Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74161

Hankkeen nimi: Älyliikenne 2020

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iin Micropolis Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1093409-3

Jakeluosoite: Piisilta 1

Puhelinnumero: 0403582458

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: Ii

WWW-osoite: http://www.greenpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TANSKANEN JOUNI PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.tanskanen(at)micropolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 554 9273

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa hyödynnetään älyliikennettä Koillismaa – Ii -alueen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Hankkeessa sujuvoitetaan sekä matkailuliikennettä että työmatkaliikennettä älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Hankkeessa yrityksiä autetaan tiedotuksen kautta kehittämään älykkään liikenteen mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ja ottamaan osansa kasvavista liikenteen markkinoista. Lisäksi liikkumisen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta parannetaan älykkäiden ratkaisujen avulla.

Hankkeessa kehitetään (1.) matkailuliikenteen älykäs ratkaisu palvelemaan ensisijaisesti autottomia matkailijoita siten, että kasvavan matkailun tarpeisiin vastataan mahdollisimman ketterästi sekä (2.) digitaalinen ratkaisu työmatkaliikenteen kimppakyydeille edistämään nopeaa työmatkajoukkoliikennettä ja sitä kautta alueiden elinvoimaisuutta ja osaavan työvoiman saatavuutta. Alueen elinkeinoelämälle jaetaan tietoa liikenteen digitalisoitumisen tarjoamista mahdollisuuksista, sekä työpajatyyppisesti pyritään saamaan yritykset kehittämään tähän perustuvia uusia liiketoimintakonsepteja. Lisäksi sekä työmatkalaisia että matkailijoita informoidaan turvallisempaan liikkumiseen tähtäävistä digitaalisista ratkaisuista.

Hankkeessa kasvavat alat, liikkuminen ja matkailu, kanavoidaan vähähiilisiin ratkaisuihin, joilla luodaan maakunnan älykästä erikoitumista hyödyntävä, liiketoimintaa ja työllisyyttä edistävä alusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailuyritykset
Kuljetusyritykset
Alueen muut yritykset
Ilman omaa autoa liikkuvat matkailijat
Työmatkalaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Palveluyritykset
Kuntalaiset
Kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 307 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 303 772

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 414 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 408 960

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Koillismaan, Oulun, Kehys-Kainuun

Kunnat: Ii, Suomussalmi, Taivalkoski, Oulu, Kuusamo, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Liitteenä: Älyliikenne 2020 -hankkeen toimintaympäristönanalyysi sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja pyritään arvioimaan toimintamallien vaikutusta tasa-arvon kannalta. Hankkeen toiminnasta kerättävä palaute kerätään sukupuolijaoteltuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke vaikuttaa matkailijoiden ja työmatkalaisten liikkumiseen. Hankkeen päätavoite ei kuitenkaan ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Öljynkäytön väheneminen joukkoliikennettä, kimppakyytejä ja sähköautoilua edistämällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Liikkumisen tehostaminen esimerkiksi nopeaa joukkoliikennettä ja kimppakyytejä käyttäen vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Matkailun luontokohteinen tasaisempi kuormitus saavutettavuuden parantuessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Päästövähennykset liikenteestä joukkoliikenteen, kimppakyytien ja sähköautoilun edistämisen myötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 0
Matkailun luontokohteinen tasaisempi kuormitus saavutettavuuden parantuessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Joukkoliikenteen, kimppakyytien ja jakamistalouden edistäminen vähentää esimerkiksi autojen määrän tarvetta, mikä puolestaan vähentää jätteiden ja materiaalikäytön määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Sähköautojen käytön edistäminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä liikennekäytössä. Hankealueella sähkö tuotetaan pääosin uusiutuvalla energialla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Alueen matkailu- ja kuljetusyritysten kilpailukyky paranee kun autotta tulevien matkailijoiden palvelutaso paranee. Alueen kaikki yritykset hyötyvät työmatkaliikenteen tehostumisen parantaessa työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Elikeinorakenne monipuolistuu ja kilpailukyky paranee kun yritykset kehittävät uusia älykkään liikenteen mahdollistamia liiketoimintamalleja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa tuotetaan älykkään matkailu- ja työmatkaliikenteen aineettomia digitaalisia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Tehostetaan merkittävästi matkailun kuljetuspalvelujen löydettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Parannetaan työmatkaliikenteen palveluja nopeaa joukkoliikennettä ja kimpppakyytejä edistämällä. Parannetaan mahdollisuuksia liikkua sähköautolla Oulun seudun ja Koillismaan välillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Nopea joukkoliikenne lisää ihmisten palautumista työpäivän rasitteista vähentämällä itseajamisen tarvetta.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Autottomien työssäkäyntimahdollisuuksien lisääminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Kaikki pääsevät nauttimaan luontokohteista riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta ja kulttuurista.
Kulttuuriympäristö 2 0
Matkailukohteiden saavutettavuus paranee etenkin autottomien matkailijoiden osalta.
Ympäristöosaaminen 0 2
Kansalaisten ympäristöosaaminen vahvistaminen tiedotuksella ja tapahtumilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ruka-Kuusamo alueelle pilotoitiin älykäs matkailuliikenteen järjestelmä:
Pilotin toteuttajina toimivat Matkahuolto, OTAXI Kuusamo-Ruka, Pohjolan Matka ja Älyliikenne 2020 –hanke.
Syyspilotissa oli integroitu bussi–taksi –matkaketjukokonaisuus ja myös Karhunkierros –kimppataksi, johon reitin aikataulutiedot, lipun varamaaninen ja maksaminen onnistui matkapuhelimella.
Talvipilotissa oli SkibusLive -palvelu, jossa matkustaja näkee Skibussien aikataulun ja paikan kartalle livenä kännykän avulla.
Lisäksi avustettiin aikatauluttamaan ja markkinoimaan kansallispuistoihin kulkevia bussireittejä.
Työmatkaliikenteessä oli tarkoitus pilotoida kimppakyytisysteemiä, mutta sitä ei kyetty tekemään kuin virtuaalisesti koronavirusepidemian vuoksi.
Iin kunnassa toteuttiin yhteiskäyttöautokokeilu, jossa kunnan sähköautoja pystyi vuokraamaan virka-ajan ulkopuolelle, niin että auton sai käyttöön mobiiliapplikaatiolla.