Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74235

Hankkeen nimi: I4B - Ideasta bisnekseksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke suunnitelma noudattaa Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman toimintalinja 2:ta (TL 2): Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, erityistavoite 2: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Innovaatiot ovat uuden taloudellisen kasvun moottori. Innovaatiot tuhoavat vanhoja liiketoimintoja ja luovat uusia. Innovaatiot eivät synny siiloissa ja kammioissa, vaan vaativat laaja-alaista yhteistyötä ja avoimuutta eri toimijoiden kesken. Ilman uusia innovaatioita yrityksen, alueen tai maan taloudellinen toiminta taantuu ja kuihtuu.

Innovaation ja idean ero on valtava. Innovaatio tuottaa käyttäjälleen tai asiakkaalleen toiminnallista ja/tai taloudellista hyötyä. Innovaatiosta 1% on idea ja 99% raakaa työtä.

Kainuussa monissa yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa, hankkeissa ja yksityisillä henkilöillä syntyy erinomaisia ideoita, jotka jäävät helposti työpöydän laatikkoon. Usein näitä on kehitetty itsekseen eikä ole koskaan testattu, olisiko idealla oikeassa elämässä mahdollisuutta menestyä ja voisiko sen työstää innovaatioksi. Miten paljon arvokasta inhimillistä pääomaa jää käyttämättä? Hankeen roolina on koota alueelta potentiaalisia kehitettäviä ideoita ja jalostaa niitä kohti innovaatiota eri vaiheissa ideasta bisnekseksi ja samalla tuoda ajankohtaista tietoa yrityksille uusista kehitystrendeistä ja mahdollisuuksista nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Hanke tiivistää alueen innovaatioympäristön yhteistyötä monitahoisesti tuoden esille alueen osaamista ja palveluja yrityksille sekä edistäen eri toimijoiden tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia yrityksissä hyödynnettäviksi. Hanke vahvistaa yritysten, innovaatiotoimijoiden, rahoittajatahojen, kuntien ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä verkostomaisesti mm. valmennustapahtumissa ja työpajoissa, joissa em. tahot pääsevät esittelemään toimintaansa. Kainuun alueen tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden sekä yritysten välinen tiedonvaihto paranee mahdollistaen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten hyödyntämisen yritysten sovelluksissa.

Nykyajan innovaatioista merkittävä osa syntyy digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisuus tehostaa esimerkiksi: yritysten ja muiden yhteisöjen toimintaa ja palveluja, helpottaa yhteydenpitoa, vähentää liikkumisen tarvetta, nopeuttaa tuotantoprosesseja, tarkentaa säätöjä ja oikea-aikaista toimintaa, parantaa oikeiden palvelujen, osaamisen, ja materiaalien löytymistä sekä tehostaa alihankintaketjuja. Kaikki edellä mainitut esimerkit edistävät samalla vähähiilisyystavoitetta. Hankkeen tuloksena on odotettavissa, että osa hankeen aikana edistettävistä ideoista tukee vähähiilisyystavoitetta monialaisesti.

Innovointi toimintaa voidaan ja pitää edistää, sillä 100:sta ideasta 10:llä voi olla kaupallisia mahdollisuuksia ja näistä yksi voi menestyä. Menestys edellyttää: hyvää markkinoiden ja asiakastarpeen tuntemusta sekä teknistä onnistumista ja rahoituksen järjestymistä. Lisäksi vaaditaan runsaasti työtä ja osaamista uusien tuotteiden tai palvelujen viemisestä koti- ja kansainvälisille markkinoille. Pitkien kehitysprojektien aikana myös kilpailutilanne voi muuttua. Mitä enemmän ideoita innovaatiosuppiloon ohjataan, sitä enemmän voi löytyä kehitettäviä helmiä. On pystyttävä tekemään rationaalisia valintoja. Kainuun Etu hankkeen hallinnoijana järjestää koko Kainuuta käsittävän innovaatiosuppilon, jossa järjestelmällisesti käydään läpi kehityskelpoisia ideoita, valitaan parhaimmat ja kehitetään niitä eteenpäin. Kainuun Edun osaamisen ja kokemuksen avulla tuodaan yhteen prosessin eri vaiheissa ulkopuoliset asiantuntijat ja parhaimmat rahoitusmahdollisuudet.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on 10 innovaatiota kolmivuotisen hankkeen aikana, jotka vahvistavat nykyisten yritysten kilpailukykyä, luovat uusia yksityisiä yrityksiä ja luonnollisesti työpaikkoja. Lisäksi vähintään 100 yrityksen osaamista, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä vahvistetaan merkittävästi. Hankkeen aikana syntyy 30 yritysten laatimaa kehityshankehakemusta julkisille rahoittajille.

Yritykset saavat käyttöönsä systemaattisesti ohjatun kanavan ideoidensa kehittämiseksi ja parhaat asiantuntijat käyttöönsä vaikeuksien voittamiseksi.
Samalla yhteistyö yritysten, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistuu. Kainuuseen syntyy tehokas toimintatapa, jolla buustata innovaatioiden syntyä. Lisäksi hanke edistää Kainuu-rahaston syntymistä tukemaan ja monipuolistamaan innovaatiotoimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia. Hanke tuo esille eri rahoitusmahdollisuuksia ja parantaa yrityksien valmiuksia sijoitusten syntymisessä.

Hanke auttaa kainuulaisia yrityksiä omistajanvaihdostilanteissa. Omistajanvaihdoksissa pureudutaan ensisijaisesti uuden yrittäjän liiketoiminnan tukemiseen ja vahvistamiseen. Keinoina ovat mm. uuden teknologian käyttöönotto, uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien sekä toiminta- ja palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen. Hankkeessa toteutettavat omistajanvaihdosten toimenpiteet soveltuvat (EAKR) rakennerahasto-ohjelman sisältöön ’uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen’ puitteisiin. Hanke ohjaa yrityksiä omistajanvaihdoksissa eri palvelujen (mm. ELY-keskus)ja asiantuntijoiden pariin.

I4B-hankkeen pääasiallinen tehtävä on yritysten uusien innovaatioiden kehityksen aktivointi, tukeminen, nopeuttaminen ja sekä toimiminen välittäjänä yritysten, julkisten rahoituskanavien, muiden rahoittajatahojen, rahastojen, tutkimuslaitosten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien välillä. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä sekä kansainvälisten että paikallisesti toimivien hankkeiden kanssa. Hanke toimii myös aktiivisena tiedonvälittäjänä ja uuden tiedon kokoajana ja kartoittajana. Hanke osallistuu maakuntauudistuksen yritysten kehittämispalvelujen valmisteluun ja käyttöönottoon. Hanke toimii tiiviisti yritysrajapinnassa päivätasolla tuoden reaaliaikaisen yritysnäkemyksen maakunnallisten kehittämispalvelujen käyttöön.
Hanke toimii pääsääntöisesti hankehenkilöstön voimin ja osaamisen varassa yhteistyössä muiden kainuulaisten toimijoiden kanssa. Alueelle tuodaan kuitenkin tarvittavaa ja ajankohtaista tietoa, huippuosaamista yrityksiä kiinnostavista teemoista asiantuntijoiden voimin, mikä tavoittaa yrityksiä ja sidosryhmiä mahdollisimman laajasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuussa toimivat yritykset ja niiden henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kainuun ammattiopistot ja ammattikorkeakoulut
- VTT, Tutkimuslaitokset ja yliopistot, Cemis
- Business Finland, ELY-keskus, Finnvera
- Kainuun kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 820 274

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 718 306

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 093 699

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 957 741

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on lähtökohdiltaan sukupuolineutraali. Suupuoli ei vaikuta innovaatioiden syntyyn.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä naisten että miesten tekemiä innovaatioita edistetään tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on innovaatioiden edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen aikana löytyviä innovaatioita ei tunneta valmisteluvaiheessa. Ympäristön tilaan vaikuttavat asiat ovat ajankohtaisia globaalisti. On todennäköistä, että osa innovaatioista parantaa luonnonvarojen käytön kestävyyttä. (Digitaalisuuden mahdollisuudet)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeen aikana löytyviä innovaatioita ei tunneta valmisteluvaiheessa. Ympäristön tilaan vaikuttavat asiat ovat ajankohtaisia globaalisti. On todennäköistä, että jotkut syntyvät innovaatiot vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. (Digitaalisuuden mahdollisuudet)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan neutraaliksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Hankkeen aikana löytyviä innovaatioita ei tunneta valmisteluvaiheessa. Ympäristön tilaan vaikuttavat asiat ovat ajankohtaisia globaalisti. On todennäköistä, että jotkut innovaatiot vaikuttavat positiivisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilman laatuun. (Esim. mittaus- ja säätötekniikan ratkaisut)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutukset Natura 2000 -ohjelman kohteisiin arvioidaan neutraaliksi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Hankkeen aikana löytyviä innovaatioita ei tunneta valmisteluvaiheessa. Ympäristön tilaan vaikuttavat asiat ovat ajankohtaisia globaalisti. On todennäköistä, että jotkut innovaatiot parantavat materiaalien ja jätteiden hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeen aikana löytyviä innovaatioita ei tunneta valmisteluvaiheessa. Ympäristön tilaan vaikuttavat asiat ovat ajankohtaisia globaalisti. On todennäköistä, että jotkut innovaatiot vaikuttavat välillisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöön. (Esim. mittaus- ja säätötekniikan ratkaisut)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Ilman uusia innovaatioita yrityksen, alueen tai maan taloudellinen toiminta taantuu ja kuihtuu. Innovaatiot ovat uuden taloudellisen kasvun moottori. Innovaatioiden edistäminen on hankkeen päätehtävä ja siten paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Osa innovaatioista tulee olemaan aineettomia tuotteita tai palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hanke on toimialariippumaton, joten hankkeen aikana voi syntyä liikkumiseen ja logistiikkaan vaikuttavia innovaatioita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Jotkut innovaatiot vaikuttavat todennäköisesti suoraan hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin edistämiseen (liikunta ja terveysteknologia). Taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisen kautta hyvinvointi alueella paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali, joten molempien sukupuolten innovaatioita edistetään tasavertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen vaikutus yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen arvioidaan neutraaliksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen vaikutus kulttuuriympäristöön arvioidaan neutraaliksi.
Ympäristöosaaminen 5 8
Hankkeen aikana löytyviä innovaatioita ei tunneta valmisteluvaiheessa. Ympäristön tilaan vaikuttavat asiat ovat ajankohtaisia globaalisti. Hankkeen toteuttamien valmennusten kautta ympäristöosaaminen lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä löytyy loppuraportin liitteestä 1.