Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74210

Hankkeen nimi: ETKOT- Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48401

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erja Tuliniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.tuliniemi(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8469

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ETKOT-hankkeen tavoitteena on optimoida vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäyttöä ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihtoa, vaarantamatta sisäilman laatua. Hankkeessa kehitettävät ohjeistukset tarjoavat uutta tietoa erityisesti kuntasektorille palvellen myös yrityksiä, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia.

Vajaakäyttöiset kiinteistöt ovat erityisesti julkisen sektorin ongelma. Kuntasektorin edustajian kanssa käydyissä keskuteluissa esiin on noussut, että Kymenlaakson maakunnassa on runsaasti vajaakäyttöisiä kiinteistöjä, joiden energiankäyttö on käytön aikaisella tasolla tai vastaavasti ilmanvaihto on kytketty kokonaan pois päältä. Lisäksi aktiivisesti käytössä olevissa kiinteistöissä on havaittu käyttötarkoitukseen nähden liian suuri tai pieni ilmanvaihto. Tutkimusta tarvitaan, jotta kiinteistöjen energiankäyttö on optimaalista. Tällöin estetään liian alhaisen ilmanvaihdon tuomat sisäilmaongelmat, jotka tuovat mukanaan korjauskustannuksia. Liiallisen energiankulutuksen vähentäminen vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kahdesta työpaketista, työpaketti (TP1) vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön optimointi ja työpaketti (TP2) aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi CO2-pitoisuuden mukaan.
Tuloksena syntyvät toimintaohjeistukset vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäyttöön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon ohjaukseen CO2-pitoisuuden mukaan. Ohjeistukset ovat hyödynnettävissä vastaavissa kiinteistöissä erityisenä kohderyhmänä kuntasektori.

Tulokset luovat pohjan kiinteistöjen optimaaliselle energiankäytölle. Energiankäytön tehostamisen ja ilmanvaihdon ohjauksen avulla saadaan kustannussäästöjä kiinteistöjen omistajille, ja edistetään siten myös Kymenlaakson vähähiilisyyttä. Ilmanvaihdon optimoinnin avulla parannetaan energiatehokkuutta ja kiinteistön käyttäjien terveyttä, kun ilmanlaatu käyttötiloissa paranee. Hankkeen tuloksena lyhyellä aikavälillä Kymenlaakson alueen julkishallinnon kiinteistön käyttäjät saavat valmiudet ja ohjeistukset vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiatehokkaaseen käyttöön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen tarpeenmukaiseen ilmanvaihdon käyttöön. Hankkeen aikana saavutetaan vuosittaista säästöä energiassa (550 MWh) ja hiilidioksidipäästöissä (116 tCO2). Laskennallisesti tulokset on arvioitu pohjautuen Ecool-hankkeessa saavutettuihin säästöihin, joissa kohteina aktiivisesti käytössä olevat kiinteistöt. Syntynyt säästö on 5 % kokonaisenergiankulutuksesta.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena syntyviä ohjeistuksia hyödynnetään Suomen laajuisesti, jolloin kuntien ja yritysten kiinteistöt säästävät energiassa ja hiilidioksidipäästöissä. Uudisrakentamisessa voidaan ottaa huomioon CO2-antureiden sijaintipaikat jo rakentamisvaiheessa. Tietoa voidaan hyödyntää myös osana koulutuksia.

Hanke vastaa toimintalinjan ja luonnonvarastrategian tavoitteeseen Kymenlaakson ekologisen kestävyyden kehittämisestä edistäen maakunnallisia, kansallisia sekä kansainvälisiä ilmasto- ja energiatavoitteita ja vähentäen energian- ja luonnonvarojen kulutusta ja päästöjä. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen biotalouden kärki nousee hankkeessa esille edistäen resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä.

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan koko elinkaaren ajan horisontaaliset periaatteet. Kestävä kehitys on pääteema hankkeen toteutuksessa, tukien jokaista kestävän kehityksen osa-aluetta. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti edistäen periaatteita kaikessa toiminnassa, josta hankkeen toteutuksesta yhtenä esimerkkinä tasapuoliset työtehtävät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Kymenlaakson alueen kunnat kiinteistön omistajina ja kiinteistöjen käyttäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Kymenlaakson alueen kuntalaiset ja yritykset, Suomen alueella muut kunnat, kuntalaiset ja yritykset. Energiatehokkuuden parissa työskentelevät asiantuntijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 896

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 105 896

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 280

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Kouvola, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty Xamkin hankevalmistelijan toimesta. Sukupuolella ei ole merkitystä ETKOT-hankkeen toteutuksessa, mm. työtehtävät ja niiden sisältö jaetaan tasapuolisesti henkilön osaamistason mukaan. Hanke toimii Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa, mutta hankkeessa ratkaistavalla ongelmalla ja hankkeen toimintaympäristöllä ei ole suoraa vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon ja sen toteuttamiseen. Hanke toimii Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti huomioiden mm. tasapuolisen kohtelun, johon ei vaikuta sukupuoli tai muu vastaava.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kiinteistöjen energiankäytön optimointi, toiminnassa huomioidaan tietoisesti Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja toimitaan niiden mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Hankkeessa tutkitaan ja edistetään energiatehokkuutta, jolloin energiankulutus pienenee. Fossiilisia polttoaineita käytetään vähemmän ja syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä (energiankäyttö + logistiikka).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 9
Hanke edistää energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Hankkeen tulokset ja kiinteistön käyttäjien lisääntynyt osaaminen mahdollistavat suuretkin säästöt välillisesti. Hanke lisää tietoisuutta energiatehokkuudesta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Energiatehokkaat ratkaisut edesauttavat luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Hanke edistää vähähiilisyyttä hiilidioksidipäästöjen alenemalla. Riskit fossiilisten polttoaineiden kuljetuksessa vähenevät energiansäästön vaikutuksesta. Hanke edistää tietämystä energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Hankkeessa ei toimita Natura 2000 alueilla, mutta hankkeessa saavutettaville tuloksilla odotetaan olevan vaikutuksia myös Natura alueille. Energiatehokkuus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäen Natura 2000 –ohjelma-alueille kohdistuvia ympäristökuormia ja –riskejä (kuljetus, polton aiheuttamat savukaasupäästöt, hiilidioksidipäästöt).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Energiatehokkuus vähentää materiaalin ja jätteiden määrää (vähäisempi polttoaineen määrä).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Hankeen päätavoite on energiatehokkuus ja vähähiilisyys. Toimenpiteiden yhteydessä kannustetaan uusiutuvan energian mahdollisuuksiin, korvaamaan fossiiliisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 7
Hankkeessa tuotetaan osaamista ja tietoa energiatehokkaan ja vähähiilisen kiinteistön käyttöön, jota voidaan hyödyntää paikallisen elinkeinorakenteen kehittämisessä. Kunnallisten kiinteistöjen käyttäjät mm. koululaiset ovat tyytyväisempiä, alueen vetovoimaisuus lisääntyy. Mallia laajennettaessa yritysten kiinteistöihin, yritysten kilpailukyky paranee energiansäästön vaikutuksesta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 9
Hanke kehittää menetelmiä, jotka jäävät kaikkien käyttöön. Osaaminen ja tieto energiatehokkuuden ympärillä lisääntyy. Kiinteistöjen hyvä sisäilma ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön optimointi ovat kysyttyä osaamista, josta voi syntyä maakuntaan palvelutoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hanke lisää energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä hankkeen tuloksena syntyvien ohjeistuksien kautta. Fossiilisten polttoaineiden tarve pienenee, joten polttoaineiden kuljetuksen tarve tuotantolaitoksille vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Ilmanlaatu paranee pienentyneinä hiilidioksidipäästöinä energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksesta ja savukaasupäästöinä fossiilisten polttoaineiden vähentymisen vuoksi. Hankkeella vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sisäilman laadun parantamiselle. Hanke edistää luonnonvarojen vastuullista käyttöä ja sitä kautta saatavaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti mm. hankkeen työntekijöiden palkkaus perustuu koulutukseen ja osaamistasoon ei sukupuoleen, näin edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kaikilla on samat mahdollisuudet hanketyöhön sukupuoleen katsomatta. Tutkimustyön luonteen kannalta työntekijällä on tietty vapaus suorittaa työtehtävät hänelle parhaalla tavalla, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sosiaalinen kestävyys on huomioitu hankevalmistelussa. Hankkeen vaikutus nähdään myös, kun tasa-arvo ymmärretään laajemmin. Tällöin huomioidaan kiinteistöjen käyttäjät ja kuntalaiset, jotka saavat oikeuden tarpeenmukaiseen sisäilmaan ja puhtaampaan ympäristöön energian- ja hiilidioksidipäästöjen alenemisen vuoksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti mm. hankkeen toiminta ja työntekijöiden yhdenvertaisuus perustuu koulutukseen ja osaamistasoon. Tutkimustyön suorittamisen kannalta ei ole merkitystä henkilön kulttuurilla tms. Hanke tukee kuntalaisten hyvinvointia oikeudella laadukkaaseen sisäilmana ja puhtaampaan ympäristöön, hiilidioksidipäästöjen aleneminen.
Kulttuuriympäristö 1 4
Hankkeessa saavutetut säästöt hiilidioksidipäästöissä vaikuttavat asuinympäristön puhtauteen. Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset on otettu laajasti käyttöön, jolloin Kymenlaakso on saavuttanut vähähiilisyyden tavoitteet. Asuinympäristön laatuun on panostettu, jolloin alueen imago on puhdas, viihtyisä, mielenkiintoinen ja houkutteleva ottaen huomioon maiseman, virkistysalueet ja kulttuuriperinnön säilymisen. Tuloksien vaikutuksesta olemassa olevien rakennusten käyttöedellytyksiä parannetaan ja uusia suunniteltaessa osataan ottaa huomioon.
Ympäristöosaaminen 1 4
Hanke lisää uutta tietoa energiatehokkuuden ympärille. Energiatehokkuuden ja ympäristöasioiden yhteys tulee selvästi näkyviin energiankulutuksen ja sitä kautta (savukaasu ja hiilidioksidi)päästöjen vähenemisessä. Xamkin henkilökunta on vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa. Hankkeen aikana syntynyttä osaamista siirretään maakunnan kiinteistön käyttäjille ja Xamkin insinöörikoulutukseen, julkisen tiedon osalta tieto välittyy kaikkien vapaasti saataville. Hanke konkretisoi ympäristöosaamisen mitattaviin suureisiin, joihin jokainen kunta ja yritys voi vaikuttaa ja joilla on suuri merkitys kestävään kilpailukykyyn.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ETKOT-hankkeen tavoitteena oli kiinteistönkäyttäjille luotavan ohjeistuksen avulla optimoida energiankäyttöä ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihtoa niin, ettei sisäilmanlaatu kuitenkaan vaarannu.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa toteutettiin tarkasteluja hankkeen kumppaneiden kohteissa, yhteensä viisi energiatarkastelua Kotkan ja Miehikkälän alueella. Energiatarkastelut sisälsivät kenttämittauksia, joihin perustuen tehtiin muutostoimenpide-ehdotukset energiansäästön edistämiseksi. Energiatarkasteluiden havaintoja käytettiin apuna hankkeen tuloksena syntyneessä ohjeistuksessa ”Ohjeistukset tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen”. Ohjeistuksessa käydään läpi ETKOT-hankkeen aikana esille nousseita huomioita kiinteistöjen tarpeenmukaisesta energiankäytöstä liittyen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen. Linkki ohjeistukseen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-244-3

Hankkeen toteutukseen on osallistunut 12 sidosryhmäkumppania. Hanke on tarjonnut usealle Xamkin energiatekniikan opiskelijalle ympäristön harjoitus- ja opinnäytetöiden tekemiseen. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja on löydetty kolme ja demonstraatioita toteutettu viisi.

Hankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan vähintäänkin hankekumppaneiden toimintaan. Kumppanit ovat olleet tyytyväisiä toteutukseen ja tuloksiin. Hanke on tarjonnut hyvät lähtökohdat, jota kumppanit tulevat jatkamaan omassa toiminnassaan.