Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74172

Hankkeen nimi: RoboStation

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.6.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROMETEC TOOLS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2706965-7

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P 23

Puhelinnumero: +358 505917350

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.prometec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.huotari(at)prometec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505917350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan ensimmäinen palveluliiketoimintaan tarkoitettu laadunvalvonta-asema Renforsin Rantaan nykyisen vaaka-aseman yhteyteen, johon rakennetaan tarkoitusta varten suunniteltu halli sekä hallin rakenteisiin integroituna näytteenottorobotti automaatio- ja IT-järjestelmineen. Hankkeen ulkopuolisena toimena Prometec vuokraa Renforsin Rannalta raskaanliikenteen punnituksia varten vaaka-aseman vaakoineen ja toimisto- ja laboratoriotiloineen. Laadunvalvonta-asemalla punnitaan autot mennen tullen, biomassakuormista otetaan näytteet robotilla ja näytteet analysoidaan heti laadunvalvonta-aseman laboratoriossa. Asiakkaina ovat alueella toimivat yritykset. Palvelumallia tullaan hankkeen jälkeen tarjoamaan sekä Suomeen että ulkomaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 303 490

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 827

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 303 490

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 276 827

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty ja huomioitu projektisuunnitelmaa laadittaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan mm. uusien työntekijöiden rekrytoinneissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvonäkökulma on huomioitu mutta ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Biopolttoaineiden laadunvalvonta ja reaaliaikaisen palautteen antaminen, joka tulee parantamaan biomassojen käytön kannattavuutta kivihiileen ja öljyyn verrattuna.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Biopolttoaineiden laadunvalvonta ja reaaliaikaisen palautteen antaminen, joka tulee parantamaan biomassojen käytön kannattavuutta kivihiileen ja öljyyn verrattuna.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Vähentää päästöjä ilmaan, kun fossiilisten polttoaineiden polttoa korvataan biomassoilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tuetaan erilaisten teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä voimalaitoksissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hanke tukee uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä laatutietoa parantamalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Luodaan uutta liiketoimintaa alueelle. Uuden kokonaisvaltaisen palvelukonseptin myötä Renforsin Rannan houkuttelevuus kasvaa ja sen odotetaan myös edesauttavan St1:n laajennusinvestoinnin sijoittumista Kajaaniin. Hankkeella myös suora positiivinen vaikutus paikallisiin konepajayrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Palveluliiketoiminnan kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Luodaan hyvinvointia lisäämällä uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin Kajaaniin Renforsin Rannan yritysalueelle ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhden palveluaseman kautta tuotetaan punnitus-, näytteenotto- ja laboratoriopalvelut useammalle asiakkaalle. Tuloksena asiakkaat saavat tarvittavat tiedot suoraan tietojärjestelmiinsä. Toiminta perustuu palvelumalliin ja asiakasyritykset maksavat kuukausimaksua palvelua vastaan eivätkä täten joutuneet investoimaan omiin laitteistoihin.