Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74216

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen uudella tekniikalla.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.8.2018 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUUSEPÄNLIIKE ARI KARVO

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1004709-9

Jakeluosoite: Puusepäntie 4

Puhelinnumero: +358400694671

Postinumero: 97610

Postitoimipaikka: OIKARAINEN

WWW-osoite: www,pslkarvo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karvo Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.karvo(at)pp1.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400694671

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1. Purunpoiston uusiminen tehokkaammaksi ja energiaa säästäväksi. Uudella laitteistolla saadaan palautettua lämminilma takaisin verstaaseen 30 % tehokkaammin kuin nykyisellä. Toiseksi tehokkaampi laitteisto poistaa syntyvät purut ym jätteet pois työtilasta. Tämä lisää viihtyvyyttä ja työturvallisuutta. 2. Reunalistoituskone on "pullonkaulana" tuotannossa koska vaatii viimeistely vaatii paljon turhaa käsityötä joka on pois tuotannosta. Nykyisellä koneella jos tehdään esim 1 tunti niin viimeistelyssä menee 5-6 h.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puusepäntie 4

Postinumero: 97610

Postitoimipaikka: OIKARAINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei varsinaisia naistyöpaikkoja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Puusepänliike investoinut uutta tekniikkaa.Hanke on todettu onnistuneeksi.