Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74131

Hankkeen nimi: Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Puhelinnumero: +358 294 462 111

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilkka Poutiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Laboratorioinsinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.poutiainen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 330245

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä teollisuuden 3D-tulostus-investointi hanke (eng. Metal 3D Innovations-investment, Me3DI) liittyy saman nimiseen 3D tulostus hankkeeseen, jossa on tavoitteena muodostaa Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D tulostus) käyttöä. Keskittymä kokoaan yhteen maakunnan teollisen valmistuksen ja suunnittelun osaamisen hyödyntäen LUT:n tieteellisen tutkimuksen tutkimuksen ja opetuksen resursseja. Hankkeessa selvitetään aluksi yritysten koulutustarpeet. Koulutuksen avulla voidaan ideointiprosessista poistaa perinteisiä valmistusteknisiä rajoitteita. Suunnittelutoimistoille koulutuksen hyöty näkyy geometristen rajoitusten tunnistamisessa ja lujuusteknisten kysymysten tuntemisessa.
Tässä hankkeessa hankitaan ohjelmisto, joka pystyy valmistelemaan suunnitellun 3D-tuotteen tulostusta varten. Lisäksi ohjelmisto simuloi koko valmistusprosessin ennen varsinaista tulostusta. Tämä mahdollistaa digitaalisen mallin korjaustoimenpiteet ja varmistaa laadukkaan tulostuksen ilman häiriöitä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Teollisuuden 3D tulostus- hanke koskee laajaa tuotantoketjua.
Suoranaisiakohderyhmiä ovat tässä käynnistysvaiheessa:
- Veturiyritykset ja niiden alihankkijat
- Konepajat ja niiden alihankintakonepajat
- Kunnossapitosektori
- Suunnittelutoimistot
- Tutkimuslaitokset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
- insinööritoimistot (muut kuin suoraan metallia-alaa palvelevat)
- koulutuspalvelujen tarjoajat
- 3D-tulostuslaitetoimittajat
- materiaaliin toimittajat
- romunkierrätys
- automaatio ja tietotekniikka-ala

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 928

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Skinnarinlankatu 34

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei eriarvoistavaa vaikutusta, koska ei vaikuta työn toteuttamiseen eikä tuloksiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei eriarvoistavaa vaikutusta, koska ei vaikuta työn toteuttamiseen eikä tuloksiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritysten osaaminen ei ole sukupuolikysymys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Raaka-aineiden minimointi optimoiduilla ratkaisuilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Energian käyttö materiaalin valmistuksessa pienenee ja kevyemmät rakenteet ja optimoidut tuotteet säästävät energiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 2
jätemateriaalia ei jää luontoon
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
pienempi polttoaineen tarve vähentää kasvihuonekaasuja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Metallijauheet voidaan käyttää lähes 100% hyödyksi. Jätteen määrä on pieni.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Uudet rakenteelliset ratkaisut edistävät myös uusiutuvia engergia lähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Elinkeinorakenne monipuolistuu ja pystyy vastaamaan kansainväliseen kilpailuun
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Uuden teknologian adaptointi synnyttää väistämättä otollisen maaperän aineettomien tuotteiden ja palveluiden syntymiseen
Liikkuminen ja logistiikka 10 8
Digitaalinen valmistus mahdollistaa paikallisen tuotannon ja konkreettisten tavaroiden logitiikka minimoituu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Uudet työpaikat
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Digitaalinen valmistus on siistiä sisätyötä, joka edistää tasa-arvoa muutoin miesvaltaisella alalla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 3 3
3D tulostamista käytetään jo esimerkiksi taideyhteisöissä
Ympäristöosaaminen 2 2
Tiedostetaan tehokkaan materiaalinkäytön ympäristövaikutukset

9 Loppuraportin tiivistelmä

-