Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74242

Hankkeen nimi: Tuotantokapasiteetin nosto ja energiatehokkuuden parantaminen pesu- ja granulointilinjastoilla.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.7.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRAMIA PLASTIC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2468030-3

Jakeluosoite: Juustotie 25

Puhelinnumero: +358400187826

Postinumero: 69300

Postitoimipaikka: TOHOLAMPI

WWW-osoite: www.pramiaplastic.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hpj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.makinen(at)pramia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400187826

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet perustuvat vastuullisuuden arvoihin, joita ovat talous-, sosiaalinen- ja ympäristövastuu. Kilpailukyky perustuu pitkälle vietyyn automaatioon ja vahvaan taseeseen Pesu ja granulointilinjastoon tehdään monia erilaisia energiatehokkuuteen ja kapasiteetin nostoon liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteillä saavutetaan arviolta 30% energiasäästö sekä noin 10 % tehonlisäys sekä 10 % alhaisempi työkustannus tonniakohden.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 395

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 146 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 113 395

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Juustotie 25

Postinumero: 69300

Postitoimipaikka: TOHOLAMPI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vaikka työ vaatii fyysistä voimaa ja lisäksi teknistä osaamista, niin naisten työllistyminen on hyvin mahdollista, jos itse henkilö on valmis tämän tyyppiseen työhön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka työ vaatii fyysistä voimaa ja lisäksi teknistä osaamista, niin naisten työllistyminen on hyvin mahdollista, jos itse henkilö on valmis tämän tyyppiseen työhön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Vaikka työ vaatii fyysistä voimaa ja lisäksi teknistä osaamista, niin naisten työllistyminen on hyvin mahdollista, jos itse henkilö on valmis tämän tyyppiseen työhön.naiselta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke mahdollisti merkittävän säästön kaukolämmän kulutuksessa. Työntekijöiden työergonomiaa voitiin parantaa merkittävästi. PET materiaalin koko arvoketjun hiilijalanjälki saatiin selvitettyä.