusaste
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
logistiikka tehostuu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
luo työtä ja toimeentuloa ympärilleen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
naistyöpaikkoja enemmistö
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Keksien tuotantolinjan muokkaaminen vastaamaan kasvavaa kysyntää, tuotannon järkeistäminen ja kuljetusten tehostaminen omaa varastointia kehittämällä.