Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74158

Hankkeen nimi: Fiksu koti -investoinnti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0404826770

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kvlakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anneli Savolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anneli.savolainen(at)taitajantie.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400930373

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia asumiseen. Asuntoihin sisällytettävän älykkään teknologian tavoite on kuitenkin tehdä asumisesta ja elämisestä entistä turvallisempaa, helpompaa ja ekologisesti kestävämpää sekä edistää asuinympäristön esteettömyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Älykkään asumisteknologian toivotaan myös ratkaisevan monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten vanhusten kotiasumisen ongelmia ja energiankulutuksen hillitsemistä. Äly-talo toimii niin kuin siellä asuvat ihmiset haluavat, koska koti opetetaan asukkaidensa tavoille. Älykäs asuminen voidaan pilkkoa kolmeen tekijään: asumiseen, talotekniikkaan ja asuinalueiden rakentamiseen. Kaikkien kohdalla puhutaan nykyään älyasumisesta ja automaatiosta.
Yksi tärkeimmistä uusista mahdollisuuksista liittyy toimintojen optimointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen. Ambient intelligence ja IOT (Internet Of Things) ovat digitalisaatiota hyödyntävää ”läsnä-älyä”, jotka seuraavat jatkuvasti asunnon tiloja ja säätää niitä asukkaiden tarpeita ja toiveita ennakoiden. Teknologia tekee kodista palvelu-alustan, joka elää ja mukautuu käyttäjän mukana.
Ehkä suurin globaali tarve, johon älykkäällä kodinteknologialla pyritään vastaamaan, on ekologisuus. Taloautomaation päätehtävä on energiavirtojen hallinta.
Jotta älykästä asumisteknologian käyttöönottoa voidaan tehokkaasti edistää, tarvitaan Älyasumisen osaamiskeskus, jossa eri alojen kuten rakentamisen, talotekniikan, sähkö- ja automaatioalojen, kunnossapidon, tieto- ja viestintäteknologian sekä hyvinvointiteknologian asiantuntijat yhdessä tutkivat ja kehittävät uudenlaisia asumiskonsepteja. Osaamiskeskuksen tehtävänä on myös osallistua mm. rakentamisen, talotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalojen uusien työntekijöiden osaamisen lisäämiseen sekä jo alalla toimivien henkilöiden osaamisen päivittämiseen. Osana osaamiskeskusta on Älyasumisen demonstraatioympäristö, jolla voidaan konkreettisesti demonstroida ja simuloida eri järjestelmien toimintaa.
Sekä ammattilaisten että asukkaiden näkökulmasta on tärkeää päästä konkreettisesti näkemään, miten älytalo toimii. Tästä syystä tarvitaan älyteknologiaa sisältävä mallitalo, jossa nämä kohderyhmät voivat tutustua uuden teknologian mahdollisuuksin.
Älyasumisen osaamiskeskuksen perustaminen sekä Älytalokonseptin, Älyasumisen demonstraatioympäristön ja mallikohteen toteuttaminen tukevat maakuntaohjelman tavoitetta kehittää kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia innovaatioekosysteemejä, panostaa tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden lisäämiseen, sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen. Maakunta-ohjelman läpileikkaavista teemoista hanke liittyy erityisesti kestävään kehitykseen.
Fiksu koti / investoinnit -hanke liittyy myös vuoden 2019 asuntomessuihin Kouvolassa. Asuntomessuteemana on bioneeri, joka tarkoittaa tukea ja kannustusta niille, jotka ovat kestävän kehityksen ja asumisen innovaatioiden edelläkävijöitä. Bioneerit ovat modernin ajan tienraivaajia, jotka pioneerihengessä tuovat kestävän kehityksen edelläkävijyyttä asumiseen.

Hankkeen toimenpiteillä ja tuloksilla haetaan positiivista vaikutusta energiankulutukseen ja ilmastonmuutokseen, sekä hyvinvointi ja ympäristöosaamisen lisäämiseen. Sukupuoltenvälinen tasa-arvo on huomioitu hankkeen toimenpiteissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- teknologia-alojen opiskelijat
- teknologia-alojen työntekijät
- kouluttajat (esim. talotekniikka (sähkö/LVI -tekniikka), rakennustekniikka, ICT, sosiaali ja terveys, sekä palvelualat, isännöintiala)
- yritykset (esim. rakennusliikkeet, suunnittelutoimistot, tekniikan tuottajat)
- rakentamiseen ja asumiseen liittyvät sidosryhmät esim. päättäjät, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Lähienergialiitto
- yksityishenkilöt, jotka suunnittelevat älykkäiden asumisteknologioiden käyttöönottoa

4.2 Välilliset kohderyhmät

- rakentamiseen ja asumiseen liittyvät sidosryhmät esim. päättäjät, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Lähienergialiitto
- yksityishenkilöt, jotka suunnittelevat älykkäiden asumisteknologioiden käyttöönottoa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 316

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 316

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke investointihanke, ei suoraan vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke investointihanke, ei suoraan vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke investointihanke, ei suoraan vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Älykkäillä teknologiavaihtoehdoilla voidaan vähentää energian kulutusta ja säästää luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Älykkäät teknologiaratkaisut vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Investoitavat järjestelmät voivat käyttää mm. aurinko- ja tuulienergialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Hanke tuottaa tietoa älykkästi oppivista järjestelmistä, joilla voidaan vähentää ympäristökuormaa. Järjestelmillä voidaan nostaa asumisen energiatehokkuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-