Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74212

Hankkeen nimi: Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL700

Puhelinnumero: +358 29 449 8000

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.univaasa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Mikael Haapanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.haapanen(at)uwasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440244281

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Tuen siirronsaajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Niin lämmitys- ja sähköenergian kuin liikenteen polttoaineiden tuotannossa on maailmanlaajuisesti käynnissä parhaillaan suuri murrosvaihe, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä halutaan voimakkaasti vähentää ja korvata niitä erityisesti uusiutuvista energialähteistä, erilaisista maatalouden ja yhdyskuntien sivutuotevirroista tuotetuilla kotimaisilla polttoaineilla. Euroopan komissio on asettanut Suomelle tavoitteeksi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonekaasupäästöjä 39% vuoteen 2030 mennessä.

Biokaasulla on tässä merkittävä rooli, sillä se käy polttoaineeksi myös vanhaan, nykyiseen autokantaamme varsin pienin teknisin muutoksin. Biokaasun tuotannon yleistymisen merkittävimpiä hidastavia ja rajoittavia tekijöitä erityisesti harvaan asutuilla seuduilla ovat biokaasulaitos- ja biokaasun puhdistamoinvestoinnin korkea kustannus, biokaasuautoilijoiden puuttuminen tuotannon alkuvaiheessa, syötemateriaalien massaan nähden pieni energiasisältö, sekä pieni potentiaalinen kuluttajatiheys. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja selvittää sekä toteuttaa pilotti kunnissa; Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä vaihtoehtoisia, uusia tapoja toimia, jotta:

* Investointivaiheen kustannuksia saataisiin alennettua / jaettua eri toimijoiden kesken, jolloin biokaasulaitosinvestointi ei ajaudu taloudellisiin vaikeuksiin toiminnan alkuvaiheessa
* Biokaasulaitosverkostoa palveleva yrittäjäverkosto olisi kattava, tehokas ja järkevä
* Kuluttajia olisi investoinnin alkuvaiheesta alkaen käyttämässä biokaasua erityisesti liikenteessä, josta on biokaasusta saatavissa paras kannattavuus
* Rahoitusmallit ja rahoittajat olisivat mahdollisimman edullisia ja toimivia biokaasulaitoksen toiminnan kannalta
* Rakennus ja suunnitteluprosessi olisi mahdollisimman nopea ja sujuva

Hanke perustuu ProAgria Lapin ja Luken toteuttamaan projektiin “Vihreän talouden hajautetun ja kestävän toimintamallin määrittely ja pilotointi” sekä Vaasan yliopiston, Sodankylän kunnan ja Proagria Lapin käynnissä olevaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston rahoittamaan hankkeeseen Energiaomavarainen seutu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kunta, potentiaaliset biokaasulaitosyrittäjät, potentiaaliset biokaasunjalostuksesta kiinnostuneet yrittäjät, energian jakelijat, kiinteistöjen kuten maatilojen ja matkailukeskusten omistajat, alueelliset energiayhtiöt, yms.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnan asukkaat, biokaasuautoilijat, kiinteistöjen omistajat, kunnat ja muut yritykset (esim matkailutoimialalla)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 165 337

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 153 703

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 671

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 189 176

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Posio, Salla, Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Mielestämme hankkeella ei ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali. Käytimme arviointiin lapinletka.fi sivuston tarjoamaa "suvauskone" -internetkyselyä, jonka arvio hankkeesta oli: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti Oliko tämä tarkoituskin? Jos oli, hyvä niin!"
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mielestämme hankkeella ei ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali. Hankkeen "lopputuotteena" syntyvä biokaasu mahdollistaa sekä naisten että miesten liikkumisen vähähiilistä polttoainetta käyttäen ja hankkeen sisällön pystyy toteuttamaan sekä nainen että mies. Käytimme arviointiin lapinletka.fi sivuston tarjoamaa "suvauskone" -internetkyselyä, jonka arvio hankkeesta oli: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti Oliko tämä tarkoituskin? Jos oli, hyvä niin!"
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Mielestämme hankkeella ei ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali. Hankkeen "lopputuotteena" syntyvä biokaasu mahdollistaa sekä naisten että miesten liikkumisen vähähiilistä polttoainetta käyttäen ja hankkeen sisällön pystyy toteuttamaan sekä nainen että mies. Käytimme arviointiin lapinletka.fi sivuston tarjoamaa "suvauskone" -internetkyselyä, jonka arvio hankkeesta oli: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti Oliko tämä tarkoituskin? Jos oli, hyvä niin!"

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Siirtyminen uusiutuvien energiamuotojen käyttöön vaikuttaa suoraan luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 8
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästöjen väheneminen pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästöjen ja saasteiden väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti kasvillisuuteen, eliöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästöjen ja saasteiden väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan sekä erityisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei mielestämme ole yhtymäkohtia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Hanke pyrkii toimillaan edistämään materiaalien ja jätteiden kierrätystä ja energian hyödyntämistä ja tukee ja edistää vähähiilisyyttä sekä kiertotaloutta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja pyrkii saamaan aikaan kongraattista toimia ja investointeja niiden hyödyntämiseen liittyen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke pyrkii saamaan uusia toimijoita uusiutuvan energian tuotantoon - biokaasun tuotantoon erityisesti paikallisesti, aluee kohde kunnissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Hankkeessa pyritään luomaan toimintamalli, joka on helposti yleistettävissä ja kopioitavissa harvaan asutulle maaseudulle
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä nimenomaan liikennekäytössä. Tämä parantaa alueen taloudellista kestävyyttä liikkumisessa ja logistiikassa (siirtyminen tuontipolttoaineista paikallisesti tuotettuihin).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
HaHankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästöjen väheneminen lisää ympäristön saasteettomuutta ja puhtautta ja siten edistää ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuoli neutraali, eikä vaikuta tasa-arvoon sitä heikentävästi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei mielestämme ole yhtymäkohtia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei mielestämme ole yhtymäkohtia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 4 3
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hanke parantaa kohderyhmien ympäristöosaamista. Osaaminen lisääntyy erityisesti tietoisuuden kasvun sekä uusien investointien myötä, kun saadaan aikaan uutta liiketoimintaosaamista ja liiketoimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta -hankkeen toteutti 1.10.2018 – 30.4.2022 välisenä aikana Vaasan yliopiston Levón-instituutti (myöhemmin VEBIC-tutkimusalusta) yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa. Konsulttityötä ostettiin hankkeen aikana hankkeen alussa ProAgria Lapilta ja hankkeen lopussa Kasvun Kaverit Oy:ltä. Ostopalvelut sisälsivät hankkeen alkuvaiheessa selvitystyön tekemistä erityisesti hankkeen kyläkohteissa sekä hankkeen loppuvaiheessa biokaasun tuotanto ja hyödyntämisverkoston luomista hankkeen kohdekunnissa, Sodankylässä, Sallassa ja Posiolla.

Hankkeen toiminta ja tavoitteet jaettiin hakemusta tehtäessä seuraavasti; Sodankylän, Posion ja Sallan kuntien alueelle biokaasulaitos- sekä jakeluverkostojen toteutussuunnitelma, suunnitelman toteuttamisen aloittaminen ja toteuttamisen aloittamisen tukeminen, teknologia ja logistiikka selvitys liittyen uuden hajautetun biokaasuntuotantoverkoston ja toimintamallin luomiseen, selvitys biokaasulaitosten rakentamiseen liittyvistä luvituksista ja määräyksistä, biokaasulaitosten rahoitusmallien luominen sekä organisointi kohdealueilla ja tiedon jakaminen biokaasusta, biokaasuautoilusta, biokaasusta energian lähteenä ja osana kiertotaloutta.

Hankkeen toteutukselle haasteita erityisesti tiedottamisen ja verkoston luomisen osalta aiheutti COVID19-virus ja sen aiheuttamat rajoitukset yhteiskunnassa. Rajoitukset estivät ja rajoittivat merkittävästi hankkeen toimia mm. tilaisuuksien pitämisen ja verkoston luomisen osalta, jonka vuoksi jouduimme esimerkiksi verkoston luomisen toteuttamaan soittelemalla suunniteltujen ja tehokkaampien vierailujen asemesta.

Varsinainen biokaasulaitos- sekä jakeluverkostojen toteutussuunnitelma toteutettiin, syötteen tuottajien kiinnostus osallistua verkoston toteutukseen selvitettyä ja myös merkittävä potentiaalinen toteuttaja verkostolle biokaasulaitoksineen, jakeluasemineen ja jalostusyksiköineen löydettiin. Merkittävänä huomio nostaisimme esille kohdekuntien maidon- ja lihan tuottajien eli potentiaalisten syötteentuottajien keskuudessa käynnissä olevan murroksen. Merkittävä määrä eläintiloja on lopettamassa tuotantotoimintansa kannattamattomana, jonka vuoksi maatalouden sivutuote eli lantajakeita on todennäköisesti tulevaisuudessa vähemmän kerättävissä, mutta silti oletamme, että vähintään energiasisällöltään vastaava syötemäärä on kerättävissä tuottamalla biokaasulaitoksille biomassaa eli heinää käyttämättä jääneillä pelloilla.

Hankeen yhtenä tavoitteena oli tehdä kannattavuus-, ja teknologia selvitys uudesta hajautettu biokaasulaitosverkosto -toimintatavasta. Toimintatavassa pienemmän biokaasulaitokset sijaitsevat optimoidusti syötemassan läheisyydessä ja mobiilit jalostusyksiköt kiertävät laitoksilla puhdistaen, jalostaen, paineistaen ja kuljettaen jalostetun biometaanin jakeluasemille. Uusi hajautettu biokaasulaitosverkosto -toimintatapa osoittautui teknologisesti toteutettavaksi, edullisemmaksi ja ekologisemmaksi verrattuna perinteiseen keskitettyyn laitosmalliin, joka perustuu syötemassan kuljetukseen keskitettyihin, suuriin biokaasulaitoksiin.

Varsinaista biokaasun tuotanto- ja jakeluverkoston toteuttamista kohdekunnissa ei vielä hankkeen aikana päästy aloittamaan, koska hankkeessa tehdyt laskelmat osoittivat, että kannattavaa verkostoa varten tulee biokaasun hinnan olla korkeampi kuin hankeaikana (2018 - maaliskuu 2022) vallinnut biometaanin keskihinta Suomessa ja toiminta-alueen ja biokaasulaitosverkoston suurempi kuin hankkeen tarkastelualueena olleet kolme kuntaa. Hankkeen puitteissa toteutetuissa laskelmissa nousi esille myös toteutusmallin merkitys biokaasuntuotanto – jakeluverkostossa, toteutuakseen kannattavasti tulee biokaasulaitosten, jakeluyksiköiden ja jakeluasemien olla saman yrityksen omistamia, jolloin toimintaa tarkastellaan vain yhden kannattavuuden – toiminnan katetuoton näkökulmasta.

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan seurauksena energian hinta on merkittävästi noussut ja se on osaltaan vaikuttanut myös biometaanin hintaan ja luonnollisesti myös biokaasun tuotannon kannattavuuteen. Tärkeimpänä vaikutuksena sodalla on kuitenkin yhteiskunnan huomion herääminen energiaomavaraisuuden tärkeydestä. Tästä näkökulmasta biokaasun tuotanto- ja jakeluverkoston luominen Lappiin on erittäin tärkeää.