Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74247

Hankkeen nimi: Syötteen matkailukeskuksen liikenneympäristön kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pudasjärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188962-2

Jakeluosoite: PL 10

Puhelinnumero: 08 5875 5300

Postinumero: 93101

Postitoimipaikka: Pudasjärvi

WWW-osoite: http://www.pudasjarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sinikka Mosorin

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: pavelusuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sinikka.mosorin(at)pudasjarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 504 3861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella vastataan Syötteen matkailualueen liikenneympäristön kehittämistarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen PK-yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä panostamalla alueen liikenneympäristön kehittämiseen ja palveluiden saatavuuteen.

Hankkeen toimenpiteet ovat:

1) Syötteen keskustan uusien pysäköintialueiden rakentaminen ja nykyisten parantaminen. Alueelle rakennetaan yhteensä 268 uutta pysäköintipaikkaa. Olemassa olevien pysäköintipaikkojen parantaminen koskee yhteensä 314 henkilöauton ja 8 linja-autojen pysäköintipaikkaa. Linja-autojen pysäköinti toteutetaan ohjemitoitusten mukaisella läpiajettavalla pysäköinnillä. Lisäksi pysäköintialueelle (A-E) rakennetaan jalankulkijoiden turvallisen kulun ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi myös jalankulkuväylät.

2) Syötetien ja Pärjänkievarintien risteykseeen rakennetaan kiertoliittymä. Kiertoliittymällä ja tulosuuntiin sijoitettavalla selkeällä opastuksella sujuvoitetaan alueelle tulevan ja poistuvan liikenteen kulkua. Syötteen keskustaan suuntautuvaa liikennettä voidaan kiertoliittymän myötä ohjata tehokkaammin pysäköintialueelle kahdesta suunnasta sekä Syötetien että Pärjänkievarintien kautta. Kiertoliittymään tehdään jalankulkuväylät.

3) Rakennetaan Suopursuntie. Suopursuntie on uusi sisäänajoväylä Pärjänkievarintieltä kierrätyspisteelle sekä pysäköintialue E:lle ja sen kautta myös muille pysäköintialueille.

4) Tupasvillantie saneerataan. Tupasvillantien sijainti on pysäköintialue E:n rakentamisen jälkeen entistä keskeisempi pysäköintialueelta. Tupasvillantietä saneerataan pysäköintialueella sekä sisääntulon osalta.


Asemakaava alueella on lainvoimainen ja mahdollistaa esitetyt rakentamistoimenpiteet. Alue on Metsähallituksen omistuksessa. Vuokrasopimusta (liitteenä) on muutettu nyt siten, että alue on kaupungin hallinnassa.

Hankkeen tuloksena Syötteen matkailukeskuksen PK-yritysten kilpailukyky kasvaa ja toimintaedellytykset paranevat. Alueelle saadaan uusia investointeja ja PK-yrityksiä. Vetovoimaisuus kehittyy positiivisesti, sillä Syötteen keskusta on muuttunut entistäkin houkuttelevammaksi nykyisille ja uusille PK-yrityksille sekä muualla alueella palveluja tuottaville tahoille ja asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat alueella vakituisesti toimivat PK-yritykset, pop-up yritykset ja muut toimijat sekä alueen asiakkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Pudasjärven alueella palveluja tarjoavat eri alojen yritykset sekä vähittäiskaupat. Lisäksi ne potentiaaliset yrittäjät, jotka päättävät investoida alueelle hankkeen valmistuttua.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 750 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 749 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 500 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 499 819

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pysäköintialueen ja uuden kiertoliittymän vaikutusalueelle on tällä hetkellä sijoittunut yrityksiä, joiden toiminta koskee pääasiassa ravitsemustoimintaa, vähittäiskauppaa erikoistumattomissa myymälöissä, urheilutoimintaa- sekä huvi- ja virkistyspalveluja. Tulevien investointien myötä liikennejärjestelyjen läheisyyteen syntyy uusia työpaikkoja myös uusille aloille, koska majoituskapasiteettia sekä huvi- ja virkistyspalveluja kehitetään nimenomaan matkailukeskittymän alueella voimakkaasti. Myös ravintolakapasiteetti lisääntyy. Vuoteen 2022 mennessä keskittymään syntyy arviolta 49 uutta työpaikkaa. Näistä suurin osa eli 17 syntyy hotelli- ja muihin majoituspalveluihin sekä ravitsemustoimintaan. Toiseksi merkittävin osa eli 12 uutta työpaikkaa syntyy urheilutoimintaan sekä huvi- ja virkistyspalveluihin. Lisäksi syntyy 20 uutta työpaikkaa siivous-, kiinteistönhuolto- ja pesulatoimintaan sekä kaupan alalle. Uutena työllistävänä alana voidaan mainita muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä. On arvioitu matkailualan tyypillisen työpaikkajakauman perusteella, että 70 prosenttia keskittymään syntyvistä uusista työpaikoista eli 34 työpaikkaa on naistyöpaikkoja. Analyysin pohjana ovat olleet alueelle lähivuosina investoivilta yrityksiltä kootut tiedot.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ohjausryhmään pyritään saamaan vähintään yksi naisjäsen. Toteutettava hanke hyödyttää molempia sukupuolia sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta. Tarkasteltaessa sukupuolinäkökulmaa kuntatasolla asukkaiden osalta, väestöjakauma Pudasjärvellä on painottunut paikoin merkittävänkin paljon miehiin*: 20-29-vuotiaat 153 miestä 100 naista kohti, (vastaava Kiinassa 118 miestä) 30-39-vuotiaat 120 miestä " 40-49 vuotiaat 123 miestä " 50-59-vuotiaat 120 miestä " 60-69-vuotiaat 124 miestä " Tähän väestöjakauman epätasapainoon pystytään vaikuttamaan jos uusiin työpaikkoihin hakeutuu naisia ulkopaikkakunnilta. Tämä tasapainoittaisi nykytilannetta ja siten hankkeella olisi positiivinen vaikutus kunnan väestöjakaumaan. Muutoin hankkeen toiminnalla on haasteellista vaikuttaa sukupuolipuolten väliseen tasa-arvoon. *Suomen sukupuolijakaumadata, Tilastokeskus, väestörakenne Väestöliitto. Luvut sukupuolijakaumasta vuodelta 2015. Kiina: Kiinan väestökartoitus 2010.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätoimenpiteet koskevat liikennejärjestelyjä, joilla ei itsessään voida vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Toteutuessaan hanke edesauttaa sekä naisten että miesten yritystoiminnan vetovoimaisuutta alueella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
N/a
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
N/a
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
N/a
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
N/a
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
N/a
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
N/a
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
N/a
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
N/a
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
N/a
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hankkeella on välitön, positiivinen vaikutus yritysten saavutettavuuteen Syötteen alueella. Liikkuminen ja logistiikan sujuvuus ja turvallisuus paranevat hankkeen myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
N/a
Tasa-arvon edistäminen 0 0
N/a
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
N/a
Kulttuuriympäristö 0 0
N/a
Ympäristöosaaminen 0 0
N/a

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella vastattiin Syötteen matkailualueen liikenneympäristön kehittämistarpeeseen. Hankkeen tavoitteena oli parantaa alueen PK-yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä panostamalla alueen liikenneympäristönkehittämiseen ja palveluiden saatavuuteen. Hankkeen suunnittelussa oli mukana alueen PK-yrittäjät, Syötteen matkailuyhdistys, Syötteen luontokeskus, Metsähallitus sekä Pudasjärven kaupunki.

Hankkeen toimenpiteitä olivat:

1) Syötteen keskustan uusien pysäköintialueiden parantaminen ja rakentaminen.
Alueelle rakennettiin yhteensä 268 uutta pysäköintipaikkaa. Olemassa olevien pysäköintipaikkojen parantaminen koski yhteensä 314 henkilöauton ja 8 linja-autojen pysäköintipaikkaa. Linja-autojen pysäköinti toteutettiin ohjemitoitusten mukaisella läpiajettavalla pysäköinnillä. Lisäksi pysäköintialueelle (A-E)rakennettiin jalankulkijoiden turvallisen kulun ja liikenteensujuvuuden varmistamiseksi myös jalankulkuväylät.

2) Syötetien ja Pärjänkievarintien risteykseeen rakennettiin kiertoliittymä.
Kiertoliittymällä ja tulosuuntiin sijoitetuilla selkeällä opastuksella sujuvoitetaan alueelle tulevan ja poistuvan liikenteen kulkua. Syötteen keskustaan suuntautuvaa liikennettä voidaan kiertoliittymän myötä ohjata tehokkaammin pysäköintialueelle kahdesta suunnasta sekä Syötetien että Pärjänkievarintien kautta. Kiertoliittymään tehtiin jalankulkuväylät.

3) Rakennettiin Suopursuntie.
Suopursuntie on uusi sisäänajoväylä Pärjänkievarintieltä kierrätyspisteelle sekä pysäköintialueelle E:lle ja sen kautta myös muille pysäköintialueille.

4) Tupasvillantie saneerattiin.
Tupasvillantien sijainti on pysäköintialue E:n rakentamisen jälkeen entistä keskeisempi pysäköintialue. Tupasvillantietä saneerattiin pysäköintialueen sekä sisääntulon osalta.

Asemakaava alueella on lainvoimainen ja mahdollisti esitetyt rakentamistoimenpiteet. Alue on Metsähallituksen omistuksessa. Vuokrasopimusta on muutettu nyt siten, että alue on kaupungin hallinnassa.

Hankkeen tuloksena Syötteen matkailukeskuksen PK-yritysten kilpailukyky kasvoi ja toimintaedellytykset paranevat.Alueelle on saatu uusia investointeja ja PK-yrityksiä. Vetovoimaisuus kehittyi positiivisesti, sillä Syötteen keskusta on muuttunut entistäkin houkuttelevammaksi nykyisille ja uusille PK-yrityksille sekä muualla alueella palveluja tuottaville tahoille ja asiakkaille.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi