Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74201

Hankkeen nimi: TechBrew - Käsityöläispanimon tuotannon kestävä kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.6.2018 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY NBC BREWERY AB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2834483-3

Jakeluosoite: Indolantie 15

Puhelinnumero: +358503595487

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kahakkabrewery.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kavilo Nicke

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)kahakkabrewery.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503595487

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

- Kestävien tuotantoperiaatteiden edistäminen pienpanimossa - Energiatehokkuuden parantaminen tuotannossa - Yritysyhteistyön laajentaminen - Liiketoiminnan kehittäminen - Panimoalan teknologian kehittäminen - Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 152

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: INDOLANTIE 15

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen käynnistysvaiheessa sukupuolijakaumaa on hahmoteltu ja hankeen toteuttamisen aikana pyrkimys on edistää tilannetta (katso myös seuraava kohta).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Lyhyellä tähtäimellä hanketta viedään eteenpäin osakkeenomistajien voimin, joista tällä hetkellä kaikki ovat miespuolisia. Hankeen toteuttamisen jälkeen tavoittena on lisätä tasavertaisesti henkilöstöä sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sivutavoitteena tarkoitus on lisätä työpaikkoja mahdollisimman sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -1 4
Suurin osa tuotannossa käytetyistä materialeista ja raakaaineista ovat uusiutuvia. Hankeen tuoma liikevaihdon kasvupotentiaali luo edyllytyksiä biokaasuun siirtymiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 -2
Liiketoiminnan ekosysteemi tuottaa suoria sekä lähinnä epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä , jotka on vaikeasti kontrolloitavissa (raaka-ainitten tuottamisessa yhteydessä, logistiikassa/jakelukanavissa, ym). Suuressa mittakaavassa hiilijalanjäljen ei katsota olevan kovinkaan merkittävällä tasolla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 -2
Suurin osa liiketoiminassa käytetyistä raakaaineesta ovat uusiutuvaa materialia. Tämän lisäksi tuotannossa käytetty viljaraakaaine toimitetaan lähiseudun maanviljelijöiden käyttämäksi rehuksi. Liiketoiminnan kasvu tuottaa silti luonnollisesti suuremman määrän jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankeen tuoma liiketoiminnan kasvu luo mahdollisuuden siirtyä biokaasun käyttöön tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä tuotannossa käytettyä viljaa on tarkoitus käyttää myös biokaasun tuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Yrityksen perustusvaiheessa on käytetty jo kymmenien paikallisten yritysten tarjoamia palveluita. Hankkeen tuoman kasvutarpeen myötä kehityksen odotetaan kasvattavan yhteistyötarvetta. Lisäksi yhteistyötä jatketaan m.m. Korkeakoulu Centrian kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Potentiaalisesti teknologisten tuotteiden esille tuonti sekä omassa ja Korkeakoulu Centrian laboratoriossa tehdyn laadunvalvonnan parantamiskeinoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Kestävän kehityksen mukaiset ja ympäristötietoiset logistiikka järjestelyt ovat tärkeässä osassa liiketoiminnan kehittämisen suhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Henkilöstön kasvun tuoma yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys. Taloudellinen turvallisuus.
Tasa-arvon edistäminen -2 4
Korkeakoulu Centrian kemian opintoalueen opiskelijat ovat potentiaalisia yrityksen tulevia työntekijöitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Tuomalla paikallisen yhteisön lähemmäs pienpanimotuotantoa. Panimokulttuurin herättäminen paikkakunnalla "Meidän kaupungin panimo". Yhteisöllisyyden vahvistaminen.
Kulttuuriympäristö 1 3
Käsityöläisyyden eteen tuominen ja mahdollinen yhteistyö eri toimioiden ja toimialojen kanssa (käsityöläiskultturi).
Ympäristöosaaminen 1 4
Analyyttisen datan moninaisuuden kasvattaminen ja tietoisuus. Yhteistyö Korkeakoulu Centrian kemian ympäristötekiikan opintoalueen opiskelijoitten kanssa luo edyllytyksiä ja osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ely keskuksen tukema hanke TechBrew - Käsityöläispanimon tuotannon kestävä kehitys on suoritettu projektin asetettujen tavoitteiden mukaan. Avainhenkilön palkkaaminen toteutti hankeen avulla nopeutetun liikevaihdon sekä tuotannon kehityksen. Hanke keskittyi vahvasti uusien tuotteiden kehittämiseen sekä tuotekehittämisprosessin tehostamiseen. Hankeen seurauksena kehitetyt uudet tuotteet sekä uudet tuoteperheet edesauttoivat liikevaihdon kasvun, nopeuttaen hankeen laatimien tavoitteiden saavuttamisen. Hankeen tavoite oli myös tehostaa tuotantoa uusien laiteinvestointien kautta sekä uusien tehokkaiden tuotantoperiaatteiden sisäistämisellä. Laiteinvestointien myötä sekä tuotantotapojen sekä tuotantoperiaatteiden sisäistäminen tuotti hyvän tuloksen joka lisäsi henkilöstön tuotannollista osaamista sekä uusien työntekijöiden palkkaamisen.