Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74154

Hankkeen nimi: Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.3.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15141

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsti Cura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsti.cura(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447081586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muovien kierrätystavoitteiden tiukkeneminen mm. EU-komission uuden muovistrategian ja pakkausmateriaalikohtaisten kierrätystavoitteiden kautta tarkoittaa, että yhä likaisemmat ja huonolaatuisemmat muovit on saatava kiertoon. Materiaalien likaisuus on ongelma kierrätysmuovien tutkimuksessa ja hyödyntämisessä. Päijät- Hämeessä ei ole tällä hetkellä tutkimuskäyttöön soveltuvaa muovien käsittelylinjastoa, joka sisältäisi kierrätysmuovien pesun ja työstön. Myös kansallisella tasolla on puutetta tällaisesta tutkimuslaitteistosta.

Tässä hankkeessa kehitetään laboratoriomittakaavan pesu- ja kompoundointilinjasto erilaisten kierrätysmuovien ja niiden seosten valmistamiseksi uusiokäyttöä varten. Linjaston avulla testataan eri tyyppisten muovien hyödyntämistä materiaalina. Muovien pesu- ja käsittelylinjasto mahdollistaa mm. likaisten elintarvikemuovien, monikalvopakkausten, styroksin ja maatalouden pakkausmuovien tutkimuksen ja uusien hyödyntämismahdollisuuksien tunnistamisen yhdessä yritysten kanssa.

Mikromuovien haasteet liittyvät sekä niiden kasvavaan määrään että rajoitettuun tietoon mikromuovien ympäristövaikutuksista. Tutkimus on keskittynyt vesiympäristöihin eikä tällä hetkellä voida arvioida luotettavasti esimerkiksi kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden mikromuovisisältöä: määrää, laatua ja ympäristövaikutuksia. Mikromuovien osalta hankkeessa kehitetään menetelmä niiden kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen analysointiin esim. kompostista ja kierrätyslannoitteista. Mikromuovien tunnistamista ja menetelmien kehittämistä varten hankitaan FT-IR-analyysilaitteisto.

Hankkeen tuloksena saadaan pilot-mittakaavan muovien käsittely- ja kierrätyslinjasto sekä mikromuovien analyysimenetelmä Päijät-Hämeen alueen tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten yhteiskäyttöön. Tämä mahdollistaa alueellisen tutkimus-ja kehittämistoiminnan muovien kierrätyksen edistämiseksi. Pidemmällä tähtäimellä muovien käsittelylinjasto ja muoveihin liittyvä osaaminen tukee uuden liiketoiminnan syntymistä sekä alueen profiloitumista kiertotalouden osaajana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat tuottajavastuun alaiset yritykset, joiden pakkausmuovien kierrätykselle on tarve löytää uusia ratkaisuja, kierrätys –ja muovialan yritykset, maatalousalan yritykset sekä kompostia ja kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut alueen yritykset, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten sivuvirtojen hyödyntämisestä tai sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvän laitteiston kehittämisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 796

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 7
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 7
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Kulttuuriympäristö 0 0
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus
Ympäristöosaaminen 5 9
Kts. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -hankkeen hankehakemus

9 Loppuraportin tiivistelmä

-