Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74129

Hankkeen nimi: AMP - innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.6.2018 ja päättyy 15.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 0294 462 111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Julia Vauterin-Pyrhönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijaopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: julia.vauterin(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7379840

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulevaisuudessa autoteollisuuden kasvuliiketoimintaa ovat sähköistäminen, ja siihen liittyvät automatisointi- ja digitalisointijärjestelmät. Sähköakkujen hinnat ovat halventuneet ja sähköautot tulevat arkikäyttöön. Sähköautojen massatuotannossa ja -käytössä on kuitenkin suuria haasteita. Haasteet liittyvät sähköautojen akkujen valmistamiseen tarvittavien arvokkaiden raaka-aineiden saatavuuteen, akkujen kestoon ja lataustekniikkaan, niiden painoon ja sijoittamiseen ja latauspisteiden määrään. Akkujen valmistumismenetelmissä ja akkuteknologian kehittämisessä ei ole näköpiirissä mullistavaa teknologista ratkaisua. Tämä ongelma voidaan kiertää hyödyntämällä hybriditeknologiaa. Hybridiautossa on kaksi eri voimanlähdettä, usein polttomoottori ja sähkömoottori. Nykyisiä hybridejä myydään kahdella rinnakkaisella voimansiirtojärjestelmällä eli kaksinkertaisella teholla. Tämä ei ole järkevä ratkaisu, sillä hybridijärjestelmän mahdollistama energiatehokkuusparannus jää saavuttamatta. Liikenteen sähköistämiseksi tarvitaan siis uudenlaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat vihreän autoilun viisaalla ja kestävällä tavalla.
Sähköisen autoilun edistämisessä on valtava liiketoimintapotentiaali, ja sen suurimpia kasvualueita ovat pienet kaasuturbiinit, jotka tarjoavat luotettavan ja kestävän energian kysyntään joustavat ratkaisut.
Sähköautosta saadaan paras resurssitehokkuus käyttöön, kun uudenlaisella kaasuturbiinitekniikalla tehdään autosta käytännössä ladattava hybridi. Tällainen auto on perusrakenteeltaan puhdas sähköauto, mutta siihen varustetaan resurssitehokkuuden vuoksi vain esim. 50 km ajomatkan takaava akku, jolla valtaosa päivittäisestä autoilusta voidaan hoitaa. Näin voidaan paremmin varmistaa, että maapallon kobolttivarat riittävät sähköautoiluun. 10 – 15 kWh akku voidaan helposti ja nopeasti ladata normaaleista sähköpistokkeista.
Tässä hankkeessa kehitetään konsepti uudenlaiselle sähköauton voimanlähdejärjestelmälle, joka on varustettu pienitehoisella ja teknologiaratkaisultaan uudenlaisella ajomatkanpidentimella (AMP). Uudella ratkaisulla voidaan nostaa autoilun energiatehokkuutta aivan uudelle tasolle ja siten mahdollistaa älykkään ja aidosti vihreän sähköautoilun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat Etelä-Karjalassa toimivat teolliset yritykset:
□ Maakunnalliset sähkökone- ja tehoelektroniikkayritykset, jotka toimittavat kestäviä energiaratkaisuja
□ Maakunnan metalliteollisuus
□ Maakunnan lämpöeristysteollisuus
□ Lappeenrannan kaupungin vihreän strategian mukaisen kasvuohjelman toimijat
□ Uuden yritystoiminnan potentiaaliset osaajat ja palvelutoimittajat
□ Kansainvälinen autoteollisuus
□ Kansainvälinen työkoneteollisuus
□ Kansainvälinen ilmailuteollisuus
□ Hajautetun voimantuotannon aurinkotalousyritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat AMP:n tilaajina, käyttäjinä ja hyödyntäjinä toimivat yritykset ja asiakkaat, sekä myös työmarkkinat.
□ Yritykset ja yhtiöt, jotka pystyvät muun muassa puhtaan energian talouteen liittyvällä omalla osaamisella ja tietotaidolla edistämään hankkeen tavoitteita
□ Teknologiayritykset, jotka pystyvät muun muassa digitalisaatioon (IoT-ratkaisut) liittyvällä omalla osaamisella ja tietotaidolla edistämään hankkeen tavoitteita
□ Palvelu-, konsultointi- ja ratkaisuliiketoiminnassa edistyneet organisaatiot, joiden kokemuksia ja osaamista voidaan hyödyntää
□ Uuden yritystoiminnan asiakkaat
□ Opiskelijat ja tulevat osaajat

Varsinaisten ja välillisten kohderyhmien kohtaaminen luo uusia innovaatioita ja synnyttää uutta osaamista sekä liiketoimintaa. Tämä on hanke, jota kaikki Etelä-Karjalan asukkaat ovat odottaneet. Tämä muuttaa maakuntaa perustavanlaatuisesti edetessään globaalin autoteollisuuden alihankkijaksi.
Maailmassa valmistetaan nykyisin noin 90 miljoonaa autoa vuosittain. 20-vuoden kuluttua jokaisessa niistä on AMP!

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 851

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 98 359

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: LUT, PL 20

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen keskiössä on teknologinen kehitys, ja hankkeen toimilla ei ole vaikutusta toimintaympäristöön sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen keskiössä on teknologinen kehitys, eikä sukupuolella ole väliä hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uudent tiedon tuottaminen ja teknologian kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Hankkeen tavoitteena on äärimmäinen materiaali- ja energiatehokkuus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 0
Aurinkotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
CO2 päästöjen minimointi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Korkea materiaalitehokkuus, akkuihin tarvittavien harvinaisten maametallien louhinta ja käyttö vähennetään, komponenttien helppo kierrätettävyys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 9
Aurinkotalouden peruskomponentti
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Uuutta valmistavaa teollisuutta ja liiketoimintaa alueelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Suurnopeussähkökäytön anturointi mahdollistaa prosessien monitoroinnin (IoT), josta teknologiayritykset voivat kehittää
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Akkujen materiaalien säästö pienentää logistiikkakuluja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Uudet työpaikat luovat uutta hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Passiivista edistämistä, naiset ovat varsin tervetulleita tekniselle alalle
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 8
Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-