Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74156

Hankkeen nimi: Fiksu koti – älykästä asumista Kouvolassa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0207879200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kvlakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anneli Savolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anneli.savolainen(at)taitajantie.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400930373

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia asumiseen. Asuntoihin sisällytettävän älykkään teknologian tavoite on kuitenkin tehdä asumisesta ja elämisestä entistä turvallisempaa, helpompaa ja ekologisesti kestävämpää sekä edistää asuinympäristön esteettömyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Älykkään asumisteknologian toivotaan myös ratkaisevan monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten vanhusten kotiasumisen ongelmia ja energiankulutuksen hillitsemistä. Äly-talo toimii niin kuin siellä asuvat ihmiset haluavat, koska koti opetetaan asukkaidensa tavoille. Älykäs asuminen voidaan pilkkoa kolmeen tekijään: asumiseen, talotekniikkaan ja asuinalueiden rakentamiseen. Kaikkien kohdalla puhutaan nykyään älyasumisesta ja automaatiosta.
Yksi tärkeimmistä uusista mahdollisuuksista liittyy toimintojen optimointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen. Ambient intelligence ja IOT (Internet Of Things) ovat digitalisaatiota hyödyntävää ”läsnä-älyä”, jotka seuraavat jatkuvasti asunnon tiloja ja säätää niitä asukkaiden tarpeita ja toiveita ennakoiden. Teknologia tekee kodista palvelu-alustan, joka elää ja mukautuu käyttäjän mukana.
Ehkä suurin globaali tarve, johon älykkäällä kodinteknologialla pyritään vastaamaan, on ekologisuus. Taloautomaation päätehtävä on energiavirtojen hallinta.
Jotta älykästä asumisteknologian käyttöönottoa voidaan tehokkaasti edistää, tarvitaan Älyasumisen osaamiskeskus, jossa eri alojen kuten rakentamisen, talotekniikan, sähkö- ja automaatioalojen, kunnossapidon, tieto- ja viestintäteknologian sekä hyvinvointiteknologian asiantuntijat yhdessä tutkivat ja kehittävät uudenlaisia asumiskonsepteja. Osaamiskeskuksen tehtävänä on myös osallistua mm. rakentamisen, talotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalojen uusien työntekijöiden osaamisen lisäämiseen sekä jo alalla toimivien henkilöiden osaamisen päivittämiseen. Osana osaamiskeskusta on Älyasumisen demonstraatioympäristö, jolla voidaan konkreettisesti demonstroida ja simuloida eri järjestelmien toimintaa.
Sekä ammattilaisten että asukkaiden näkökulmasta on tärkeää päästä konkreettisesti näkemään, miten älytalo toimii. Tästä syystä tarvitaan älyteknologiaa sisältävä mallitalo, jossa nämä kohderyhmät voivat tutustua uuden teknologian mahdollisuuksin.
Älyasumisen osaamiskeskuksen perustaminen sekä Älytalokonseptin, Älyasumisen demonstraatioympäristön ja mallikohteen toteuttaminen tukevat maakuntaohjelman tavoitetta kehittää kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia innovaatioekosysteemejä, panostaa tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden lisäämiseen, sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen. Maakunta-ohjelman läpileikkaavista teemoista hanke liittyy erityisesti kestävään kehitykseen.
Älykästä asumista Kouvolassa -hanke liittyy myös vuoden 2019 asuntomessuihin Kouvolassa. Asuntomessuteemana on bioneeri, joka tarkoittaa tukea ja kannustusta niille, jotka ovat kestävän kehityksen ja asumisen innovaatioiden edelläkävijöitä. Bioneerit ovat modernin ajan tienraivaajia, jotka pioneerien hengessä tuovat kestävän kehityksen edelläkävijyyttä asumiseen.

Hankkeen tavoitteena on koota eri alojen osaajat Älyasumisen Osaamiskeskukseen ja saada uudenlaista osaamiskeskeistä ja innovatiivista toimintaa Kymenlaakson yritystoimintaan ja koulutustarjontaan. Osaamiskeskus toimii Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa ja sen tehtävänä on lisätä alalle kouluttautuvien, alalla toimivien sekä alueen yritysten ja yksityishenkilöiden tietämystä liittyen erilai-siin asumisen älyteknologioihin. Osaamiskeskus sisältää myös Älyasumisen demonstraatioympäris-tön, jolla voidaan konkreettisesti demonstroida ja simuloida eri järjestelmien toimintaa.

Hankkeen toimenpiteillä ja tuloksilla haetaan positiivista vaikutusta energiankulutukseen ja ilmastonmuutokseen, sekä hyvinvointi ja ympäristöosaamisen lisäämiseen. Sukupuoltenvälinen tasa-arvo on huomioitu hankkeen toimenpiteissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• teknologia-alojen opiskelijat
• teknologia-alojen työntekijät
• kouluttajat (esim. talotekniikka (sähkö/LVI -tekniikka), rakennustekniikka, ICT, sosiaali ja terveys, sekä palvelualat, isännöintiala)
• yritykset (esim. rakennusliikkeet, suunnittelutoimistot, tekniikan tuottajat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

• rakentamiseen ja asumiseen liittyvät sidosryhmät esim. päättäjät, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Lähienergialiitto
• yksityishenkilöt, jotka suunnittelevat älykkäiden asumisteknologioiden käyttöönottoa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 570

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 570

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämsietoiminnan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Älykkäillä teknologia vaihtoehdoilla voidaan vähentää energian kulutusta ja säästää luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Älykkäät teknologiaratkaisut vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta kasvillisuuteen eikä luonon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta pinta- ja pohjavesistöön eikä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei osana Natura 2000-ohjelmaa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hankkeessa tuotetaan mm. rakentamisajan ja asumisen aikaista mittaustietoa, josta voidaan oppia olosuhteiden ja ympäristön muutoksista johtuvat haasteet uudessa rakennustavoissa ( mm. kosteus).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Suunnitelma sisältää mm. aurinko- ja tuulienergiaan liittyvien energialähteiden käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Älyteknologian avulla kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita esim. kotona asumisen esteettömyyden ja toimivuuden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Älykäs asumisteknologia välillisesti lisää hyvinvointia ja turvallisuutta esim. ikääntyvien kotona asumisessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta tasa-arvon edistämineen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuteen vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 4 4
Hanke tuottaa tietoa älykkäästi oppivista järjestelmistä joilla voidaan vähentää ympäristön kuormittamisesta. Älykkäillä ohjausjärjestelmillä voidaan nostaa asumisen energiatehokkuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia asumiseen. Asuntoihin sisällytettävän älykkään teknologian tavoite on kuitenkin tehdä asumisesta ja elämisestä entistä turvallisempaa, helpompaa ja ekologisesti kestävämpää sekä edistää asuinympäristön esteettömyyttä ja asukkaiden hyvinvointia.
Fiksukoti – älykästä asumista Kouvolassa hankkeen tavoitteena oli koota eri alojen osaajat älyasumisen osaamiskeskukseen ja saada uudenlaista osaamiskeskeistä ja innovatiivista toimintaa Kymenlaakson yritystoimintaan ja koulutustarjontaan. Osaamiskeskuksen tehtävänä oli lisätä alalle kouluttautuvien, alalla toimivien sekä alueen yritysten ja yksityishenkilöiden tietämystä liittyen erilaisiin asumisen älyteknologioihin hyödyntäen muun muassa Älyasumisen demonstraatioympäristöä. Hankkeella tavoiteltiin positiivista vaikutusta energiankulutukseen ja ilmastonmuutokseen, sekä hyvinvointi ja ympäristöosaamisen lisäämiseen. Hankkeen alkuperäinen suunnitelma oli luoda demonstraatio ympäristö Kouvolan asuntomessujen yhteyteen, mutta lopullinen demoympäristö päädyttiin rakentamaan Aikuiskoulutus Taitajan yhteyteen ja tiloihin.
Hanke kohtasi useita haasteita, jotka johtivat erilaisiin muutoksiin toimenpiteissä ja aikataulussa. Syynä viivästymiseen oli hankkeen toimintaympäristön siirto pois alkuperäisestä sekä muutokset yhteistyömuodoissa ja kumppaneissa. Lisähaasteita toivat henkilöstö muutokset sekä covid-19 pandemia, mitkä osiltaan vaikeuttivat järjestelmien toimintaan saattamista.
Hankkeessa on kuitenkin luotu taloteknisen tiedonhallinnan järjestelmä, sekä KNX- talotekniikan hallintaympäristö. Hankkeen puitteissa saatiin valmiiksi suunnitelma toiminnallisen kokonaisuuden järjestelmästä, jota ei kuitenkaan teknisesti toteutettu kokonaisuudessaan.
Covid-19 pandemian siirtäessä kaikki etätyöskentelyyn yhdistettiin hankkeen yhteyteen myös muita resursseja, joilla rakennettiin ja vahvistettiin hankkeesta tarvittavat tietotekniset valmiudet ja etähallintajärjestelmät. Toiminnoilla tuettiin hankkeen jatkuvuutta.
Hankkeen toimintaympäristön rakentaminen ja hyödyntäminen jatkuu myös hankkeen jälkeen.